Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Chorvátsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Nie je to možné.

Žaloby, vyjadrenia k žalobám, opravné prostriedky a iné vyhlásenia, návrhy a oznámenia mimo pojednávania sa predkladajú v písomnej forme (podania). Strana, t. j. jej právny zástupca, podania podpíše na ich konci.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Neuplatňuje sa.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neuplatňuje sa.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neuplatňuje sa.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Neuplatňuje sa.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Neuplatňuje sa.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Neuplatňuje sa.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Neuplatňuje sa.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Neuplatňuje sa.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Neuplatňuje sa.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neuplatňuje sa.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Zákon o občianskom súdnom konaní (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine, NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 a 70/19) umožňuje podávať písomnosti elektronicky prostredníctvom IT systému. Elektronické písomnosti musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Orgány štátnej správy, prokuratúra, advokáti, notári, súdni znalci a experti, súdni tlmočníci, insolvenční správcovia, súdni komisári a právnické osoby musia podávať písomnosti vždy elektronicky.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Bola vyvinutá a zavedená služba elektronickej informačnej tabule (e-Oglasna ploča), ktorá umožňuje doručovať súdne dokumenty účastníkom súdneho konania prostredníctvom informačnej tabule pomocou IT riešení.

Na elektronickej informačnej tabuli sa zverejňujú rozsudky v súlade s podmienkami článku 335 zákona o občianskom súdnom konaní (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 a 70/19] a všetky dokumenty podľa článku 8 exekučného zákona (Ovršni zakon) [Narodne Novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky), č. 112/12, 25/13, 93/14 a 73/17].

Okrem toho sa na elektronickej informačnej tabuli zverejňujú všetky dokumenty, ktoré sú zverejnené podľa procesných pravidiel na informačnej tabuli súdu.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie je to možné.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Nie je možné podať odvolanie prostredníctvom internetu. Strana môže byť informovaná o rozhodnutí o odvolaní prostredníctvom elektronickej informačnej tabule, ak boli splnené zákonom stanovené podmienky.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie je to možné.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 21/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.