Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, súdne konanie sa môže iniciovať pomocou procesného informačného systému e-File (ďalej len „systém e-File“).

Systém je dostupný na lokalite https://etoimik.rik.ee/.

Návod, ako používať systém e-File, nájdete vo videu na tejto lokalite: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Systém e-File môžu využiť účastníci v občianskoprávnom a správnom súdnom konaní, ako aj v trestnom konaní a konaní o prečinoch. Pokiaľ ide o občianskoprávne a správne súdne konanie, je možné iniciovať súdne konanie, predkladať dokumenty a podávať odvolania. V trestnom konaní a konaní o prečinoch je možné predkladať obmedzený počet dokumentov v rámci prebiehajúceho súdneho konania.

Návrh na začatie zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu v prípade žalobného nároku alebo pohľadávky na výživné je možné podať iba prostredníctvom internetu.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Áno, systém je dostupný nepretržite.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Pri podávaní návrhu na začatie súdneho konania budete musieť uviesť podrobné informácie v pripravených formulároch, do ktorých zadáte text a údaje. Formuláre sa líšia podľa druhu konania a návrhu, ale všetky majú podobný formát: budete musieť poskytnúť všeobecné informácie o veci, podrobné informácie o jednotlivých účastníkoch konania, všetky dokumenty priložené k návrhu a všetky podrobnosti týkajúce sa zaplatenia štátneho poplatku.

Formulár žiadosti o začatie zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu je podrobnejší a celá žiadosť by mala byť zadaná vo forme metaúdajov.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Na to, aby systém e-File rozoznal osobu, ktorá sa prihlasuje, je potrebné prihlásiť sa doň pomocou preukazu totožnosti alebo identifikačného čísla mobilného telefónu. Portál je zabezpečený. Po prihlásení sa do portálu (pomocou preukazu totožnosti alebo identifikačného čísla mobilného telefónu) budú mať používatelia prístup iba ku konaniam a k údajom, ktoré sa ich týkajú. K súdnym konaniam nemajú prístup osoby, ktoré nie sú do daného konania zapojené. Údaje sa prenášajú prostredníctvom vrstvy X-Road, ktorá slúži na výmenu údajov medzi štátnymi informačnými systémami. Ide o technické a organizačné prostredie, ktoré umožňuje bezpečnú výmenu údajov cez internet medzi štátnymi informačnými systémami.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Ak sa podľa zákona vyžaduje podpis určitých druhov dokumentov, podpíšu sa elektronicky pomocou preukazu totožnosti. Procesné dokumenty sa môžu predkladať prostredníctvom systému e-File s použitím digitálneho podpisu. Ak sa prípad predkladá súdu, systém e-File automaticky uloží do pamäte dátum, keď sa súdne konanie iniciovalo. Osoba, ktorá prostredníctvom systému e-File predkladá súdu dokument, ktorým iniciuje súdne konanie, alebo iný procesný dokument, automaticky dostane potvrdenie prijatia e-mailom s uvedeným dátumom a časom, keď súd dokument prijal.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Štátny poplatok je potrebné uhradiť za vykonanie všetkých úkonov, na ktoré sa podľa zákona poplatok vzťahuje. Vo všeobecnosti je štátny poplatok potrebné uhradiť pred podaním návrhu na vykonanie úkonu. Štátny poplatok je možné uhradiť bankovým spojením v rámci systému e-File, ako aj mimo systému prostredníctvom služby internetbanking alebo v pobočke banky.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Navrhovateľ môže stiahnuť žalobný nárok pred koncom predprocesného konania tak, že podá súdu návrh na späťvzatie žaloby. So súhlasom odporcu sa môže žaloba vziať späť do chvíle, kým nenadobudne platnosť rozhodnutie súdu týkajúce sa žaloby. Súd by mal byť o späťvzatí žaloby informovaný písomne alebo by sa mal o tom urobiť záznam v zápisnici. Návrh možno podať aj prostredníctvom systému e-File.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Nie je povinnosťou odpovedať prostredníctvom internetu. Odporca môže odpovedať prostredníctvom internetu, elektronicky alebo písomne.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Nie je žiadny rozdiel medzi konaním, ktoré sa iniciuje prostredníctvom internetu a akýmkoľvek iným spôsobom. Spôsob, akým konanie prebieha, závisí od následného postupu konajúceho orgánu a môže sa líšiť v závislosti od druhu konania, ako aj od druhu žaloby.

Ak v rámci zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu dlžník vznesie námietku, súd bude buď pokračovať v pojednávaní veci, alebo konanie zastaví. Závisí to od požiadavky navrhovateľa.

