Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Grécko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Existuje aplikácia, ktorá je v prevádzke na elektronické podania právnych dokumentov Štátnej rade Helénskej republiky a Súdu prvého stupňa v Aténach. Stále poskytuje: a) sledovanie informácií o právnych dokumentoch podaných elektronickou a konvenčnou formou na Súde prvého stupňa v Aténach; b) možnosť sledovať spracovanie právneho dokumentu elektronicky, aj keď sa predkladá konvenčným postupom, na webových sídlach súdov prvého stupňa v mestách Pireus a Solún. Okrem toho sa vytvorila aplikácia na elektronické podania právnych dokumentov správnym súdom (dioikitika dikastiria) a podobná aplikácia sa má vytvoriť aj pre Dvor audítorov (Elenktiko Synedrio).

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Právne dokumenty sa môžu podať elektronicky v prípadoch, ktoré sa týkajú všetkých občianskoprávnych konaní, ktoré sa postupne začleňujú do online prevádzky. Spracovanie dokumentov vo všetkých konaniach je možné monitorovať elektronicky. V súčasnosti neexistujú žiadne konania, ktoré sa môžu začať iba cez internet.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Spracovanie právnych dokumentov je možné monitorovať elektronicky 24 hodín denne. Právne dokumenty je možné v súčasnosti podávať elektronicky na Súde prvého stupňa v Aténach počas pracovných dní a pracovnej doby, avšak táto možnosť bude čoskoro k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Pri elektronickom podaní právneho dokumentu používateľ systému (advokát) vyplní elektronický formulár, ktorý odošle súdu spolu s úplným textom žaloby v súbore WORD. Po dokončení odosielania sa odosielateľovi vráti späť v rovnakom „uzamknutom“ formáte označenom ako „odoslaný“.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Na prístup do systému sa používajú špeciálne heslá a elektronické podpisy, tak v súčasnosti, ako aj, keď bude systém plne funkčný.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Systém zahŕňa používanie elektronických podpisov.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdne poplatky sa zvyčajne platia elektronicky, čo je krok zahrnutý v aplikácii na elektronické podanie právneho dokumentu. Poplatky sú rovnaké ako poplatky za konvenčné podanie.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Nie. Stiahnutie právneho dokumentu je možné iba v súlade s ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na právne dokumenty podané konvenčne na základe pravidiel občianskeho súdneho poriadku.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Prezidentským dekrétom 142/2013 sa stanovilo elektronické podávanie návrhov a súvisiacich dokumentov občianskym súdom. Táto možnosť ešte nie je technicky dostupná. Pracovná skupina v súčasnosti pracuje na vytvorení vhodného technického rámca. Žalovaní nemajú povinnosť odpovedať výlučne cez internet.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Všetky právne a iné dokumenty týkajúce sa prípadu sú k dispozícii súdu počas pojednávania.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak žalovaný akýmkoľvek spôsobom nepredloží žiadne návrhy, bude súdený v neprítomnosti.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

V prezidentskom dekréte 142/2013 sa stanovuje (okrem elektronického podávania návrhov) aj elektronické podávanie súvisiacich dokumentov občianskym súdom.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Ešte nie. Skúma sa to.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Ešte nie. Skúma sa to.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Ešte nie. Skúma sa to.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

Posledná aktualizácia: 03/05/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.