Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Česká republika
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, v Českej republike je možné podať akúkoľvek žalobu elektronicky.

Je možné použiť a) elektronickú poštu s uznávaným elektronickým podpisom alebo b) elektronickú schránku (datová schránka), t. j. špeciálne elektronické úložisko, ktoré je určené na doručovanie a vykonávanie úkonov voči orgánu verejnej moci. Tieto postupy sú rovnocenné s klasickou písomnou formou. Žalobu je možné podať aj obyčajnou elektronickou poštou bez overeného elektronického podpisu, avšak podanie sa musí do troch dní doplniť o podanie zhodného znenia dodaného v klasickej písomnej podobe alebo spôsobmi uvedenými vyššie v písm. a) a b). Pre podrobnosti k všetkým týmto postupom pozri otázku 6.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Elektronickou cestou je možné podať žalobu v akejkoľvek veci. Iba elektronicky je možné podať návrh na vydanie elektronického platobného rozkazu.

Konanie o elektronickom platobnom rozkaze je zvláštne skrátené konanie. Žalobca podáva žalobu cez elektronický formulár, ktorý vyplní na internetových stránkach ePodateľna (ePodatelna) http://epodatelna.justice.cz/ a podpíše overeným elektronickým podpisom. Žalobca môže vymáhať čiastku až do výšky 1 miliónu CZK, pričom medzi podmienky na vydanie elektronického platobného rozkazu patrí napr. bezchybné vyplnenie formuláru a zaplatenie súdneho poplatku. Ak budú splnené všetky náležitosti, môže súd vydať elektronický platobný rozkaz. V ňom žalovaného zaviaže, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatnenú pohľadávku a súdne trovy, alebo aby v rovnakej lehote podal odvolanie na súde, ktorý rozkaz vydal. Elektronický platobný rozkaz, proti ktorému sa nepodá odvolanie, má účinky právoplatného rozsudku. Ak čo i len jedna zo žalovaných osôb podá včas odvolanie, ruší sa tým elektronický platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi konanie.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Elektronické podania sa môžu podávať nepretržite.

Na podávanie elektronickou poštou s overeným elektronickým podpisom sa odporúča internetová stránka ePodateľňa (ePodatelna) http://epodatelna.justice.cz/ (dostupná je však iba v češtine). Podanie je tiež možné doručiť aj na e-mailovú adresu podateľne príslušného súdu. E-mailové adresy podateľní sú uvedené na stránke http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Ak ide o podanie do elektronickej schránky (datová schránka) súdu, záujemcovia nájdu identifikačné údaje elektronických schránok (datová schránka) príslušného súdu na Portáli verejnej správy v zozname držiteľov elektronických schránok (datová schránka) (http://seznam.gov.cz/) – v časti „Orgány štátnej správy“, prípadne na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti https://www.justice.cz/ v kontaktoch jednotlivých súdov.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Vo všeobecnosti platí, že účastníci môžu vykonávať svoje úkony akoukoľvek formou, ak zákon pre niektoré úkony nepredpisuje presne stanovenú formu. Podanie musí byť v prvom rade zrozumiteľné a určité.

Žalobcu môžu pri využívaní niektorých elektronických postupov obmedzovať technické parametre jednotlivých komunikačných prostriedkov. Napríklad pri využití portálu ePodateľňa (ePodatelna) http://epodatelna.justice.cz/ (pozri otázky 2, 3, 6) je maximálna veľkosť všetkých príloh obmedzená na 10 MB a prijateľné formáty dokumentov sú pdf, rtf, doc a txt. Podobne aj pri komunikácii prostredníctvom elektronických schránok (datová schránka) je veľkosť správy obmedzená na 10 MB a prípustné formáty elektronickej správy (datová zpráva) podávanej do elektronickej schránky (datová schránka) sú pdf, PDF/A, xml (ak zodpovedá verejne dostupnej schéme publikovanej príjemcom elektronickej správy (datová zpráva)), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/ppt, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn a gml/gfs/xsd. Podanie na e-mailovú adresu by malo byť vykonané vo formáte HTML, PLAIN TEXT s kódovaním textu kódovanie textu – ISO-8559-2, ISO-8559-1 (LATIN-1), Unicode alebo UTF-8. Veľkosť e-mailu vrátane príloh je obmedzená na 5 MB. Podporované operačné systémy sú: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (v prípade Windows Vista bol zistený problém s niektorými HW úložiskami elektronických kvalifikovaných certifikátov (napr. Smart card reader SCR3320), touto čítačkou nie je zatiaľ možné podpísať a odoslať elektronické podanie – podanie je možné podpísať a odoslať v prípade, že je v Java Applete uvedený súbor pfx (p12) a zadané heslo k privátnemu kľúču). Žalobcu, ktorý chce využiť portál ePodateľňa (ePodatelna) alebo elektronickú schránku (datová schránka), je možné v podrobnostiach odkázať na pokyny a používateľskú príručku na príslušných stránkach.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Súdy ako aj súdni exekútori postupujú podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov (najmä zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov) a ďalších relevantných právnych predpisoch.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Na podanie žaloby v bežnom občianskoprávnom konaní je možné využiť tri rôzne elektronické postupy:

