Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Anglicko a Wales
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, súdne konanie je možné začať cez internet, buď prostredníctvom online služby na podávanie žalôb o zaplatenie Money Claim Online (MCOL) alebo online služby na podávanie vlastníckych žalôb Possession Claim Online (PCOL). Obidva systémy sú podporované asistenčnou službou, ktorá môže poskytnúť pomoc (hoci neposkytuje právne poradenstvo). Na asistenčnú službu sa možno obrátiť na telefónnom čísle 0845 6015935 (pre volajúcich v rámci Spojeného kráľovstva) a +44 1604619402 (pre volajúcich z krajiny mimo Spojeného kráľovstva).

Okrem toho sa môžu vydávať žaloby v rámci jednotlivých jurisdikcií strediska Rolls Building v Londýne (kancelársky úsek vrchného súdu, obchodných, technologických a stavebných súdov, obchodného a námorného súdu – Chancery Division of the High Court, Commercial and Technology and Construction Courts, Mercantile Court a Admiralty Court) a vec sa spravuje v elektronicky v súlade so schémou CE Filing.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Služba MCOL je dostupná pre žaloby podávané na krajský súd v prípade pevne stanovenej peňažnej sumy vo výške menej ako 100 000 GBP (približne 125 000 EUR) vrátane súdnych poplatkov a akýchkoľvek nákladov na advokátov. Žaloba by sa mala podať maximálne proti dvom osobám a adresa tejto osoby alebo osôb, proti ktorým sa podáva žaloba, musí byť v rámci Anglicka alebo Walesu. Aj navrhovateľ musí mať doručovaciu adresu v rámci Anglicka a Walesu.

Službu PCOL možno použiť na podanie žaloby o vypratanie nehnuteľností (vrátane budov alebo ich častí). Zahŕňa žalobu prenajímateľa o vypratanie nehnuteľného majetku určeného na bývanie voči nájomníkovi výhradne z dôvodu nedoplatkov nájomného (nie však nárok na zrušenie prenájmu), alebo nároku hypotekárneho veriteľa voči hypotekárnemu dlžníkovi výhradne z dôvodu nezaplatenia súm dlžných na základe hypotekárneho úveru. Nezahŕňa uplatnenie nároku na akékoľvek iné nápravne opatrenie, s výnimkou nároku na úhradu nedoplatkov nájomného alebo súm dlžných na základe hypotekárneho úveru, úrokov a nákladov. Rovnako ako v prípade služby MCOL, všetci odporcovia musia mať doručovaciu adresu v rámci Anglicka a Walesu a veriteľ musí mať adresu v Anglicku alebo Walese, na ktorú možno doručiť dokumenty. Navrhovateľ musí byť takisto schopný poskytnúť PSČ vymáhaného majetku a mal by mať e-mailovú adresu.

Pokiaľ ide o obidve služby MCOL a PCOL, veritelia musia mať najmenej 18 rokov, musia byť duševne spôsobilí, nesmie sa im poskytovať právna pomoc v zmysle zákona o poskytovaní právnej pomoci z roku 1988 a nesmú podávať šikanózne žaloby (tzn. nesmie ísť o osobu, ktorej sudca vrchného súdu zakázal podávať návrhy na začatie konania na akomkoľvek krajskom súde v Anglicku a vo Walese bez povolenia). Žaloby sa nesmú podávať proti vláde ani monarchii.

Tieto druhy žalôb sa nesmú podávať cez internet.

Schéma CE Filing je dostupná pre všetky žaloby (okrem tých, ktoré sa týkajú žiadosti o odpustenie poplatkov), ktoré by sa inak podávali v stredisku Rolls Building, žaloby nezačaté prostredníctvom schémy CE Filing môžu využívať ktorýkoľvek systém.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Obidve služby MCOL a PCOL sú dostupné stále. Ak je žaloba prijatá do 09.00 h v pracovný deň súdu, žiadosť sa spracuje v ten deň. Ak je žaloba prijatá po 09.00 h, žiadosť sa spracuje na druhý pracovný deň súdu. Žaloba sa zvyčajne vytlačí a pošle odporcovi v deň jej spracovania.

