Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno.  Určité konania je možné začať cez internet, konkrétne konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Navrhovatelia, ktorí si uplatňujú nárok s nízkou hodnotou sporu (t. j. určité nároky v maximálnej výške 2 000 EUR) sa môžu rozhodnúť, že svoj nárok spracujú elektronicky. Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je alternatívnou metódou začatia a riešenia občianskoprávneho konania v súvislosti s nárokom s nízkou hodnotou sporu. Ide o službu, ktorú poskytujú kancelárie okresných súdov, a ktorá je určená na lacné riešenie sporov spotrebiteľov bez právneho zástupcu.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Táto možnosť je dostupná nepretržite.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Nie. Jedinou podmienkou je, že podrobnosti nároku by nemali presiahnuť 1 500 slov.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Informácie sú zabezpečené prostredníctvom brán firewall, protokolom SSL (Secure Socket Layer), ktorý sa používa v komunikácii, systémom odhalenia neoprávneného prieniku na hostiteľskej lokalite, zabezpečením používateľského konta atď.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Nie.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdne poplatky za konania vo veci s nízkou hodnotou sporu sa platia kreditnou alebo debetnou kartou a poplatok (25 EUR v roku 2012) je rovnaký v prípade konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu podaných elektronicky, aj v prípade tých, ktoré neboli podané elektronicky.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno. Ak nárok ešte nebol zaradený na súd, môže byť stiahnutý odoslaním elektronickej žiadosti o stiahnutie nároku súdnemu úradníkovi pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Áno, odporca môže odpovedať prostredníctvom internetu.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Súdny úradník pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu musí vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie nároku ešte predtým, ako sa zaradí na prerokovanie pred sudcom.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Nárok sa považuje za nesporný a navrhovateľ môže požiadať o rozsudok pre zmeškanie.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Nie. Nie je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Nie.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Nie.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Sporné strany môžu sledovať stav svojho konania online.

Súvisiace odkazy

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Posledná aktualizácia: 26/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.