Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Malta
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, je to možné, ale závisí to od súdu/tribunálu, na ktorom sa má konanie začať.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Podaním návrhu cez internet možno začať tieto konania:

  • konania na Tribunáli pre drobné pohľadávky,
  • konania na Tribunáli pre správne preskúmania a
  • konania na Zmierovacom súde pre Maltu a na Zmierovacom súde pre Gozo pri výkone jeho nižších právomocí.

Nejestvujú žiadne konania, ktoré by boli dostupné iba cez internet.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Táto možnosť je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale žaloba/návrh sa spracuje počas otváracích hodín súdu, čiže od 9:00 h do 15:00 h (od 1. októbra do 15. júna) a od 8:00 h do 12:00 h (od 16. júna do 30. septembra). Ak sa žaloba/návrh podá mimo týchto otváracích hodín, považuje sa za podanú/podaný v nasledujúci pracovný deň v uvedených časoch.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

V prípade žalôb na Tribunáli pre drobné pohľadávky sa v príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii online, vyplnia všetky podrobnosti nevyhnutné na to, aby sa mohol predložiť na spracovanie.

V prípade návrhu na Tribunáli pre správne preskúmanie, ako aj Zmierovacom súde pre Maltu a Zmierovacom súde pre Gozo pri výkone jeho nižších právomocí sa požadované podrobnosti musia najprv vyplniť do elektronického formulára a potom sa musí priložiť naskenovaná kópia návrhu vo formáte požadovanom zákonom spolu s prípadnými dokumentmi.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Prenos údajov sa vykonáva šifrovane a ich uchovávanie sa riadi vládnou politikou.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Pri podávaní žaloby na Tribunáli pre drobné pohľadávky nie je potrebné používať žiadny druh elektronického podpisu. Odpovede, odpovede na protinávrhy a odvolania na tomto tribunáli sa však podpisujú elektronicky, keďže si vyžadujú prihlásenie pomocou elektronickej identifikácie.

Žaloby podávané na Tribunáli pre správne preskúmanie, Zmierovacom súde pre Maltu a Zmierovacom súde pre Gozo pri výkone jeho nižších právomocí sa automaticky podpisujú elektronicky, keďže ide o službu poskytovanú len advokátom a právnym zástupcom po tom, ako sa do takejto služby zaregistrujú pomocou elektronickej identifikácie.

Pokiaľ ide o čas, hneď ako sa žaloba/návrh podá, automaticky sa vygeneruje čas a dátum.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, poplatky spojené s úkonom podaným online sa takisto platia online. Poplatky sú rovnaké ako tie, ktoré sa platia, keď sa úkony nepodávajú elektronicky.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Toto nemožno urobiť online. Ak si ktokoľvek želá stiahnuť žalobu, musí na to osobne navštíviť podateľňu súdu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

V prípade konania na Tribunáli pre drobné pohľadávky, Tribunáli pre správne preskúmanie, Zmierovacom súde pre Maltu a Zmierovacom súde pre Gozo pri výkone jeho nižších právomocí je poskytovaná online služba len pre začatie konania. Ešte nie je možné odpovedať na tento typ konania cez internet.

V prípade konania na Tribunáli pre drobné pohľadávky je okrem začatia konania online možné aj podať odpoveď, odpoveď na protinávrh a odvolanie.

Odporca nie je povinný odpovedať cez internet.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Bez ohľadu na to, či príde alebo nepríde odpoveď na žalobu, naplánuje sa pojednávanie vo veci.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Bez ohľadu na to, či príde alebo nepríde odpoveď na žalobu, a keď uplynie lehota na odpoveď, naplánuje sa pojednávanie vo veci.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Dokumenty je možné podať elektronicky, ak sa podávajú spoločne s pôvodnou žalobou, ktorá sa takisto podáva elektronicky.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

V maltskom práve sa doručovanie rozsudkov nepožaduje.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Všetky predbežné alebo konečné rozsudky sa čítajú na verejnom pojednávaní a účastníci konaní alebo právni zástupcovia prítomní na pojednávaní dostanú kópiu. Je však možné získať elektronickú kópiu rozsudku, ako sa vysvetľuje ďalej.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Podať odvolanie cez internet je možné iba v prípade odvolania proti rozhodnutiu Tribunálu pre drobné pohľadávky, ale rozsudok nemožno oznámiť cez internet.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie je to možné.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Na webovom sídle Justice Services sa poskytuje online služba v súvislosti s rozhodnutiami, ku ktorým právni zástupcovia aj široká verejnosť môžu získať bezplatný prístup.

Okrem tohto webového sídla môžu príslušníci právnických povolaní použiť svoju elektronickú identifikáciu, aby sa prihlásili na odber služby eCourts na https://ecourts.gov.mt/onlineservices/, kde môžu získať prístup k veciam, súdnym úkonom a príkazom.

Posledná aktualizácia: 06/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.