Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Maďarsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, je to možné. Podrobné pravidlá elektronickej komunikácie so súdmi sú dostupné na https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato a na súvisiacich odkazoch.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Významnou zmenou oproti predchádzajúcim predpisom o konaniach, ktoré možno začať cez internet, je, že v prípade určitých sporových a nesporových konaní začatých 1. januára 2018 alebo po tomto dátume majú účastníci konania nielen možnosť vykonávať úkony elektronicky, ale je to povinné. Je teda všeobecným pravidlom, že akýkoľvek hospodársky subjekt, štát, mesto alebo obec, rozpočtová agentúra, štátny prokurátor, notár, orgán verejnej moci, iný správny orgán vystupujúci v pozícii klienta a právny zástupca takéhoto klienta majú povinnosť vykonávať úkony elektronicky.

Okrem toho sa určité typy konaní môžu viesť len elektronicky bez ohľadu na to, či účastníci konania konajú v niektorej z uvedených právomocí. Napríklad postup registrácie spoločnosti (alebo zmeny údajov spoločnosti) možno začať len elektronicky a pri postupoch týkajúcich sa evidencie obyvateľstva možno podať žiadosť len elektronicky, ak napríklad žiadateľ žiada o zjednodušený postup registrácie (zmena údajov) alebo organizácia podáva žiadosť, aby získala postavenie verejnoprospešného subjektu, zatiaľ čo subjekty, ktoré verejnoprospešnými subjektmi už sú, môžu od tohto dátumu svoje podania predkladať len elektronicky.

Ak sa od navrhovateľa nevyžaduje využitie elektronických prostriedkov, aj tak sa môže rozhodnúť podať návrh elektronicky.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Áno, nástroj je k dispozícii nepretržite okrem plánovaného času údržby a neplánovaných porúch v prevádzke systému. Do lehôt, ktoré sú v právnych predpisoch vyjadrené v dňoch a pracovných dňoch, sa nepočíta akýkoľvek deň (prípadne v prípade lehôt stanovených v mesiacoch a rokoch deň konečného termínu), počas ktorého porucha a prerušenie prevádzky, ako sa vymedzujú v právnych predpisoch, trvali dlhšie ako štyri hodiny. Ak lehota stanovená v hodinách mala vypršať počas poruchy či prerušenia prevádzky, ako sa vymedzujú v právnych predpisoch, lehota vyprší na konci prvej hodiny po začiatku úradných hodín v nasledujúci pracovný deň. Ak trvanie prerušenia elektronickej služby prekročí jeden pracovný deň, subjekt poskytujúci služby elektronickej správy musí zabezpečiť doručenie a spracovanie podaní klientov spôsobom, ktorý si nevyžaduje elektronické prostriedky, a to aj v prípadoch, keď sa v príslušných právnych predpisov povoľuje pre daný typ konania len elektronické spracovanie.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Ak existuje štandardný formulár na podanie návrhu (podania) alebo jeho prílohy, nemožno ho zmeniť, a teda nemožno zmeniť ani formát údajov. Tieto formuláre možno nájsť na https://birosag.hu/ a vyplniť pomocou programu Általános Nyomtatványkitöltő Program (rámcového programu na vypĺňanie formulárov). V súlade s dekrétom vlády č. 451/2016 z 19. decembra 2016 o podrobných pravidlách elektronickej správy a nariadením Národného úradu pre výkon súdnej moci možno do osobitných súdnych elektronických súboroch vkladať tieto formáty súborov: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. K formulárom možno pripojiť prílohy vo formátoch .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic alebo .asice. Je dôležité, že veľkosť jednotlivých súborov pripojených k formulárom nesmie prekročiť 150 MB, zatiaľ čo celková veľkosť všetkých príloh pripojených k formuláru nesmie prekročiť 300 MB. Ak však celková veľkosť príloh, ktoré sa majú pripojiť k formuláru alebo podaniu, prekročí veľkostný limit 300 MB, súbory, ktoré sa majú pripojiť, možno predložiť na pamäťovom médiu pripojenom k osobitnému formuláru č. 28 určenému na tento účel, pričom treba preložiť toľko kópií, koľko je účastníkov konania, plus jednu. Súd prijíma podania len na týchto pamäťových médiách: CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ a kľúč USB.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Pri elektronických konaniach sa bezpečný prenos a uchovávanie údajov zabezpečujú pomocou nástrojov IT na ochranu komunikácie, doručovania a interných systémov správy. Po predchádzajúcej registrácii možno viesť konania online len cez „bránu pre klientov“ (ügyfélkapu), „bránu pre spoločnosti“ (cégkapu) a „úradnú bránu“ (hivatali kapu). Prenos a uchovávanie údajov sa zabezpečuje napríklad službami elektronickej identifikácie, zabezpečeného doručovania a elektronického podpisu, ako aj prísnymi ustanoveniami stanovenými v zákone L z roku 2013 o elektronickej informačnej bezpečnosti štátu a miestnych samospráv a iných príslušných právnych predpisoch.

