Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Informácie o aktuálnom stave elektronickej komunikácie s vnútroštátnymi súdmi.

V posledných rokoch čoraz viac členských štátov zavádza zmeny právnych predpisov, ktoré umožňujú používanie moderných komunikačných a informačných technológií v občianskoprávnych súdnych konaniach. Tieto zmeny umožňujú komunikáciu medzi súdnymi orgánmi a účastníkmi konaní prostredníctvom nových kanálov, akým je napríklad internet.

V niektorých prípadoch je možné začať konanie na základe elektronického návrhu, ktorý navrhovateľ pošle súdu prostredníctvom internetu. V iných prípadoch majú súdy oprávnenie elektronickou formou doručovať súdne písomnosti jednotlivým stranám a v ďalších prípadoch prebieha celá komunikácia elektronicky. V niektorých členských štátoch je používanie internetu na účely komunikácie akceptované takmer vo všetkých druhoch občianskoprávnych konaní, zatiaľ čo v iných štátoch je obmedzené len na určité osobitné druhy konania.

Používanie moderných komunikačných technológií v občianskoprávnych konaniach nesmie ohroziť základné práva zainteresovaných strán. Prístupu k spravodlivosti sa nesmie brániť tým, že určitý prostriedok komunikačnej technológie nie je pre niektorú stranu k dispozícii. Okrem toho by sa vnútroštátnymi právnymi predpismi malo zabezpečiť, aby sa v dôsledku komunikácie prostredníctvom internetu neohrozila náležitá ochrana citlivých údajov používaných v priebehu konania.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 30/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.