Schéma CE Filing je takisto dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni, s výnimkou bežnej údržby.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Pri službe MCOL,ako aj PCOL musí navrhovateľ vyplniť sériu obrazoviek. Každá obrazovka sa týka špecifických požadovaných informácií – napríklad úplné meno a adresa veriteľa, meno a adresa odporcu alebo odporcov a suma žaloby a podrobné informácie o žalobe.

Systémy MCOL a PCOL automaticky ukladajú informácie hneď po ich vyplnení na obrazovke. Ak je vyplnená len časť obrazovky, veriteľ môže uložiť informáciu výberom možnosti uložiť, ktorá sa nachádza v hornej a dolnej časti každej obrazovky. V službe MCOL sa tieto informácie ukladajú na 28 dní, aby mal veriteľ dostatočný čas na získanie akejkoľvek ďalšej požadovanej informácie. V službe PCOL sa koncept žaloby uloží na neurčito, až kým používateľ žalobu nepodá alebo nevymaže.

Prvotné informácie o stranách a ich advokátoch sa predkladajú v online formulári. Schéma CE Filling umožňuje strane nahrať dokumenty, ako keby ich podal osobne, jediným obmedzením je veľkosť, ak je dokument príliš veľký, bude potrebné ho rozdeliť na časti.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Bezpečnosť je v obidvoch systémoch služieb MCOL a PCOL mimoriadne dôležitá. Keďže niektoré informácie, ktoré veriteľ poskytuje, môžu byť citlivej povahy, bezpečnosť sa zaručuje prostredníctvom jedinečného používateľského mena a hesiel. Webové sídlo má bezpečnostnú ochranu a šifruje údaje prenášané prostredníctvom internetu. Strany by však mali zobrať do úvahy, že všetky odoslané alebo prijaté e-maily sa nemôžu považovať za bezpečné.

Pred podaním žaloby online sa veritelia musia zaregistrovať do systému služieb MCOL a PCOL. Po registrácii si musia vybrať používateľské meno a heslo. Používateľské meno aj heslo musia mať minimálne 8 a maximálne 12 znakov a musia byť kombináciou písmen a číslic.

Služba MCOL a PCOL ďalej vyzve veriteľa, aby si vybral bezpečnostnú otázku a odpovedal na ňu počas registrácie. Použije sa v prípade, že veriteľ zabudne svoje heslo. Systém pošle na e-mail heslo, ak bola bezpečnostná otázka zodpovedaná správne. Zabudnuté používateľské mená sa nedajú nahradiť.

Schéma CE Filing je bezpečná metóda prenosu informácií medzi súdmi a stranami a ich bankovými inštitúciami.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Elektronický podpis sa nevyžaduje, uplatňuje sa však prihlasovací postup opísaný v odpovedi na otázku 5. Podľa času podania žiadosti, ako sa uvádza v odpovedi na otázku 3, sa stanovuje deň spracovania žaloby.

Keďže CE Filing je metóda podávania dokumentov, žiadny elektronický podpis sa nevyžaduje. Čas podania predstavuje buď čas úhrady príslušného poplatku alebo dátum a čas stanovený v príslušných pravidlách.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Žaloby podané online podliehajú nižším poplatkom ako žaloby podané osobne, nakoľko sú z hľadiska ľudských zdrojov súdu menej náročné. Súdne poplatky za obidve služby MCOL a PCOL by sa mali uhrádzať kreditnou alebo debetnou kartou, pričom služba PCOL umožňuje organizáciám a advokátom aj úhradu prostredníctvom inkasa. Osoby, ktoré majú nárok na odpustenie poplatkov nemôžu používať službu MCOL alebo PCOL. Pri žiadosti o odpustenie poplatku sa vyžaduje dôkaz, ktorý musí overiť zamestnanec súdu. Z toho dôvodu nie sú žiadosti o odpustenie poplatku dostupné online. Navrhovatelia, ktorí predpokladajú, že majú nárok na odpustenie poplatkov, sa musia obrátiť na svoj miestny súd a podať žiadosť, ako aj žalobu osobne.

Poplatky sú rovnaké ako pri osobnom podaní žaloby, pričom sa platia prostredníctvom kreditnej karty alebo na účet.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Žaloby a žiadosti vytvorené cez službu MCOL a PCOL je možné vymazať pred ich podaním, po podaní to už možné nie je. Konania začaté cez službu MCOL alebo PCOL sa môžu zrušiť rovnakým spôsobom, ako v prípade konaní, ktoré sa nezačali elektronicky. Súdne poplatky nie je možné vrátiť, ak sa žiadosť o zrušenie po začatí konania.

