Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Nemecko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Zákon to v zásade umožňuje. V praxi to však zatiaľ nie je možné všade, teda vo všetkých spolkových krajinách ani vo všetkých druhoch konaní. Odpoveď na otázku, či to je povolené, závisí od toho, či a do akej miery sa spolková krajina rozhodla zaviesť právne predpisy, ktoré to umožňujú. Ďalšie informácie vám poskytnú úrady súdov príslušných spolkových krajín.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Odpoveď na otázku, či to je povolené, závisí od toho, či a do akej miery sa spolková krajina rozhodla zaviesť právne predpisy, ktoré to umožňujú. Ďalšie informácie vám poskytnú úrady súdov príslušných spolkových krajín. Niektoré konania možno viesť výlučne elektronicky. Medzi príklady patria registračné konania, konania o návrhu na vydanie platobného rozkazu (Mahnverfahren) a v niektorých prípadoch konania o prečine (Ordnungswiedrigkeiten).

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Ak spolkové krajiny zaviedli právne predpisy umožňujúce elektronické právne postupy (pozri otázku 1), elektronické dokumenty možno podať kedykoľvek.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Technické požiadavky sú uvedené v právnych predpisoch spolkových krajín (pozri otázku 1).

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Technické požiadavky sú uvedené v právnych predpisoch spolkových krajín (pozri otázku 1). Vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby sa dokumenty posielali vo formáte OSCI (online services computer interface – počítačové rozhranie pre on-line služby), ktorý je súčasťou používaného softvérového riešenia známeho ako EGVP (elektronická poštová schránka pre súdy a štátnu správu).

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Samotná správa nemusí byť nevyhnutne podpísaná. Jednotlivé predložené návrhy si vyžadujú druh podpisu, ktorý je stanovený v príslušných procesných pravidlách. Vo všeobecnosti to je zaručený elektronický podpis.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Môžu sa platiť súdne poplatky v závislosti od druhu veci. Existujú rôzne spôsoby platby: faktúra, inkaso a elektronická platba.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Je to možné. Platia bežné pravidlá.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Použitie internetu nie je povinné. Platia bežné pravidlá.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Platia bežné pravidlá.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Platia bežné pravidlá.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Zákon to v zásade umožňuje. V praxi to však zatiaľ nie je možné všade, teda vo všetkých spolkových krajinách ani vo všetkých druhoch konaní. Odpoveď na otázku, či to je povolené, závisí od toho, či a do akej miery sa spolková krajina rozhodla zaviesť právne predpisy, ktoré to umožňujú. Ďalšie informácie vám poskytnú úrady súdov príslušných spolkových krajín.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

V oddiele 174 ods. 3 prvej vete Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung) sa stanovuje, že rozhodnutia sa môžu doručovať advokátom, notárom, súdnym úradníkom a daňovým poradcom v elektronicky. Druhému účastníkovi konania sa rozhodnutia môžu doručovať elektronicky len v prípade, že výslovne súhlasil s prijímaním elektronických dokumentov.

V praxi sa to deje najmä v registračných konaniach.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno, vo všeobecnosti je možné zaslať rozsudok súdu v elektronicky. V praxi sa to deje najmä v registračných konaniach.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Odvolanie je možné podať týmto spôsobom, ak právne predpisy spolkovej krajiny umožňujú používať na danom súde elektronické právne postupy. V oddiele 174 ods. 3 prvej vete Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že rozhodnutia sa môžu doručovať advokátom, notárom, súdnym úradníkom a daňovým poradcom v elektronicky. Druhému účastníkovi konania sa rozhodnutia môžu doručovať elektronicky len v prípade, že výslovne súhlasil s prijímaním elektronických dokumentov.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie, nie je to možné.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Vo všeobecnosti to nie je možné. Niektoré spolkové krajiny to umožňujú aspoň vo veciach pred správnymi a finančnými súdmi (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Niektoré spolkové krajiny to umožňujú aj vo veciach týkajúcich sa katastra nehnuteľností a iných registrov. V niektorých prípadoch môžete dátumy občianskych súdnych konaní konzultovať elektronicky.

Posledná aktualizácia: 01/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.