Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Gibraltár
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

V Gibraltári v súčasnosti nie je možné začať súdne ani exekučné konanie cez internet. Takisto v Gibraltári nie je možné elektronicky predkladať súdu dokumenty, doručovať rozsudky, vydávať súdne rozhodnutia ani podávať odvolania.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Neuplatňuje sa

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neuplatňuje sa

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neuplatňuje sa

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Neuplatňuje sa

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Neuplatňuje sa

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Neuplatňuje sa

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Neuplatňuje sa

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Neuplatňuje sa

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Neuplatňuje sa

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neuplatňuje sa

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Neuplatňuje sa

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Neuplatňuje sa

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Neuplatňuje sa

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Neuplatňuje sa

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Neuplatňuje sa

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 20/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.