V rámci schémy CE filing možno žalobu stiahnuť rovnakým spôsobom, ako keby sa podala osobne.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Ak žaloba bola podaná cez službu MCOL alebo PCOL, odporca môže zaslať vyjadrenie elektronicky pomocou prihlasovacích údajov uvedených na prednej strane formulára. Odporca pri zasielaní vyjadrenia nemusí použiť internet.

Vec začatá v rámci schémy CE filing bude naďalej v rámci tejto schémy riešená, pokiaľ sa nestanoví inak.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Odporca môže zaslať vyjadrenie k žalobe online pomocou služby MCOL piatimi spôsobmi. Odporca/odporkyňa môže:

 • uhradiť celú sumu nároku
 • uznať nárok v celom rozsahu
 • čiastočne uznať nárok
 • predložiť potvrdenie o doručení
 • uviesť skutočnosti na svoju obranu
 • podať protinávrh proti navrhovateľovi

Ak odporca predloží skutočnosti na obranu, prípad sa postúpi miestnemu súdu odporcu. Ak sa predloží protinávrh, prípad sa postúpi príslušnému súdu. V obidvoch prípadoch sa bude postupovať tak, ako keby sa prípad nepredložil v elektronickej forme.

Ak odporca čiastočne uzná nárok, veriteľ sa musí vyjadriť, či je ochotný súhlasiť s týmto čiastočným uznaním. Ak súhlasí, navrhovateľ môže žiadať súd o vydanie rozsudku proti odporcovi a zaslanie platobného príkazu. Ak nesúhlasí, vec bude ďalej prebiehať ako napádacia žaloba.

Ak sa odporca vyjadrí k vlastníckej žalobe, kópia sa doručí navrhovateľovi a uloží sa v súdnom spise na účely predbežného pojednávania vo veci vlastníckeho práva. Pokiaľ ide o službu PCOL, odporcovia môžu vyplniť formulár, ktorý predstavuje vyhlásenie o majetkových pomeroch a ktorý sa požaduje pred pojednávaním vo veci vlastníckeho práva.

V prípade veci v rámci CE filing má odporca rovnaké možnosti v prípade, keď sa schéma CE filing nepoužije.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak sa odporca nevyjadrí k žalobe, veriteľ môže požiadať o vynesenie rozsudku pre zmeškanie lehoty online cez službu MCOL. Žiadosť je možné podať výberom možnosti Judgment Start. Veriteľ sa musí rozhodnúť, či chce, aby odporca uhradil pohľadávku v splátkach alebo jednorázovo. Ak veriteľ v rámci pôvodnej žaloby požadoval úroky, môže si uplatniť úroky od dátumu podania do dňa, keď požiadal o vynesenie rozsudku. Tak ako je to v prípade podania žaloby, žiadosť o vynesenie rozsudku prijatá cez službu MCOL do 9.00 h v pracovný deň súdu sa spracuje do konca toho dňa. V prípade prijatia po 9.00 h sa spracuje v nasledujúci pracovný deň súdu, a nemusí sa objaviť v systéme MCOL až do nasledujúceho dňa.

Služba PCOL sa môže použiť na podanie návrhu na súd, aby sa stanovil dátum vypratania, ak odporca nesplnil podmienky rozhodnutia nariaďujúceho vypratanie. Požadované podporné dôkazy sa však musia podať priamo na súde, a nemôžu sa priložiť k online žiadosti.

Ak sa odporca nezapojí do procesu v prípade podania návrhu cez schému CE-filing, povedie to k rovnakým následkom ako v prípade bez využitia schémy CE-filing.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Služba PCOL umožňuje navrhovateľom predkladať v elektronickej forme tieto dokumenty:

 • všeobecná korešpondencia
 • všeobecná žiadosť
 • žiadosť o odklad pojednávania
 • stiahnutie žaloby.

Pokiaľ ide o službu MCOL, navrhovatelia môžu elektronicky vykonať aj tieto úkony:

 • vydať rozsudok na základe uznania, čiastočného uznania alebo pre zmeškanie lehoty
 • vydať exekučný príkaz.

