Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Česko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, v Českej republike je možné podať akúkoľvek žalobu elektronicky.

Je možné použiť a) elektronickú poštu s uznávaným elektronickým podpisom alebo b) elektronickú schránku (datová schránka), t. j. špeciálne elektronické úložisko, ktoré je určené na doručovanie a vykonávanie úkonov voči orgánom verejnej moci. Tieto postupy sú rovnocenné s bežnými písomnými podaniami. Žalobu je možné podať aj bežnou elektronickou poštou bez overeného elektronického podpisu, takéto podanie sa však musí do troch dní doplniť o podanie zhodného znenia dodaného v bežnej písomnej podobe alebo spôsobmi uvedenými vyššie v písm. a) a b). Podrobnejšie informácie o všetkých týchto postupoch sa nachádzajú v odpovedi na otázku 6.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Elektronickou cestou možno podať žalobu v akejkoľvek veci. Iba elektronicky je možné podať návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu.

Konanie o elektronickom platobnom rozkaze je zvláštne zrýchlené konanie. Žalobca podáva žalobu cez elektronický formulár, ktorý vyplní na webovej stránke ePodateľňa (ePodatelna) http://epodatelna.justice.cz/ a podpíše overeným elektronickým podpisom. Žalobca môže vymáhať čiastku až do výšky 1 miliónu CZK, pričom medzi podmienky na vydanie elektronického platobného rozkazu patrí bezchybné vyplnenie formulára a zaplatenie súdneho poplatku. Ak sú všetky náležitosti splnené, môže súd vydať elektronický platobný rozkaz. V ňom žalovaného zaviaže, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi dlžnú sumu a súdne trovy, alebo aby v rovnakej lehote podal odvolanie na súde, ktorý príkaz vydal. Elektronický platobný rozkaz, proti ktorému sa nepodá odvolanie, má účinky právoplatného rozsudku. Ak ktorákoľvek zo žalovaných osôb podá včas odvolanie, ruší sa tým elektronický platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi konanie.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Elektronické podania sa môžu vykonávať nepretržite.

Na podávanie elektronickou poštou s overeným elektronickým podpisom sa žalobcom odporúča webová stránka ePodateľňa (ePodatelna) http://epodatelna.justice.cz/ (dostupná je však iba v češtine). Podanie je možné doručiť aj na e-mailovú adresu podateľne príslušného súdu. E-mailové adresy podateľní sú uvedené na stránke https://justice.cz/soudy.

Ak ide o podanie do elektronickej schránky (datová schránka) súdu, záujemcovia nájdu identifikačné údaje elektronických schránok jednotlivých súdov na portáli verejnej správy (Portál veřejné správy) v zozname držiteľov elektronických schránok (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – v časti „Orgány štátnej správy“ (Orgány státní správy), prípadne na webovom sídle ministerstva spravodlivosti https://www.justice.cz/ v rámci kontaktov jednotlivých súdov.

Podanie možno vykonať aj priamo vyplnením elektronického formulára pomocou internetovej aplikácie https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – pozri pole „Podanie na súd“ (Podání k soudu).

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Vo všeobecnosti platí, že účastníci môžu vykonávať všetky úkony akoukoľvek formou, ak zákon pre niektoré úkony nepredpisuje presne stanovenú formu. Podanie musí byť v prvom rade zrozumiteľné a konkrétne.

Žalobcu môžu pri využívaní niektorých elektronických postupov obmedzovať technické parametre jednotlivých komunikačných prostriedkov. Napríklad pri využití portálu ePodateľňa http://epodatelna.justice.cz/ (pozri otázky 2, 3, 6) je maximálna veľkosť všetkých príloh obmedzená na 10 MB a prijateľné formáty dokumentov sú pdf, rtf, doc a txt. Podobne aj veľkosť správ odosielaných do elektronických schránok je obmedzená na 10 MB a prípustné formáty elektronickej správy (datová zpráva) podávanej do elektronickej schránky sú pdf, PDF/A, xml (ak zodpovedá verejne dostupnej schéme publikovanej príjemcom elektronickej správy), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn a gml/gfs/xsd. Podanie na e-mailovú adresu by malo byť vykonané vo formáte HTML, PLAIN TEXT s kódovaním textu – ISO-8559-2, ISO-8559-1 (LATIN-1), Unicode alebo UTF-8. Veľkosť e-mailu (vrátane príloh) je obmedzená na 5 MB. Podporované operačné systémy sú: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP a Windows Vista [v prípade Windows Vista bol zistený problém s niektorými HW úložiskami elektronických kvalifikovaných certifikátov (napr. čítačka smart kariet SCR3320 – touto čítačkou nie je zatiaľ možné podpísať a odoslať elektronické podanie); podanie možno podpísať a odoslať v prípade, že sa v Java Applet uvádza súbor pfx (p12) a zadá sa heslo k súkromnému kľúču]. Žalobca, ktorý chce využiť portál ePodateľňa alebo elektronickú schránku (datová schránka), nájde podrobnejšie informácie v pokynoch a používateľských príručkách na uvedenej webovej stránke.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Súdy a súdni exekútori postupujú podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov [predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES] a ďalších relevantných právnych predpisov.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Na podanie žaloby v bežnom občianskoprávnom konaní je možné využiť štyri rôzne elektronické postupy:

