Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Pomocou internetu možno začať tzv. elektronické konanie o platobnom rozkaze (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Prvá fáza tohto konania sa uskutočňuje bez účasti dlžníka. Dlžník sa môže vyjadriť až po vydaní a doručení platobného rozkazu.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Elektronické konanie o platobnom rozkaze sa môže začať vo veciach týkajúcich sa peňažných pohľadávok bez ohľadu na hodnotu predmetu sporu.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Žaloba v elektronickom konaní o platobnom rozkaze sa môže podať na e‑súde (e-sąd) kedykoľvek.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Špecializovaný softvér vytvorený pre e‑súd automaticky konvertuje textový súbor žaloby do formátu a štruktúry údajov požadovaných e‑súdom.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Údaje sú zabezpečené niekoľkými modernými IT riešeniami vrátane systému CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA je druh technológie používanej ako ochranný prvok webového sídla, ktorý umožňuje prenášať len údaje zadané ľuďmi. V tomto prípade CAPTCHA chráni webový portál proti vytváraniu účtov strojmi. Systém to overí tým, že požiada používateľa, aby napísal text zobrazený na obrázku. Text je zámerne deformovaný, aby ho nebolo možné čítať pomocou technológie OCR (Optical Character Recognition – súbor technológií alebo softvér používaný na rozpoznanie znakov a celých textov v grafickom súbore v rastrovom formáte), ale stále je pre ľudí dostatočne čitateľný. Kód zobrazený na obrázku treba napísať do textového poľa s použitím malých alebo veľkých písmen.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Žaloby a podania v elektronickom konaní o platobnom rozkaze sa musia podpísať elektronickým podpisom. Môžu sa použiť tieto typy podpisov:

a) jednoduchý elektronický podpis, ktorý je možné získať bezplatne na webovom sídle EPU.
Predtým sa musí vytvoriť účet. Po aktivácii účtu je potrebné požiadať o vydanie certifikátu z certifikačného strediska EPU a potom počkať na potvrdenie vydania certifikátu (približne 2 hodiny). Následne musíte certifikát stiahnuť. Na správnu inštaláciu certifikátu v operačnom systéme je potrebné heslo certifikátu. Heslo sa posiela e‑mailom. Ak sa vám po stiahnutí certifikát stratí, musíte vygenerovať ďalšiu žiadosť o certifikát. Jednoduchý elektronický podpis sa môže používať iba v e‑konaniach. Platnosť certifikátu pre jednoduchý elektronický podpis je jeden rok;

b) kvalifikovaný elektronický podpis. Kvalifikovaný elektronický podpis sa môže používať automaticky po zaregistrovaní používateľského účtu. Používateľ si však vopred musí sám vybaviť kvalifikovaný elektronický podpis.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdny poplatok za elektronické konanie o platobnom rozkaze sa môže uhradiť len elektronicky prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb. Poplatok predstavuje jednu štvrtinu z poplatku, ktorý sa platí v klasickom konaní o platobnom rozkaze.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

V elektronickom konaní o platobnom rozkaze môže žalobca vziať žalobu späť až do právoplatného ukončenia konania. Na tento účel sa musí podať podanie.
Takéto podanie musí obsahovať vyhlásenie žalobcu o späťvzatí žaloby s uvedením čísla bankového účtu. Žalobca môže vziať žalobu späť v celom rozsahu – v tomto prípade sa žalobca vzdá právnej ochrany všetkých nárokov (v plnej výške) uvedených v žalobe. Žaloba sa môže vziať späť aj čiastočne, to sa nazýva čiastočné späťvzatie žaloby. Pri späťvzatí žaloby sa žalobca môže zároveň vzdať (zrieknuť sa) uplatňovaného nároku. Pri podaní späťvzatia žaloby sa musí uviesť číslo bankového účtu na vrátenie súdneho poplatku. Súdny poplatok sa vráti v prípade, ak sa žaloba stiahne pred vydaním platobného rozkazu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

V elektronickom konaní o platobnom rozkaze nemôže žalovaný odpovedať cez internet. Prvý dokument, ktorý sa doručí žalovanému v elektronickom konaní o platobnom rozkaze, je platobný rozkaz. Žalovaný sa môže proti nemu odvolať podaním odporu (v klasickej alebo elektronickej forme).

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

V elektronickom konaní o platobnom rozkaze žalovaný nemôže odpovedať na žalobu. Jedinou formou odvolania proti platobnému rozkazu je podanie odporu na súde (v klasickej alebo elektronickej forme). V tomto prípade platobný rozkaz stráca platnosť a nemá žiadny právny účinok. Vec sa prenesie z e‑súdu na súd, v ktorého územnej pôsobnosti má žalovaný bydlisko a prejedná sa v inom konaní.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Platobný rozkaz vydaný v elektronickom konaní o platobnom rozkaze nadobudne právoplatnosť dva týždne po tom, ako bol doručený žalovanému. Právoplatný platobný rozkaz vydaný v elektronickom konaní o platobnom rozkaze a zahrnutý v informačnom systéme je exekučným titulom. K platobnému rozkazu vydanému v elektronickom konaní o platobnom rozkaze súd pripojí elektronickú doložku vykonateľnosti.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

V elektronickom konaní o platobnom rozkaze nie je možné priložiť dokumenty k podaniu podanému elektronickými prostriedkami.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

V elektronickom konaní o platobnom rozkaze sa súdne písomnosti doručujú žalobcovi elektronickými prostriedkami. Po začatí konania podaním žaloby prostredníctvom webového sídla e‑súdu získa žalobca prístup k osobitnej časti webového sídla e‑súdu, prostredníctvom ktorej môžu prijímať korešpondenciu zo súdu. Súdne písomnosti sa doručujú žalobcovi prostredníctvom systému prenosu údajov, ktorý podporuje elektronické konanie o platobnom rozkaze (elektronické doručovanie súdnych písomnosti). Súdne písomnosti sa doručia žalovanému elektronicky len vtedy, ak žalovaný súhlasí s týmto spôsobom ich doručenia.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

V elektronickom konaní o platobnom rozkaze sú súdne rozhodnutia v elektronickej forme.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, iba v elektronickom konaní o platobnom rozkaze.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Ak sa exekučný príkaz vzťahuje na súdne rozhodnutie vydané v elektronickom konaní o platobnom rozkaze, návrh na začatie exekučného konania sa môže podať elektronickými prostriedkami. Návrh sa musí podať prostredníctvom systému prenosu údajov podporujúceho elektronické konanie o platobnom rozkaze.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

V priebehu elektronického konania o platobnom rozkaze majú účastníci konania úplný prístup k spisom konania vedeným v ich veci. Tento prístup sa zabezpečuje v systéme prenosu údajov na podporu konania. Nahliadnuté dokumenty je možné vytlačiť. V iných konaniach ako v elektronickom konaní o platobnom rozkaze to nie je možné.

Posledná aktualizácia: 01/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.