Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Lotyšsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

V Lotyšsku neexistuje osobitný rámec na začatie konania a podávanie občianskoprávnych žalôb cez internet. Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

Elektronické dokumenty môžu byť zaslané cez internet.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neexistuje osobitný automatizovaný postup ani webová stránka určené na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

V Lotyšsku je možné zasielať elektronické dokumenty.

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy sú súdy povinné prijímať elektronicky podpísané dokumenty.

V domácom lotyšskom právnom predpise týkajúcom sa elektronických dokumentov – v zákone o elektronických dokumentoch – sa uvádza, že na účely overenia pravosti musia elektronické dokumenty obsahovať údaje na overenie pravosti dokumentu a totožnosti podpisovateľa; okrem toho, aby bolo možné uznať, že dokument podpísala príslušná osoba, musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Pri použití elektronických dokumentov bezpečnosť osobných údajov zaisťujú poskytovatelia služieb zaručeného elektronického podpisu v súlade s ustanoveniami zákona o elektronických dokumentoch a s predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov v Lotyšsku. Osoba musí poskytnúť osobitný súhlas na korešpondenciu so súdom pomocou elektronického podpisu. To znamená, že súd pošle dokumenty, ktoré vyhotovil v elektronickej podobe.

Treba dodať, že žaloby každého druhu je možné podať pomocou dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom okrem prípadov, keď sa podľa zákona stanovuje osobitný postup na začatie konania. Postup na výmenu elektronických dokumentov sa neuplatňuje na niektoré druhy zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, rodinného a dedičského práva a na niektoré druhy záručných zmlúv.

V právnych predpisoch sa niekedy uvádza, že okrem ďalších podmienok určitý dokument nadobudne právny účinok, len ak je priložená pečať: v prípade elektronického dokumentu je táto požiadavka splnená, ak má elektronický dokument zaručený elektronický podpis a časovú pečiatku alebo len elektronický podpis, ak sa účastníci konania písomne dohodli, že elektronické dokumenty môžu byť podpísané elektronickým podpisom v súlade s postupmi stanovenými v zákone o elektronických dokumentoch.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom.

Súdne dokumenty môžu byť doručené elektronicky, ak navrhovateľ v návrhu uviedol, že je pripravený používať elektronickú poštu, ako aj inú poštu na korešpondenciu so súdom.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Súdne dokumenty vrátane rozsudkov môžu byť doručené elektronicky, ak navrhovateľ v návrhu uviedol, že je pripravený používať elektronickú poštu, ako aj inú poštu na korešpondenciu so súdom.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom.

Osoba musí poskytnúť osobitný súhlas na korešpondenciu so súdom pomocou elektronického podpisu. To znamená, že súd pošle dokumenty, ktoré vyhotovil v elektronickej podobe.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom.

Osoba môže používať elektronicky podpísané dokumenty na korešpondenciu so súdnym exekútorom.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Neexistuje osobitná webová stránka určená na vykonávanie takýchto postupov v elektronickom prostredí jednotným spôsobom. Priebeh konania je možné sledovať prostredníctvom Národného súdneho portálu, ktorý poskytuje verejne dostupné informácie.

Účastníci konania si môžu vypočuť audiozáznam súdneho pojednávania prostredníctvom súdneho portálu https://tiesas.lv, časť Manas lietas („Moje veci“), pokiaľ súd vložil audiosúbor do informačného systému súdu: po vložení súborov do informačného systému a synchronizácii údajov sa súbory raz za 24 hodín presúvajú do distribučného mechanizmu súdneho portálu https://tiesas.lv. Po zaregistrovaní na portáli získa používateľ prístup k informáciám len o tých veciach, v rámci ktorých bol registrovaný ako účastník konania, a v takých prípadoch si môže otvoriť a vypočuť audiosúbory priložené k dokumentom v danej veci. Účastník konania získa prístup k časti Manas lietas („Moje veci“) na portáli https://tiesas.lv pomocou elektronického podpisu alebo elektronického preukazu totožnosti, príp. zaslaním žiadosti o udelenie prístupových práv Súdnej správe (Tiesu administrācija).

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.