Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Severné Írsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, občianskoprávne konanie je možné začať cez internet cez online službu pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (SCOL), ktorá je dostupná na https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Online služba týkajúca sa konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu (SCOL) je dostupná pre žaloby, ktorých peňažná hodnota je nižšia ako 3 000 GBP bez súdnych poplatkov, a ktoré nesúvisia s ujmou na zdraví, dopravnými nehodami, urážkami alebo osočovaním, vlastníckym právom k nehnuteľnosti, odkazom hnuteľného majetku v závete alebo rentou, alebo akýmkoľvek majetkovým režimom manželov.

Osoba alebo osoby (odporca alebo odporcovia), proti ktorým sa podáva žaloba, môžu mať miesto pobytu v rámci Spojeného kráľovstva, pokiaľ uvedú známe PSČ, ktoré umožní identifikáciu správnej doručovacej adresy. Ak má odporca adresu v Anglicku, Škótsku alebo vo Walese, navrhovateľ musí potvrdiť, že žaloba, ktorú podáva, nebola podaná na žiadnom inom súde. Ak má však odporca adresu mimo územia Spojeného kráľovstva, potom sa služba SCOL nemôže použiť.

Pri službe SCOL musia mať navrhovatelia najmenej 18 rokov, musia byť duševne spôsobilí, nesmie sa im poskytovať právna pomoc v zmysle zákona o poskytovaní právnej pomoci z roku 1988 a nesmú podávať šikanózne žaloby (tzn. nesmie ísť o osobu, ktorej sudca vyššieho súdu zakázal podávať návrhy na začatie konania na akomkoľvek krajskom súde v Severnom Írsku bez povolenia). Žaloby sa nesmú podávať proti vláde ani monarchii.

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa môže začať v kancelárii súdu alebo pomocou online služby SCOL.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

V súčasnosti je služba SCOL dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Pri službe SCOL musí navrhovateľ vyplniť sériu obrazoviek. Každá obrazovka sa týka špecifických požadovaných informácií – napríklad úplné meno a adresa navrhovateľa, meno a adresa odporcu alebo odporcov a suma žaloby a podrobné informácie o žalobe.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Bezpečnosť je mimoriadne dôležitá. Keďže niektoré informácie, ktoré navrhovateľ poskytuje, môžu byť citlivej povahy, bezpečnosť sa zaručuje prostredníctvom jedinečného používateľského mena a hesiel. Aj webové sídlo má bezpečnostnú ochranu a šifruje údaje prenášané prostredníctvom internetu.

Pred podaním návrhov vo veciach s nízkou hodnotou sporu online sa navrhovatelia musia zaregistrovať na webovom sídle. Počas registrácie si musia vybrať používateľské meno a heslo. Heslo musí mať minimálne 7 znakov a musí byť kombináciou veľkých a malých písmen a číslic.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Elektronické podpisy sa nevyžadujú. Navrhovateľ musí vyplniť čestné vyhlásenie.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Medzi súdnymi poplatkami za žaloby podané cez internet a poplatkami za žaloby nepredložené v elektronickej forme sa nerozlišuje. Súdne poplatky sa môžu uhradiť kreditnou alebo debetnou kartou alebo prostredníctvom predplateného účtu. Osoby, ktoré majú nárok na oslobodenie alebo odpustenie poplatkov nemôžu používať službu SCOL.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Navrhovateľ môže podať oznámenie o stiahnutí žaloby, toto oznámenie sa môže podať online alebo prostredníctvom kancelárie a stav prípadu sa nastaví na „vybavené“.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Ak bola žaloba podaná cez službu SCOL, odporca môže zaslať vyjadrenie elektronicky na základe informácií uvedených na prednej strane formulára alebo prípadne môže odpovedať príslušnej kancelárii súdu. Odporca pri zasielaní vyjadrenia nemusí použiť internet.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Odporca môže zaslať vyjadrenie k žalobe online pomocou služby SCOL tromi spôsobmi. Môže vyplniť:

prijatie záväzku – ak uzná žalobu a chce ju vysporiadať.

Odporca môže vyplniť a podať tento dokument, ak súhlasí s tým, že danú sumu dlží a má v úmysle nezaplatenú sumu uhradiť. Mal by uviesť, či potrebuje dodatočný čas na úhradu a vyjadriť sa, či môže uhrádzať určitú sumu týždenne/mesačne alebo či môže uhradiť celú sumu k určitému dátumu.

Oznámenie o spore (Notice of Dispute) – ak chce odporca namietať proti žalobe podanej voči nemu.

Ak odporca nesúhlasí so žalobou, mal by vyplniť a predložiť oznámenie o spore a uviesť dôvod, prečo pokladá prípad za sporný. Po overení dokumentu sa prípad predloží kancelárii súdu uvedenej v pôvodnej žiadosti (obvykle kancelárii miestneho súdu) na účely zaradenia do zoznamu (do harmonogramu) a stanovenia pojednávania. Kópie všetkých podporných dokumentov sa musia predložiť príslušnej kancelárii súdu najmenej 10 dní pred dátumom pojednávania súdu.

Oznámenie o spore a protinávrh – ak chce odporca predložiť námietku proti návrhu podanému voči nemu a chce podať protinávrh voči navrhovateľovi. Za tento dokument sa bude účtovať poplatok, ktorý sa vypočíta podľa výšky sumy, ktorej sa odporca domáha. Odporca musí zaplatiť za túto žiadosť kreditnou alebo debetnou kartou online. Ak nemá kreditnú alebo debetnú kartu, potom musí predložiť tento dokument na stredisko spracovania dokumentov v občianskoprávnych veciach (Civil Processing Centre) a uhradiť sumu v hotovosti, poštovou poukážkou alebo šekom. Šeky by sa mali vystavovať na súdnu službu Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Po overení dokumentu v stredisku spracovania dokumentov v občianskoprávnych veciach sa tento dokument predloží kancelárii súdu uvedenej v pôvodnej žiadosti (obvykle kancelárii miestneho súdu) na účely zaradenia do zoznamu a stanovenia pojednávania. Odporca musí predložiť kópie všetkých podporných dokumentov príslušnej kancelárii súdu najmenej 10 dní pred dátumom pojednávania súdu.

Ak odporca predloží skutočnosti na obranu, prípad sa postúpi miestnemu súdu odporcu. Ak sa predloží protinávrh, prípad sa postúpi príslušnému súdu. V obidvoch prípadoch sa bude postupovať tak, ako keby sa prípad nepredložil v elektronickej forme.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak stanovený dátum na odpoveď uplynie a odporca sa nevyjadrí, môže navrhovateľ žiadať o vydanie rozsudku pre zmeškanie na vymedzenú alebo nevymedzenú sumu. Túto žiadosť o vydanie rozsudku pre zmeškanie je možné vyplniť a predložiť online.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Neexistuje všeobecná online služba na elektronické predkladanie dokumentov súdu, avšak za určitých okolností môže súd podľa vlastného uváženia uviesť, že určitú dokumentáciu akceptuje v elektronickej forme. Akceptujú sa dokumenty zasielané medzi zabezpečenými e-mailovými účtami trestnej justície (CJSM), napríklad z jednej adresy CJSM na druhú. V protokole na elektronickú výmenu informácií medzi súdnou službou Severného Írska a inými organizáciami sa v konaniach podľa zákon (Severného Írska) o deťoch z roku 1995 (Children Order) uvádzajú parametre pre výmenu schválených dokumentov.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Nie.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Nie.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Nie.

Súvisiace odkazy

Súdna služba Severného Írska https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.