Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

V občianskoprávnom konaní je možné podať žalobu alebo návrh súdu elektronicky ako elektronický dokument. Podmienkou je, aby žaloba alebo návrh bol opatrený kvalifikovaným podpisom osoby, ktorá má byť zodpovedná, alebo podaný (jednoducho) podpísaný osobou, ktorá má byť zodpovedná, prostredníctvom zabezpečeného prenosového kanála. Zabezpečené prostriedky prenosu sú vymedzené v § 130a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku (OSP).

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

V zásade je možné vo všetkých občianskoprávnych konaniach predložiť súdu žalobu alebo návrh elektronicky, ako je uvedené v otázke 1. Existujú aj postupy, ktoré sa dajú vybaviť len elektronicky, ako napríklad v registri a postupy pri platobnej neschopnosti.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neexistujú žiadne časové obmedzenia.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Elektronický dokument musí byť možné upraviť. Technické rámcové podmienky prenosu a vhodnosti na spracovanie sú stanovené vo vyhláške o elektronickej justícii.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Technické rámcové podmienky sú vymedzené vo vyhláške o elektronickej justícii.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Žaloba alebo návrh podaný ako elektronický dokument musí byť opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom zodpovednej osoby alebo jednoducho podpísaný a zaslaný súdu zabezpečeným spôsobom prenosu (pozri otázku 1).

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Druh použitých komunikačných technológií v zásade nemá vplyv na výšku súdnych poplatkov. Existujú rôzne spôsoby platby: faktúra, inkaso a elektronická platba. Ďalšie informácie možno získať od súdnych správ spolkových krajín.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Je to možné. Platia bežné pravidlá.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Bez ohľadu na formu podania žaloby existuje všeobecná povinnosť zaslať súdu vyjadrenie k žalobe ako elektronický dokument pre advokátov, orgány verejnej moci a právnické osoby verejného práva. Okrem toho môžu účastníci konania predkladať súdu podania vo forme elektronického dokumentu.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Platia bežné pravidlá. Osobitné čisto elektronické občianskoprávne konanie zatiaľ neexistuje.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Platia bežné pravidlá. Osobitné čisto elektronické občianskoprávne konanie zatiaľ neexistuje.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Za určitých podmienok možno súdu zasielať dokumenty v elektronickej podobe (pozri otázku č. 1).

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Súdne písomnosti, najmä rozhodnutia, sa môžu doručovať elektronicky prostredníctvom zabezpečeného prenosu (§ 173 ods. 1 OSP). Advokáti, notári, súdni exekútori, orgány verejnej moci, spoločnosti a verejnoprávne inštitúcie otvoria zabezpečený prenosový kanál na doručovanie. Všetkým ostatným osobám možno doručiť elektronický dokument len vtedy, ak ako fyzické osoby súhlasili s doručovaním elektronických dokumentov pre príslušné konanie alebo ako právnické osoby súhlasili s doručovaním elektronických dokumentov všeobecne (§ 173 ods. 4 prvá a tretia veta OSP).

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno, zaslanie rozhodnutia súdu v elektronickej podobe je možné, ako je opísané v otázke 13.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Uplatňujú sa už opísané všeobecné pravidlá týkajúce sa zasielania a doručovania elektronických dokumentov (pozri otázku 1 a 13).

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Exekučné príkazy súdnemu exekútorovi a žiadosti exekučnému súdu o vykonanie exekučného úkonu sa môžu zasielať aj elektronicky, ako je opísané v otázke 1. Niektorí odosielatelia, najmä advokáti a orgány verejnej moci, musia dokonca zasielať svoje podania alebo príkazy elektronicky (§ 753 ods. 5, § 130d OSP). V tejto súvislosti sa priložené dokumenty môžu alebo musia predkladať aj elektronicky, pokiaľ zákon neustanovuje, že sa dokument predkladá písomne. Kópia exekučného príkazu sa musí vždy zaslať písomne. Ak v súvislosti s exekučným príkazom ide o exekučný titul, ktorý nevyžaduje doložku vykonateľnosti, a pohľadávka nepresahuje 5 000 EUR, exekučný titul možno za určitých podmienok výnimočne zaslať v elektronickej podobe. Platí to jednak v prípade elektronického návrhu na nútený výkon pri zablokovaní a postúpení peňažnej pohľadávky (§ 829a OSP). Na druhej strane to platí v prípade elektronicky podaného exekučného príkazu na peňažné pohľadávky (§ 754a OSP).

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Vo všeobecnosti to nie je možné. V niektorých prípadoch je možné elektronicky prezerať informácie o záležitostiach katastra nehnuteľností alebo registra a o pojednávaniach v občianskoprávnych konaniach.

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.