Po prvé, podanie je možné vykonať elektronickou poštou s overeným elektronickým podpisom. Overený elektronický podpis je definovaný v § 11 zákona č. 227/2000 Zb. o elektronickom podpise; ide o a) zaručený podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal český akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb a ktorý obsahuje údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu podpisujúcej osoby (zoznam akreditovaných podpisovateľov v Českej republike je dostupný na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) alebo b) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb so sídlom mimo Českej republiky, ak bol kvalifikovaný certifikát vydaný v rámci služby vedenej v zozname dôveryhodných certifikačných služieb ako služba, na poskytovanie ktorej má poskytovateľ certifikovaných služieb akreditáciu alebo ako služba, nad poskytovaním ktorej sa vykonáva dohľad podľa príslušných právnych predpisov EÚ. Takéto podanie je rovnocenné s bežnou písomnou formou. Žalobcovi, ktorý má v úmysle predložiť podanie týmto spôsobom, sa odporúča webová stránka ePodateľňa http://epodatelna.justice.cz/. Podanie je možné zaslať aj na e-mailovú adresu podateľne príslušného súdu. E-mailové adresy podateľní sú uvedené na stránke https://justice.cz/soudy v rámci kontaktných údajov jednotlivých súdov.

Po druhé, je možné použiť elektronické schránky (datové schránky), ktoré sú špeciálnymi elektronickými úložiskami určenými na doručovanie a vykonávanie úkonov voči orgánom verejnej moci v Českej republike. Využitie elektronických schránok upravuje najmä zákon č. 300/2008 Zb. o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov. Takéto podanie je rovnocenné s bežnou písomnou formou. Podrobné informácie o systéme elektronických schránok možno nájsť na webovej stránke http://www.datoveschranky.info/ a používatelia majú prístup k účtom na webovej stránke https://www.mojedatovaschranka.cz/. Všetky súdy sú elektronickými schránkami vybavené. Identifikačné údaje elektronických schránok jednotlivých súdov sú uvedené na portáli verejnej správy v zozname držiteľov elektronických schránok (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – v časti „Orgány štátnej správy“, prípadne na webovom sídle ministerstva spravodlivosti https://www.justice.cz/ v rámci kontaktných údajov jednotlivých súdov.

Po tretie, podanie možno vykonať aj bežnou elektronickou poštou bez overeného podpisu. Takéto podanie však musí byť do troch dní doplnené o podanie v rovnakom znení dodané v bežnej písomnej podobe alebo vyššie uvedenými spôsobmi, inak ho súd nebude brať do úvahy (§ 42 občianskeho súdneho poriadku).

Po štvrté, podanie spolu s prílohami možno súdu doručiť elektronicky, a to priamo vyplnením formulára pomocou internetovej aplikácie https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Na vytvorenie podania slúži webový sprievodca – pozri pole „Podanie na súd“. Sprievodca webovým podaním umožňuje žalobcovi vyplniť vybraný elektronický formulár a vygenerovať podanie vo formáte PDF. Na správne doručenie podania súdu musí mať žalobca nainštalovaný Adobe Acrobat Reader a „vlastniť overený elektronický podpis“.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, súdne konanie je spoplatnené. Žalobca uhradí poplatok podľa sadzobníku buď na účet príslušného súdu, ktorý je vedený v Českej národnej banke, alebo kolkovými známkami (pokiaľ suma nepresahuje 5 000 CZK). Ak sa poplatok neuhradí už pri podaní návrhu, súd poplatníkovi stanoví lehotu na jeho úhradu a poučí ho o následkoch nezaplatenia. Ak sa poplatok do stanovenej lehoty neuhradí, konanie sa zastaví.

Poplatky a formy platby pre konania začaté na základe elektronického podania sa nelíšia od poplatkov a foriem platby súvisiacich s konaniami začatými bežným spôsobom. Výnimkou je konanie o elektronickom platobnom rozkaze, kde je súdny poplatok o niečo nižší ako pri bežnom občianskoprávnom konaní.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno. Podanie, ktoré bolo vykonané cez internet, je možné stiahnuť rovnako ako podanie vykonané bežným spôsobom. Podanie možno stiahnuť elektronicky alebo bežným spôsobom.