Občianskoprávne veci sa môžu riešiť písomným konaním, ak účastníci konania v tomto zmysle predložia návrh, alebo súd môže rozhodnúť, že vec sa bude pojednávať v súdnom konaní. Ďalší postup bude závisieť od toho, o akú vec ide a aké námietky predložil odporca.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

V prípade zrýchleného konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu platí, že ak odporca na návrh na vydanie platobného rozkazu nereaguje, t. j. nepredloží námietku, súd vydá platobný rozkaz na príslušnú sumu. Takýto rozkaz je vykonateľný s okamžitou platnosťou, preto musí mať súd istotu, že odporca návrh na vydanie platobného rozkazu prijal.

V ostatných občianskoprávnych konaniach platí, že ak súd nariadil odporcovi reagovať do určitej lehoty, no odporca tak neurobil, súd môže v niektorých prípadoch na žiadosť navrhovateľa vydať rozsudok pre zmeškanie. Ak to súd nepovažuje za možné, môže stanoviť odporcovi novú lehotu na odpoveď alebo nový termín súdneho konania. Návrh na vydanie rozsudku pre zmeškanie je možné podať spoločne so žalobným nárokom. Súd nevydáva rozsudky pre zmeškanie v prípadoch stanovených zákonom.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Podávať na súd návrhy a predkladať súdu dokumenty je možné elektronicky pomocou e-mailu alebo prostredníctvom informačného systému (systému e-File), ktorý je na tieto účely určený.

Prostredníctvom systému e-File možno predkladať všetky dokumenty týkajúce sa občianskoprávneho a správneho súdneho konania a obmedzený počet dokumentov v trestnom konaní a konaní o prečinoch. Procesné dokumenty sa môžu predkladať prostredníctvom systému e-File s použitím digitálneho podpisu.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Rozsudky, rozhodnutia a predvolania súdu môžu byť účastníkom konania doručené elektronicky prostredníctvom systému e-File alebo na hlavnú e-mailovú adresu účastníka, prípadne na inú e-mailovú adresu, ktorú účastník oznámil súdu. Ak sa dokument posielal prostredníctvom e-mailu, príjemca dokumentu musí prijatie oznámiť súdu. Ak je však dokument doručený prostredníctvom systému e-File, dátum, keď ho príjemca dostane a otvorí, sa automaticky zaznamená.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

V občianskoprávnom a správnom súdnom konaní môže súd vydať rozhodnutie elektronicky, pričom ochrana je zabezpečená prostredníctvom digitálneho podpisu sudcu alebo iným podobným spôsobom technického zabezpečenia.

Pri zrýchlenom konaní o návrhu na vydanie platobného rozkazu sa všetky súdne dokumenty vrátane rozhodnutí vytvoria automaticky v informačnom systéme.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Prostredníctvom systému e-File je možné podať odvolanie a doručiť príslušné rozhodnutia vydané v občianskoprávnom a správnom súdnom konaní.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Súdne konanie sa môže iniciovať prostredníctvom systému e-File. V systéme e-File je možné vyhľadávať doplňujúce dokumenty uvedené v oddiele 2 ods. 1 bodoch 1 – 4 zákona o presadzovaní práva, následne vyplniť návrh na začatie konania o výkon a v prípade potreby pridať ďalšie súbory. Návrh na začatie konania o výkon musí byť podpísaný digitálnym podpisom navrhovateľa. Návrh sa potom spolu s vybratým doplňujúcim dokumentom a ďalšími súbormi odošle na e-mailovú adresu súdneho úradníka.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Prostredníctvom systému e-File je možné sledovať konanie online. Používateľ sa na tento účel musí prihlásiť pomocou preukazu totožnosti alebo aplikácie identifikačného čísla mobilného telefónu, aby sa overila jeho totožnosť. Pri občianskoprávnom a správnom súdnom konaní sa účastníkom konania v systéme zobrazujú všetky dokumenty, ktoré nie sú označené ako dôverné z dôvodu informácií o totožnosti osôb a ktoré boli sprístupnené.

Zrýchlené konanie o návrhu na vydanie platobného rozkazu je možné sledovať prostredníctvom systému e-File v plnom rozsahu.

V trestnom konaní a konaní o prečinoch sa v systéme e-File zobrazujú iba obmedzené informácie.

Súvisiace odkazy

Systém e-File

https://www.e-toimik.ee/

Portál Jurist Aitab – podávanie žalobných nárokov na súdy

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Estónsky súdny systém

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [štátny vestník]

https://www.riigiteataja.ee

Posledná aktualizácia: 31/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.