Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, v Portugalsku je možné začať súdne konanie prostredníctvom internetu a na tento účel boli vytvorené osobitné IT aplikácie: Citius (IT platforma zameraná na podporu činnosti súdov) a platforma na správu konaní o súpise majetku.

Viac informácií o uvedených platformách nájdete na týchto odkazoch:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Citius

Všetky súdne konania, to znamená žaloby vo veci samej, ochranné opatrenia, vedľajšie konania, individuálne súdne oznámenia a akékoľvek iné konania (či už spojené, alebo samostatné) vrátane opravných prostriedkov, sú v súčasnosti spravidla v elektronickej podobe a spracúvajú sa na platforme Citius (článok 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

Vo veciach predložených súdom platforma Citius umožňuje podávať a spracovávať:

a) určovacie rozsudky v občianskych veciach, ochranné opatrenia a individuálne súdne oznámenia s výnimkou konaní na ochranu dieťaťa, ako aj s výnimkou občianskoprávnych žalôb o náhradu škody alebo občianskoprávnych konaní o výkone rozhodnutia začatých v súvislosti s trestným konaním;

b) občianskoprávne vykonávacie konania a všetky vedľajšie konania spojené s výkonom rozhodnutia (v tomto prípade by sa vykonávacie konanie vrátane tlače všetkých dokumentov, ktoré sa považujú za kľúčové, malo uskutočniť až vtedy, keď súd dostane návrh alebo informáciu, na základe ktorých sa vyžaduje jeho zásah).

To isté platí pre konania o platobnom rozkaze. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom informačnom prehľade.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Doručenie návrhu na súpis majetku notárovi, všetky napadnutia a žaloby sa musia vykonávať vždy, keď je to možné, prostredníctvom platformy na správu konaní o súpise majetku (článok 2 ods. 2 právneho rámca pre notársky súpis majetku zverejneného v prílohe k zákonu č. 117/2019 z 13. septembra 2019).

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Uvedené služby sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni (pokiaľ server nie je mimo prevádzky).

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Citius

Podania sa majú predkladať prostredníctvom vyplnenia formulárov dostupných na webovej stránke uvedenej v odpovedi na otázku 1, ku ktorým sa prikladajú:

a) súbory s ďalšími informáciami povinnými zo zákona, s vecným obsahom podania a s ostatnými informáciami, ktoré považuje právny zástupca za dôležité a ktoré sa nehodia do žiadneho poľa vo formulári [článok 6 ods. 1 písm. a) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013];

b) jednotlivo dokumenty, ktoré musia byť priložené k podaniu [článok 6 ods. 1 písm. b) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013].

Ak sa podania a dokumenty predkladajú týmto spôsobom, musia byť v platforme Citius podpísané zaručeným elektronickým podpisom, ktorým sa trvalo osvedčuje profesijné postavenie podpísaného (článok 6 ods. 3 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

Súbory a dokumenty musia byť vo formáte portable document format (.pdf), pokiaľ možno vo verzii PDF/A, a v prípade písomných dokumentov musia mať vyhľadávateľný obsah [článok 8 písm. a) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013].

V prípade konaní o vydanie platobného rozkazu by súbory mali byť vo formáte extensive markup language (.xml), ktorého špecifikácie možno nájsť na adrese https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Návrh na konanie o súpise majetku môže podať:
a) zainteresovaná strana alebo jej právny zástupca vyplnením elektronického formulára návrhu na začatie konania o súpise majetku, ktorý je k dispozícii na platforme, a pripojením príslušných dokumentov podľa uvedených postupov a pokynov [článok 5 ods. 1 písm. a) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013];
b) zainteresovaná strana v notárskej kancelárii v papierovej forme, podaním vzorového návrhu na súpis majetku uvedeného v predchádzajúcom článku spolu s príslušnými dokumentmi [článok 5 ods. 1 písm. b) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013].

Prístup na uvedenú webovú lokalitu je možný prostredníctvom elektronického certifikátu:
a) u občanov prostredníctvom digitálneho certifikátu, ktorý je súčasťou ich občianskeho preukazu [článok 2 ods. 4 písm. a) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013];
b) u advokátov a právnych zástupcov prostredníctvom digitálneho certifikátu, ktorým sa potvrdzuje ich profesijné postavenie [článok 2 ods. 4 písm. b) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013].