Po prvé, podanie je možné vykonať elektronickou poštou s overeným elektronickým podpisom. Overený elektronický podpis je definovaný v čl. 11 zákona č. 227/2000 Zb. o elektronickom podpise; Ide o a) zaručený podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal český akreditovaný poskytovateľ certifikačných služieb a ktorý obsahuje údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu podpisujúcej osoby (zoznam akreditovaných podpisovateľov v Českej republike je dostupný na internetových stránkach Ministerstva vnútra ČR http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) alebo b) zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb so sídlom mimo územia Českej republiky, ak bol kvalifikovaný certifikát vydaný v rámci služby vedenej v zozname dôveryhodných certifikačných služieb ako služba, na poskytovanie ktorej má poskytovateľ certifikovaných služieb akreditáciu alebo ako služba, nad poskytovaním ktorej sa vykonáva dohľad podľa príslušného predpisu EÚ. Takéto podanie je rovnocenné s klasickou písomnou formou. Žalobcovi, ktorý má v úmysle predložiť podanie týmto spôsobom, sa odporúča internetová stránka ePodateľňa /ePodatelna) http://epodatelna.justice.cz/. Podanie je tiež možné doručiť aj na e-mailovú adresu podateľne príslušného súdu. E-mailové adresy podateľní sú uvedené na stránke http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx v kontaktoch jednotlivých súdov.

Po druhé, je možné použiť tzv. elektronické schránky (datové schránky), ktoré sú špeciálnymi úložiskami určenými na doručovanie a vykonávanie úkonov voči orgánom verejnej moci v Českej republike. Elektronické schránky (datové schránky) upravuje najmä zákon č. 300/2008 Zb. o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov. Takéto podanie je rovnocenné s klasickou písomnou formou. Podrobnosti o systéme elektronických schránok (datové schránky) je uvedený na stránkach http://www.datoveschranky.info/, prístup používateľa k účtu je na stránke https://www.mojedatovaschranka.cz/.  Všetky súdy sú elektronickými schránkami (datové schránky) vybavené. Identifikátory elektronických schránok (datové schránky) jednotlivých súdov sú uvedené na Portáli verejnej správy v zozname držiteľov elektronických schránok (datové schránky) (http://seznam.gov.cz/) – v časti „Orgány štátnej správy“, prípadne na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti https://www.justice.cz/ v kontaktoch jednotlivých súdov.

Po tretie, podanie je možné vykonať aj bežnou elektronickou poštou bez overeného podpisu. Takéto podanie však musí byť do troch dní doplnené o podanie v rovnakom znení dodané v klasickej písomnej podobe alebo vyššie uvedenými spôsobmi, inak ho súd nebude brať do úvahy (čl. 42 občianskeho súdneho poriadku).

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, súdne konanie je spoplatnené. Žalobca uhradí poplatok podľa sadzobníku buď na účet príslušného súdu, ktorý je vedený v Českej národnej banke alebo, ak nepresahuje sumu 5 000 CZK, kolkovými známkami. Ak poplatok nebude uhradený už pri podaní návrhu, súd poplatníka vyzve na jeho zaplatenie, stanoví mu na to určitú lehotu a poučí ho o následkoch nezaplatenia. Po márnom uplynutí lehoty sa dané konanie zastaví.

Poplatky a spôsob zaplatenia pre konania začaté na základe elektronického podania sa nelíšia od poplatkov a spôsobu zaplatenia za konania začaté klasickým spôsobom.  Výnimkou je konanie o elektronickom platobnom rozkaze, kde je súdny poplatok o niečo nižší ako pri bežnom občianskoprávnom konaní.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno. Podanie, ktoré bolo vykonané cez internet, je možné stiahnuť rovnako ako podanie vykonané klasickým spôsobom. Stiahnutie je možné vykonať elektronicky alebo tiež klasickým spôsobom.

