Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Fínsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Automatické spracovanie je k dispozícii na podávanie návrhov na vydanie predvolania v prípade nenapadnutých nárokov, návrhov na priznanie bezplatnej právnej pomoci (a návrhov na pridelenie poradcu na účely obhajoby alebo verejného advokáta poskytujúceho bezplatnú právnu pomoc, ako aj pre advokátov, ktorí žiadajú štát o náhradu poplatkov a trov) a na podávanie návrhov na výkon [v prípade návrhov podľa súkromného práva na vymáhanie dlhov, ktoré sú založené na rozhodnutí alebo rozsudku okresného súdu (käräjäoikeus)].

Vo Fínsku neexistujú konania dostupné výlučne prostredníctvom internetu.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Tento nástroj je k dispozícii nepretržite.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Pre firmy a organizácie, ktoré často podávajú návrhy na vydanie predvolania, je k dispozícii šablóna vo formáte XML. Pre občanov a podniky je k dispozícii samostatný elektronický on-line formulár.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Systém automatického spracovania fínskych súdov je zaistený pomocou šifrovaného protokolu na prenos súborov typu https. Údaje predložené súdmi sú uložené na zabezpečenom serveri, z ktorého si účastníci konania môžu prevziať svoje dokumenty.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Používatelia sa musia prihlásiť, aby si mohli prevziať súbory zo zabezpečeného servera.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

V prípade elektronických postupov sa účtujú rovnaké poplatky ako pri neelektronických postupoch. Okresné súdy účtujú navrhovateľom a žalobcom poplatky na konci každého konania. Výška poplatku závisí od povahy veci a zložitosti konania.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Pre elektronické postupy platia rovnaké zásady ako pre žaloby podané konvenčnou neelektronickou cestou.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Odporcovia môžu reagovať prostredníctvom internetu, ale jeho použitie nie je povinné.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

V občianskoprávnych veciach nie sú žiadne rozdiely medzi elektronickými a neelektronickými postupmi.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

V občianskoprávnych veciach nie sú žiadne rozdiely medzi elektronickými a neelektronickými postupmi.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Áno. Návrhy na vydanie predvolania, vyjadrenia a ďalšie súdne dokumenty sa môžu zasielať súdom aj prostredníctvom e-mailu.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Dokumenty, ktoré si nevyžadujú potvrdenie o prijatí (napríklad vyjadrenia, predvolania na predbežné a hlavné pojednávania a súdne zhrnutia) sa môžu zasielať účastníkom konania prostredníctvom e-mailu.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Súdne rozhodnutia sa môžu účastníkom konania na požiadanie zaslať v elektronickej forme. Príjemca alebo jeho zástupca sa musí prihlásiť, aby si mohol prevziať súdne rozhodnutie z on-line systému.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

V súčasnosti nie je možné podávať odvolania elektronicky.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Návrhy na vymáhanie dlhov na základe rozsudku možno podať elektronicky. Automatické spracovanie je k dispozícii pre návrhy na vymáhanie dlhov podľa súkromného práva, ktoré sú založené na rozhodnutí alebo rozsudku okresného súdu.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Áno. Ak sa konanie začalo prostredníctvom internetu, žalobcovia môžu sledovať postup konania po prihlásení do on-line systému.

Posledná aktualizácia: 19/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.