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Osobné údaje, ktoré súdy získajú pri výkone právnych funkcií, spracúva IT platforma Citius vytvorená a riadená Inštitútom riadenia financií a zariadení súdnych služieb (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (ďalej len „inštitút IGFEJ, I.P.“) pod vedením ministerstva spravodlivosti, ktoré pôsobí ako sprostredkovateľ najvyššieho subjektu v právnom systéme, ktorým je Najvyššia súdna rada (Conselho Superior da Magistratura) (v súlade s článkami 4, 8 a 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Inštitút IGFEJ, I.P. je povinný zaručiť, že sa vykonajú všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie toho, aby sa údaje spracúvali v súlade s nariadením a aby sa chránili práva dotknutých osôb, ako uviedla Najvyššia súdna rada, ktorá vymenovala sudcu ako zodpovednú osobu pre ochranu údajov.

Ministerstvo spravodlivosti následne v súlade s článkom 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov vymenovalo jednu zodpovednú osobu pre ochranu údajov pre orgány, ktoré patria do jeho právomoci vrátane Inštitútu IGFEJ, I.P. (pozri legislatívnu vyhlášku č. 5643/2018 zo 7. júna 2018).

Za rozhodnutie o prístupe k osobným údajom a o ich prenose v súdnych prípadoch zodpovedá sudca, ktorý sa daným prípadom zaoberá. Sudca, ktorý sa daným prípadom zaoberá, zodpovedá za prijatie tohto rozhodnutia v súlade s procesným právom uplatniteľným na konkrétny prípad a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov, a to takto: spracúvanie osobných údajov súdmi umožňuje obmedziť uplatňovanie nariadenia na konkrétne operácie a postupy, ktoré je potrebné dodržať [článok 23 ods. 1 písm. d) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov]; dozorné orgány nemôžu vykonávať dozor nad spracovateľskými operáciami uskutočňovanými súdmi pri výkone ich zákonných povinností (obmedzenie ustanovené v článku 55 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Na právne rozhodnutia v tejto veci sa vzťahuje odvolacie konanie stanovené vo vnútroštátnom procesnom práve.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Citius

Podania a dokumenty predkladané právnymi zástupcami musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, ktorým sa trvalo osvedčuje totožnosť a profesijné postavenie podpísaného (článok 6 ods. 3 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

Prostredníctvom platformy Citius sa zabezpečuje:

a) osvedčenie dátumu a času doručenia [článok 13 písm. a) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013];

b) že odosielateľ dostane kópiu predloženého podania a dokumentov s vyznačeným dátumom a časom osvedčeného doručenia [článok 13 písm. b) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013];

c) že ak prijatie nie je možné, odosielateľ dostane správu s informáciou, že podanie alebo dokumenty nemožno predložiť prostredníctvom platformy [článok 13 písm. c) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013].

Sudcovia a prokurátori vždy podávajú formálne dokumenty elektronicky prostredníctvom informačného systému Citius a s priloženým zaručeným alebo pokročilým elektronickým podpisom (článok 19 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

Vo veciach, v ktorých sa nevyžaduje právne zastúpenie a v ktorých účastník konania nemá advokáta, možno podania predkladať na súd aj týmito spôsobmi [článok 144 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil)]:

a) osobným doručením súdnemu úradníkovi, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum predloženia dokumentov [článok 144 ods. 7 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku];

b) doporučeným listom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum podania na pošte [článok 144 ods. 7 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku];

c) odoslaním faxom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum odoslania dokumentov [článok 144 ods. 7 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku].

V prípade, že účastník konania má právne zastúpenie a elektronickému predloženiu dokumentov bráni odôvodnená prekážka, podanie možno predložiť aj niektorým zo spôsobov uvedených vyššie (článok 144 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku).

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Po podaní návrhu v súlade s požiadavkami žalobca získa prostredníctvom platformy alebo od notára potvrdenie o podaní, v ktorom budú uvedené tieto informácie:
a) dátum a čas podania návrhu [článok 5 ods. 2 písm. a) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013];
b) kód a pokyny umožňujúce prístup na webové sídlo https://www.inventarios.pt/, aby mohol do veci nahliadať [článok 5 ods. 2 písm. b) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013];

c) platobné údaje na platbu prvej splátky notárskych poplatkov prostredníctvom bankomatu Multibanco a výška príslušnej sumy [článok 5 ods. 2 písm. c) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013];
d) číslo, ktoré bude veci pridelené po zaplatení prvej splátky notárskych poplatkov [článok 5 ods. 2 písm. d) ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013].

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Citius

Áno, súdny poplatok je potrebné zaplatiť.