Napríklad osoby komunikujúce elektronickými prostriedkami majú okrem využitia šifrovacieho kľúča vydaného súdom možnosť odoslať svoje podania súdu zašifrované svojím vlastným šifrovacím kľúčom. Šifrovací kľúč sa súdu zašle v rámci podania osoby komunikujúcej elektronickými prostriedkami a v takýchto prípadoch súd doručuje osobe komunikujúcej elektronickými prostriedkami súdne písomnosti zašifrované šifrovacím kľúčom danej osoby.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Pri elektronickom predkladaní podania súdu sa musia splniť tieto podmienky:

  • signatár ho opatrí svojím kvalifikovaným alebo pokročilým elektronickým podpisom alebo pečaťou založenou na kvalifikovanom certifikáte na elektronickom dokumente a v prípade, že sa to žiada v zákone, pripojí časovú pečiatku,
  • signatár overí elektronický dokument pomocou služby overovania dokumentov založenej na identifikácii,
  • elektronický dokument bol vytvorený v rámci služby, pri ktorej poskytovateľ služby pridelil dokument vydávajúcej osobe identifikáciou vydavateľa a priradenie takejto osobe bolo autenticky osvedčené informáciou, ktorú možno jasne vysledovať k vlastnoručnému podpisu signatára, alebo na základe takejto informácie a poskytovateľ služby vydal certifikát, že jasne priradil dokument k osobe, v rámci klauzuly neoddeliteľne pripojenej k elektronickému dokumentu a poskytovateľ služby opatril klauzulu spolu s dokumentom aspoň pokročilou elektronickou pečaťou a aspoň pokročilou časovou pečiatkou.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdne poplatky a poplatky, ktoré sa platia za konania, sú rovnaké v prípade konaní využívajúcich papierové dokumenty i elektronických konaní.

Ak sa uplatňuje povinnosť zaplatiť poplatok, treba to uviesť v návrhu a okrem toho do políčka „Splatný poplatok“ (na formulári, ktorý sa má predložiť) treba vyplniť príslušnú sumu a následne sa poplatok môže uhradiť podľa potvrdenia o doručení, ktoré sa doručí automaticky po podaní formulára. Poplatok sa môže zaplatiť prostredníctvom elektronického systému platieb a vyrovnania (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), ktorý umožňuje splnenie platobnej povinnosti na portáli pre súdne platby (Igazságügyi Fizetési Portál) z VPOS alebo rozhrania homebankingu. Ďalším spôsobom platby poplatkov je prevod poplatkov na účet župného súdu vedený na tento účel v maďarskej štátnej pokladnici.