Navrhovatelia a odporcovia môžu predkladať e-mailovú korešpondenciu a pripomienky cez službu MCOL a PCOL. Nemôžu však predkladať elektronicky všeobecnú korešpondenciu alebo žiadosti.

Schéma CE Filing umožňuje elektronické podávanie všetkých dokumentov.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Rozsudky sa môžu vydávať v obidvoch službách MCOL a PCOL, hoci sa musia doručovať spôsobom, ktorý sa uvádza v predpisoch.

Pri využívaní schémy CE Filing je za doručenie zodpovedný pôvodca.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Sudcovia nemajú možnosť posielať stranám rozhodnutia v elektronickej forme.

Schéma CE filing nemá vplyv na vyhlasovanie rozsudkov.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Odvolanie sa môže podať cez službu PCOL, pokiaľ ide o všeobecnú žiadosť, okrem toho sa však cez službu PCOL alebo MCOL nemôžu elektronicky podávať žiadne odvolania. Rozhodnutia sa nemôžu doručovať cez internet.

V schéme CE filling sa nenachádza žiadna žiadosť pre prípady odvolania.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Ak veriteľ požiada o vynesenie rozsudku pre zmeškanie lehoty s okamžitou platbou prostredníctvom služby MCOL, môže požiadať o vydanie exekučného príkazu, ak je v službe MCOL uvedené, že rozsudok bol vydaný, a ak odporca nesplnil podmienky stanovené v rozsudku (platí to v prípade rozsudku pre zmeškanie lehoty alebo na základe uznania). Vydanie príkazu podlieha poplatku, ktorý musí veriteľ uhradiť buď debetnou alebo kreditnou kartou. Tento súdny poplatok sa pripočíta k dlžnej sume. Ak chce veriteľ požiadať o exekučný príkaz online, musí sa prihlásiť do systému pomocou svojho používateľského mena a hesla, vybrať žalobu a vybrať možnosť „exekučný príkaz“.

Príkaz sa musí vydať:

vo výške zostatku v súlade s rozsudkom

alebo, ak sa suma podľa rozsudku spláca v splátkach, vo výške minimálne 50 GBP alebo jednej mesačnej splátky, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Po vydaní príkazu sa tento príkaz pošle elektronicky súdnym úradníkom na miestny súd odporcu. Súdni úradníci sa viackrát pokúsia vymôcť peniaze veriteľa.

Ďalšie metódy výkonu rozsudkov – o ktorých sú úplné podrobné informácie dostupné na odkaze prehľad o výkone rozsudkov pre Anglicko a Wales – nie sú dostupné cez službu MCOL.

Služba PCOL sa môže použiť na predkladanie žiadosti, aby súd vydal príkaz na vypratanie. Tento príkaz predstavuje prostriedok na vykonanie rozsudku alebo rozhodnutia nariaďujúceho vypratanie nehnuteľností (ak sa „nehnuteľnosťami“ označujú budovy aj otvorené priestranstvo). Ak užívatelia dobrovoľne neopustia nehnuteľnosť, súdny úradník má právo ich v zmysle príkazu vysťahovať. Vyžaduje sa úhrada poplatku.

Služba PCOL sa môže použiť na predkladanie žiadosti, aby súd vydal povolenie na vydanie príkazu na opätovné vysťahovanie. Príkazy na opätovné vysťahovanie sa vydávajú len za predpokladu, že súdny úradník úspešne vykonal príkaz na vypratanie a predchádzajúci užívateľ majetok opäť využíva. V prípade, že sa žiadosť má opierať o osobitnú svedeckú výpoveď alebo dokumentáciu, nie je možné podať žiadosť online. Cez službu PCOL nie je možné požiadať o žiadnu inú metódu výkonu rozsudku.

V schéme CE Filing sa neuvádza žiadne ustanovenie o výkone rozsudkov.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Strany môžu sledovať stav svojho prípadu online a pozrieť si históriu prípadov, ktoré podali alebo ktoré boli proti nim podané.

V súboroch CE Files sa môže vyhľadávať v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku prostredníctvom terminálu poskytnutého na tento účely.

Súvisiace odkazy

Money Claim Online (Žaloby o zaplatenie)

Possession Claim Online (Vlastnícke žaloby)

Civil Procedure Rules (Občiansky súdny poriadok)

Ministry of Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Posledná aktualizácia: 20/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.