Pokiaľ ide o žalobu, žalobca ju môže stiahnuť úplne alebo čiastočne do chvíle, kedy rozhodnutie súdu v danej veci nadobudne právoplatnosť. V prípade stiahnutia návrhu súd konanie zastaví úplne alebo v rozsahu stiahnutia návrhu. V prípade stiahnutia návrhu na začatie konania až po vydaní rozhodnutia súdom, ktoré však ešte nevstúpilo do platnosti, súd rozhodne v rozsahu stiahnutia návrhu aj o zrušení rozhodnutia. Ak ostatní účastníci so stiahnutím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasia, súd s výnimkou niektorých vybraných konaní rozhodne, že stiahnutie návrhu nie je účinné. (čl. 96 občianskeho súdneho poriadku)

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Odporca môže komunikovať cez internet, nie je to však povinné.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Ak odporca podá proti elektronickému platobnému rozkazu v zákonnej lehote odpor, elektronický platobný rozkaz sa tým v plnom rozsahu ruší, súd nariadi konanie a súdne konanie už potom prebieha štandardným spôsobom, t. j. ako klasické občianske súdne konanie v prvej inštancii.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak odporca nepodá proti elektronickému platobnému rozkazu odpor v zákonnej lehote, platobný rozkaz nadobúda účinok právoplatného rozsudku.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Dokumenty je možné súdu predkladať v elektronickej podobe pri ktoromkoľvek konaní. Pre technické náležitosti pozri otázku č. 4.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Súd doručuje dokumenty do elektronickej schránky (datová schránka) tým subjektom, ktoré ju majú zriadenú. Pre elektronické schránky (datové schránky) pozri otázku č. 6.

Taktiež môže súd dokumenty a súdne rozhodnutia doručovať elektronickou poštou s overeným podpisom na elektronickú adresu, ktorú adresát poskytol súdu, ak adresát o takýto spôsob doručovania súd požiadal, alebo s ním súhlasil a ak uviedol akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb, ktorý vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vedie jeho evidenciu, alebo predložil svoj platný kvalifikovaný certifikát. Pre kvalifikované certifikáty pozri otázku č. 6. Aby bolo doručenie účinné, adresát musí do 3 dní od odoslania dokumentu potvrdiť jeho doručenie elektronickou správou (datová zpráva) (napr. na e-mailovú adresu príslušného súdu) podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Súdne rozhodnutie sa doručuje do elektronickej schránky (datová schránka) tým subjektom, ktoré ju majú zriadenú. Pre elektronické schránky (datové schránky) pozri otázku č. 6.

Taktiež je súdne rozhodnutia možné doručovať elektronickou poštou s overeným podpisom na elektronickú adresu, ktorú adresát poskytol súdu, ak adresát o takýto spôsob doručovania súd požiadal, alebo s ním súhlasil a ak uviedol akreditovaného poskytovateľa certifikačných služieb, ktorý vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vedie jeho evidenciu, alebo predložil svoj platný kvalifikovaný certifikát. Pre kvalifikované certifikáty pozri otázku č. 6. Aby bolo doručenie účinné, adresát musí do 3 dní od odoslania dokumentu potvrdiť jeho doručenie elektronickou správou (datová zpráva) (napr. na e-mailovú adresu príslušného súdu) podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, opravný prostriedok je možné podať elektronicky, takisto ako aj žalobu. Pozri otázku č. 6.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, návrh na výkon rozhodnutia je možné podať elektronicky, takisto ako aj žalobu.

Ak navrhovateľ zvolí výkon pomocou súdneho exekútora, platí výklad k otázke č. 6 primerane. Zoznam exekútorov a ich e-mailové adresy a identifikátory elektronických schránok (datové schránky) sú uvedené na stránkach http://www.ekcr.cz/.

V prípade súdneho výkonu rozhodnutia je možné odkázať na výklad k otázke č. 6.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Kancelárie českých súdov štandardne komunikujú s účastníkmi a ich právnymi zástupcami cez elektronickú poštu alebo telefonicky a vybavujú ich otázky týkajúce sa postupu konaní.

Základné informácie o udalostiach, ktoré nastali počas konania (bez uvedenia osobných údajov), sú dostupné aj on-line na internetových stránkach InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (dostupné iba v českom jazyku). Informácie o nariadených konaniach sú dostupné na internetových stránkach InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Pre vstup do systému je potrebné zadať názov súdu a spisovú značku veci.

Posledná aktualizácia: 25/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.