Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Taliansko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, začať občianske súdne konanie na všetkých súdoch a na odvolacích súdoch je takýmto spôsobom možné. V prípade predbežných opatrení na ktoromkoľvek súde je to povinné.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

V sporových a nesporových občianskoprávnych konaniach a v konaniach o výkone rozhodnutia na súdoch a odvolacích súdoch môže právny zástupca skôr ustanovených strán predkladať procesné akty a písomnosti iba elektronicky. To isté platí pre predkladanie aktov a dokumentov osobami vymenovanými alebo delegovanými súdnymi orgánmi. V prípade všetkých ostatných aktov je predkladanie v elektronickej podobe vždy povolené.

Predbežné opatrenia sa spracúvajú výlučne elektronicky.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Služba elektronického predkladania dokumentov je k dispozícii nepretržite.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Áno, technické špecifikácie, ktoré sa majú dodržať, sú uvedené v opatrení zo 16. apríla 2014. Možno ich nájsť na tejto adrese:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

„IT obálka“ (busta telematica), ktorá obsahuje súdne dokumenty a prípadné prílohy, je zašifrovaná, aby jej obsah mohol prečítať len prijímajúci súd.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Elektronický podpis sa vyžaduje, časový záznam nie je potrebný.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Jednotný poplatok vyžadovaný zákonom (contributo unificato) možno zaplatiť elektronicky prostredníctvom špecializovaného on-line postupu vyžadujúceho overenie pomocou talianskej čipovej karty. Poplatok je rovnaký ako pri neelektronických postupoch.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, pomocou elektronického dokumentu, ktorý zodpovedá papierovému dokumentu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Pokiaľ ide o predloženie žiadosti, odporca môže konať tak, ako uzná za vhodné. V priebehu konania pred súdmi a odvolacími súdmi je však elektronické predkladanie povinné.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Platia rovnaké pravidlá ako v prípade neelektronického postupu. Odporca sa môže elektronicky obhajovať proti nároku len v prípade, že súd je oprávnený prijímať on-line podania pre daný druh konania a dokumentu.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Platia rovnaké pravidlá ako v prípade neelektronického postupu.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Pozri odpovede na otázky 1 a 2.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Oznámenia a upozornenia pre právnikov účastníkov konania sa posielajú len cez internet [certifikovanou elektronickou poštou (PEC) podľa talianskych predpisov].

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno. Predbežné opatrenia sa vydávajú iba v elektronickej podobe (od 30. júna 2014).

Občianskoprávne súdy vydávajú každý mesiac približne 300 000 rozhodnutí v elektronickej podobe.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Odvolanie možno podať prostredníctvom internetu. Rozhodnutia o odvolaniach sa oznamujú len cez internet [certifikovanou elektronickou poštou (PEC) podľa talianskych predpisov].

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Áno, tak, že overia svoju totožnosť (pomocou talianskej čipovej karty) v schválenom prístupovom bode alebo na portáli on-line služieb ministerstva spravodlivosti.

Súvisiace odkazy

https://pst.giustizia.it/PST/

Posledná aktualizácia: 21/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.