Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Luxembursko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Nie, podľa luxemburského zákona dokumenty potrebné na začatie súdneho konania musia byť predložené v papierovej podobe.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Neuplatňuje sa.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neuplatňuje sa.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neuplatňuje sa.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Neuplatňuje sa.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Neuplatňuje sa.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Neuplatňuje sa.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Neuplatňuje sa.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Neuplatňuje sa.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Neuplatňuje sa.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neuplatňuje sa.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Nie.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Nie: v závislosti od prípadu musia byť doručené súdnym zriadencom (osobne alebo poštou) alebo oznámené súdnym úradníkom (poštou).

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie, súdne rozhodnutia sa oznamujú účastníkom konania prostredníctvom ich právnych zástupcov. Toto oznámenie sa spravidla uskutoční tak, že súdny úradník vloží rozhodnutie do schránky (case) príslušného právneho zástupcu. Všetci právni zástupcovia majú uzamknutú schránku v komplexe Cité Judiciaire v Luxemburgu. Rozhodnutia sa môžu oznamovať poštou priamo jednotlivým účastníkom.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Nie.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Nie.

Súvisiace odkazy

http://www.legilux.lu/

Posledná aktualizácia: 09/01/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.