Žalobca môže podanie stiahnuť úplne alebo čiastočne do chvíle, keď rozhodnutie súdu v danej veci nadobudne právoplatnosť. V prípade stiahnutia podania súd konanie zastaví úplne alebo v rozsahu, v akom sa podanie sťahuje. Pokiaľ sa návrh na začatie konania stiahne až po vydaní rozhodnutia súdom, ktoré však ešte nevstúpilo do platnosti, súd rozhodne v rozsahu, v akom sa návrh sťahuje, aj o zrušení rozhodnutia. Ak ostatní účastníci so stiahnutím podania z vážnych dôvodov nesúhlasia, súd s výnimkou niektorých vybraných konaní rozhodne, že stiahnutie nie je účinné. (§ 96 občianskeho súdneho poriadku)

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Žalovaný môže komunikovať cez internet, nie je to však povinné.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Ak sa žalovaný proti elektronickému platobnému rozkazu v zákonnej lehote odvolá, elektronický platobný rozkaz sa tým v plnom rozsahu ruší, súd nariadi pojednávanie a súdne konanie potom prebieha štandardným spôsobom, t. j. ako bežné občianske súdne konanie v prvom stupni.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak žalovaný nepodá proti elektronickému platobnému rozkazu odpor v zákonnej lehote, platobný rozkaz nadobúda účinok právoplatného rozsudku.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Písomnosti možno súdu predložiť v elektronickej podobe v rámci akéhokoľvek druhu konania. Podrobné informácie sú uvedené v odpovedi na otázku č. 4.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Súd doručuje písomnosti do elektronickej schránky tým subjektom, ktoré ju majú zriadenú. Viac informácií o elektronických schránkach sa nachádza v odpovedi na otázku č. 6.

Súd môže písomnosti a súdne rozhodnutia doručovať aj elektronickou poštou s overeným podpisom na e-mailovú adresu, ktorú adresát poskytol súdu, ak adresát o takýto spôsob doručovania materiálov súd požiadal alebo s ním súhlasil a ak uviedol akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb, ktorý vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vedie jeho evidenciu alebo predložil svoj platný kvalifikovaný certifikát. Informácie o kvalifikovaných certifikátoch sa nachádzajú v odpovedi na otázku č. 6. Aby bolo doručenie účinné, adresát musí do 3 dní od odoslania písomnosti potvrdiť jeho doručenie elektronickou správou (napr. na e-mailovú adresu príslušného súdu) podpísanou overeným elektronickým podpisom.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Súdne rozhodnutie sa doručuje do elektronickej schránky (datová schránka) tým subjektom, ktoré ju majú zriadenú. Informácie o elektronických schránkach sa nachádzajú v odpovedi na otázku č. 6.

Súdne rozhodnutia možno doručovať aj elektronickou poštou s overeným podpisom na e-mailovú adresu, ktorú adresát poskytol súdu, ak adresát o takýto spôsob doručovania materiálov súd požiadal alebo s ním súhlasil a ak uviedol akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb, ktorý vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vedie jeho evidenciu, alebo predložil svoj platný kvalifikovaný certifikát. Informácie o kvalifikovaných certifikátoch sa nachádzajú v odpovedi na otázku č. 6. Aby bolo doručenie účinné, adresát musí do 3 dní od odoslania písomnosti potvrdiť jeho doručenie elektronickou správou (napr. na e-mailovú adresu príslušného súdu) podpísanou overeným elektronickým podpisom.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, opravný prostriedok je možné podať elektronicky, takisto ako aj žalobu. Pozri otázku 6.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, návrh na výkon rozhodnutia je možné podať elektronicky, takisto ako aj žalobu.

Ak si žalobca zvolí výkon pomocou súdneho exekútora, platí výklad k otázke č. 6 primerane. Zoznam exekútorov a ich e-mailové adresy a identifikačné údaje elektronických schránok (datové schránky) sú uvedené na webovom sídle http://www.ekcr.cz/.

Pokiaľ ide o súdny výkon rozhodnutia, pozri odpoveď na otázku č. 6.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Kancelárie českých súdov štandardne komunikujú s účastníkmi a ich právnymi zástupcami cez elektronickú poštu alebo telefonicky a vybavujú ich otázky týkajúce sa postupu konaní.

Základné informácie o udalostiach, ktoré nastali počas konania (bez uvedenia osobných údajov), sú dostupné aj online na webovej stránke InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (dostupné iba v českom jazyku). Informácie o nariadených konaniach sú dostupné na webovej stránke InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Na vstup do systému je potrebné zadať názov súdu a spisovú značku veci.

Posledná aktualizácia: 19/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.