V konaniach týkajúcich sa registrácie obchodných spoločností (alebo zmeny v ich údajoch) sa poplatky za konanie a náhrady nákladov na uverejnenie platia pred podaním návrhu na registráciu (alebo zmenu údajov) elektronickou cestou, pričom sa uvedie číslo spisu na platbu poplatku alebo náhrady nákladov, ktoré možno prevziať z webovej lokality informačného systému obchodných spoločností. Poplatky sa musia zaplatiť prevodom na účet obchodného súdu vedený na tieto účely Maďarskou štátnou pokladnicou, kým náhrada nákladov sa uhrádza na účet ministerstva vedený ministrom spravodlivosti, ktorý vedie pokladnica.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Technicky nie je možné vziať späť dokument, ktorý už bol predložený. Konanie sa môže prerušiť (alebo iné návrhy alebo odvolania sa môžu vziať späť) v prísnom súlade s pravidlami občianskoprávneho konania. Účastníci konania, ktorí sa rozhodli pre elektronické konanie, majú rovnaké práva a povinnosti ako účastníci konania, ktorí podávajú návrhy v papierovej forme.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Elektronická správa nezávisí od formy, ktorou si navrhovateľ vybral vykonávať úkony, ale od toho, či sa vyžaduje, aby odporca vykonával úkony elektronicky. Ak sa od odporcu vyžaduje, aby vykonával úkony elektronicky podľa pravidiel uvedených v odpovedi na otázku 2, je všeobecným pravidlom, že môže urobiť vyhlásenie k nároku len cez internet a v súlade s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch, inak jeho podanie nebude platné. Odporca sa v iných prípadoch môže slobodne rozhodnúť, či chce odpovedať papierovou alebo elektronickou formou. Ak sa odporca rozhodne postupovať elektronickými prostriedkami (predloží dokumenty elektronickými prostriedkami), musí počas konania komunikovať so súdom elektronickými prostriedkami. Takisto aj súd bude tomuto účastníkovi konania doručovať všetky súdne dokumenty elektronicky. Ak sa účastník konania, ktorý koná bez právneho zástupcu, alebo zástupca účastníka konania, ktorý sa nepovažuje za právneho zástupcu, rozhodol so súdom komunikovať elektronicky, súd možno neskôr požiadať, aby sa prešlo na papierový postup pri súčasnom podaní podania v papierovej forme. V žiadosti sa musí odôvodniť, že v dôsledku zmien situácie účastníka konania alebo jeho zástupcu by pokračovanie v elektronickom konaní predstavovalo neprimeranú záťaž.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Pri elektronických i papierových postupoch sa uplatňujú rovnaké pravidlá konania.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Pozrite si odpovede na otázky 9 a 10.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Ak je v danej veci pre účastníka konania povinná elektronická správa alebo si účastník konania vybral túto formu správy, dokument a jeho prílohy sa musia predložiť na štandardnom formulári – ak je dostupný – a formulár, ktorý sa má v tomto prípade použiť, nie je možné upravovať. Ak pre dokumenty alebo prílohy nie je k dispozícii štandardný formulár, účastníci konania musia predložiť tieto dokumenty a prílohy vo formáte, ktorý zodpovedá jednotlivým formátom dokumentov schváleným predsedom Národného úradu pre výkon súdnej moci, ktoré sú uvedené v odpovedi na otázku 4 podľa pravidiel, ktoré sa tam opisujú. (V právnych predpisoch sa spresňujú výnimky z povinnosti predkladať dokumenty elektronicky. V súčasnosti platí výnimka z povinnosti predložiť dokument elektronicky, ak sa dokument musí počas konania predložiť a preskúmať v papierovej forme, k čomu môže dôjsť najmä, ak je napadnutá autentickosť papierového dokumentu.)

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Áno, je to možné. Súdne písomnosti súd doručuje elektronicky stranám, ktorých konanie sa vedie elektronicky na základe pravidiel opísaných v odpovediach na otázky 2 a 9. Súdne písomnosti doručované elektronicky sa zasielajú do online nástroja na uchovávanie dokumentov odosielateľa v rámci brány pre klientov, úradnej brány alebo brány pre spoločnosti, kde sa dokument môže prijať otvorením internetového prepojenia naň. Dokument sa považuje za doručený, keď sa otvorí a systém vygeneruje elektronické potvrdenie o doručení, ktoré sa automaticky odošle súdu.

Pošta doručovaná na oficiálnu adresu sa považuje za doručenú v čase uvedenom na potvrdení o odmietnutí, dokonca aj keď poskytovateľ služby oficiálnej adresy potvrdí, že adresát odmietol doručenie pošty, alebo v piaty pracovný deň po čase uvedenom na druhom oznámení, ak poskytovateľ služby oficiálnej adresy potvrdí, že adresát poštu neprevzal napriek tomu, že mu boli doručené dve oznámenia.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno, pozri aj odpoveď na otázku 13.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Účastník konania, ktorý musí komunikovať elektronicky alebo ktorý si elektronickú komunikáciu predtým vybral, musí podať elektronicky aj odvolanie, zatiaľ čo akýkoľvek účastník konania, ktorý do podania odvolania používal papierové dokumenty, môže prejsť na elektronickú správu dokonca aj v čase podania odvolania. Rozhodnutie súdu o odvolaní sa osobe, ktorá musí komunikovať elektronicky alebo ktorá si takúto formu komunikácie vybrala, takisto doručuje elektronicky podľa pravidiel opísaných v odpovedi na otázku 13.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, je to možné. Ak je elektronická správa povinná zo zákona, je prirodzene povinné týmto spôsobom aj začať konanie. Právo začať konanie elektronicky má aj účastník konania, ktorý nepodlieha takejto povinnosti. Najprv však musí poskytnúť písomný súhlas s podmienkami používania systému služby Maďarskej komory súdnych úradníkov.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

V určitých konaniach, napríklad konaniach týkajúcich sa spoločností, áno.

Posledná aktualizácia: 15/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.