Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Litva
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Od 1. júla 2013 je možné podať občianskoprávne žaloby elektronicky cez Litovský súdny informačný systém (LITEKO), ktorý je prístupný prostredníctvom subsystému verejných elektronických služieb (PES) na https://www.teismai.lt/enhttp://www.epaslaugos.lt/ prostredníctvom odkazu na portál elektronických služieb litovských súdov.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Rôzne žaloby v občianskoprávnych konaniach alebo sťažnosti proti jednotlivým úkonom a žiadosti v správnych konaniach sa môžu podať elektronicky. Elektronické dokumenty je možné podať na súd tak pre nové, ako aj pre existujúce spisy v papierovej podobe. Ak sa elektronické dokumenty podávajú vo vzťahu k existujúcemu spisu v papierovej podobe, navrhovateľ by mal takisto predložiť požadovaný počet papierových kópií (jedna kópia sa priloží k spisu v papierovej podobe a po jednej kópii zašle súd každému účastníkovi konania).

Od 1. januára 2014 sa elektronický formát používa výlučne v občianskoprávnych veciach, ktoré prejednávajú okresné súdy v súvislosti s vydaním súdnych príkazov, keď bola žiadosť o začatie súdneho konania predložená 1. júla 2013 alebo neskôr použitím informačných a elektronických komunikačných technológií;

1.2. občianskoprávne veci, ktoré prejednávajú okresné súdy, ak bol procesný dokument, na ktorom sa zakladá súdne konanie predložený 1. januára 2014 alebo neskôr použitím informačných a elektronických komunikačných technológií;

1.3. občianskoprávne veci, ktoré prejednávajú krajské súdy ako súdy prvého stupňa, správne veci, ktoré prejednávajú správne súdy ako súdy prvého stupňa, keď procesný dokument, na ktorom sa zakladá súdne konanie, bol podaný 1. júla 2013 alebo neskôr použitím informačných a elektronických komunikačných technológií;

1.4. všetky konania pred súdmi so všeobecnou právomocou a špecializovanými súdmi, ktoré prejednávajú veci v odvolacích alebo kasačných konaniach na základe odvolaní podaných 1. januára 2014 alebo neskôr proti rozsudkom alebo rozhodnutiam v prípadoch, ktoré boli spracované výlučne v elektronickej forme.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Táto služba je k dispozícii nepretržite.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Procesné dokumenty sa môžu predložiť vyplnením vzorov dostupných v subsystéme LITEKO PES alebo vložením existujúcich dokumentov vo formátoch podporovaných systémom: formáty textových dokumentov: doc, docx, odt, rtf, txt.; tabuľkové formáty: xls, xlsx, ods; prezentačné formáty: ppt, pptx, ppsx, odp; grafické obrazové a textové formáty: pdf, application/pdf, ADOC; obrazové formáty dot matrix: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video formáty: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm; zvukové formáty: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Elektronické údaje súvisiace so súdnym konaním sú spracované, zaznamenané a uložené použitím informačných a elektronických komunikačných technológií v súlade s ustanoveniami stanovenými súdnou radou (Teisėjų taryba) a odsúhlasené hlavným archivárom Litvy (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Portál elektronických služieb je dostupný prostredníctvom nástrojov dostupných na portáli e-Government: prostredníctvom elektronického bankovníctva, osobnej identifikačnej karty alebo elektronického podpisu. Systém má takisto funkciu časovej pečiatky.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Obyvatelia, ktorí podávajú elektronické dokumenty, majú 25-percentnú zľavu na súdny poplatok; nemusia tlačiť žiadne procesné dokumenty ani ich poslať súdu, ísť do banky, aby zaplatili poplatok alebo poskytli dôkaz o zaplatení.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Na žaloby podané prostredníctvom internetu sa vzťahujú rovnaké pravidlá o občianskoprávnom konaní ako na bežné žaloby. Článok 139 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas) stanovuje, že žalobca je oprávnený vziať žalobu späť, pokiaľ súd neposlal kópiu žaloby žalovanému. Neskôr je späťvzatie žaloby možné iba so súhlasom žalovaného a najneskôr pred rozhodnutím súdu prvého stupňa. Pred zaregistrovaním žaloby je späťvzatie žaloby možné jednoducho jej vymazaním. Po zaregistrovaní je späťvzatie žaloby zo systému možné iba podaním žiadosti o späťvzatie.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Dokumenty je možné podať na súd v papierovej aj elektronickej forme.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Používanie elektronickej komunikácie počas občianskoprávneho konania nemá vplyv na pravidlá občianskeho súdneho konania.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Používanie elektronickej komunikácie počas občianskoprávneho konania nemá vplyv na pravidlá občianskeho súdneho konania.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Elektronické dokumenty je možné predložiť tak pre existujúce spisy v papierovej podobe, ako aj pre elektronické spisy;

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Áno.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Veci týkajúce sa vydania súdnych príkazov, iné veci určené súdnou radou a informácie týkajúce sa súdneho konania môžu byť spracované v elektronickej forme. Keď sa vytvorí elektronický spis, akékoľvek tlačené informácie prijaté alebo zaslané súdom sa digitalizujú, zatiaľ čo tlačené dokumenty sa spracujú, uložia alebo zničia v súlade s opatreniami stanovenými justičnou radou a odsúhlasenými hlavným archivárom Litvy.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, v občianskoprávnych a správnych konaniach je možné podať odvolanie cez internet. Súdne rozhodnutia sa môžu doručovať elektronicky a inými prostriedkami stanovenými v osobitných zákonoch.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Novela Občianskeho súdneho poriadku, ktorá upravuje používanie informačných a elektronických komunikačných technológií v činnosti súdnych exekútorov nadobudla účinnosť 1. júla 2013, ale možnosť začatia exekučného konania cez internet ešte nebola zavedená. Elektronický informačný systém pre súdnych exekútorov by mal byť funkčný od apríla 2015.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Od 1. júla 2013 môžu advokáti a advokátsky koncipienti využívať elektronickú komunikáciu na prijímanie procesných súdnych dokumentov.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.