Najprv sa musí vydať jednotný dokument na úhradu poplatku (Documento Único de Cobrança – DUC), ktorý bude dostupný na webovom sídle inštitútu IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC možno uhradiť:

  • platbou prostredníctvom bankomatu Multibanco alebo internetového bankovníctva [v časti Platby určené štátu (Pagamentos ao Estado)],
  • v kancelárii súdu kartou Multibanco,
  • v pobočke vašej banky

(článok 17 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 419-A/2009 zo 17. apríla 2009).

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite:

Služby – trovy konania: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

V konaniach, v ktorých nie je povinné používať elektronické prostriedky, sa súdne poplatky znížia na 90 % hodnoty, ak účastník konania predloží všetky podania elektronicky [článok 6 ods. 3 nariadenia o trovách konania (Regulamento das Custas Processuais) zverejneného v prílohe k zákonnému dekrétu č. 34/2008 z 26. februára 2008].

Pokiaľ ide o platobné rozkazy, ďalšie informácie nájdete v príslušnom informačnom prehľade.

Portugalsko akceptuje aj úhradu súdnych poplatkov prostredníctvom zahraničného bankového prevodu.

Simulátor súdnych poplatkov je k dispozícii na webovom sídle:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Trovy konania o súpise zahŕňajú notárske poplatky a výdavky (článok 15 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013). Platba sa realizuje prostredníctvom bankomatu Multibanco na základe platobných údajov elektronického prevodu, ktoré sa vygenerujú pri podaní návrhu (článok 20 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, späťvzatie návrhu na začatie konania alebo stiahnutie návrhu je možné za podmienok stanovených vo vnútroštátnych procesných pravidlách uplatniteľných na danú vec.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Žalovaný spravidla súdu predkladá podania v rámci súdneho konania elektronicky, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum predloženia dokumentov (článok 144 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Vo veciach, v ktorých sa nevyžaduje právne zastúpenie a v ktorých účastník konania nemá advokáta, možno podania doručiť aj osobne súdnemu úradníkovi, prípadne zaslať doporučeným listom alebo faxom (článok 144 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku).

Pokiaľ ide o konania o súpise majetku, ďalšie informácie nájdete v odpovediach na otázky 4 a 6.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Citius

Ak chce žalovaný zaslať vyjadrenie, žaloba sa bude stále spracúvať elektronicky, aj keď určité dokumenty sa budú tlačiť.

Fyzický spis vo veci musí obsahovať iba podania a písomnosti, ktoré sú relevantné z hľadiska rozhodnutia vo veci samej. V každej veci ich sudca uvedie v odôvodnenom rozhodnutí. O nasledujúcich podaniach sa predpokladá, že nie sú relevantné (článok 28 ods. 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013):

a) žiadosti o zmenu dátumu vypočutia;

b) administratívna komunikácia a oznámenia o vymáhaní, ktoré súvisia iba s organizáciou konania, a odpovede, ako napríklad:

i) oznámenia, ktorými sa nariaďuje predvolanie strán alebo doručenie oznámenia stranám;

ii) oznámenia, ktorými sa stanovujú vypočutia;

iii) oznámenia o odoslaní veci generálnemu prokurátorovi;

iv) oznámenia o vyšetrovaní rôznych útvarov, ako sú orgány kriminálnej polície, matričné úrady, Národný ústav súdneho lekárstva a forenzných vied Portugalska (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Riaditeľstvo väzenských služieb a sociálnej rehabilitácie (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) či Generálne riaditeľstvo pre sociálne zabezpečenie (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) potvrdzujúce pečate generálneho prokurátora a sudcu;

c) prijatie vymenovania súdneho exekútora na doručenie predvolaní;

d) interná komunikácia;

e) negatívne certifikáty na základe nahliadnutia do databáz vládnych útvarov;

f) konkrétne žaloby, komunikácia alebo oznámenia od súdneho exekútora.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Notár musí zaznamenať všetky kroky prebiehajúce v konaní na platforme, aby bolo možné identifikovať každý krok a dohľadať súvisiace dokumenty a akékoľvek sprievodné dokumenty (článok 12 ods. 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

Akékoľvek formálne právne kroky podané ktoroukoľvek osobou zúčastnenou na konaní, ktoré neboli podané elektronicky, musí notár naskenovať a zaregistrovať do spisu na účely súvisiaceho konania o súpise majetku (článok 12 ods. 2 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

Ak uvedené dokumenty nemožno naskenovať z dôvodu povahy podania alebo iného dokumentu predloženého zainteresovanou stranou, notár musí právne kroky zaregistrovať na platforme pre konania o súpise majetku, pričom uvedie, že do daného dokumentu možno nahliadnuť v notárskej kancelárii (článok 12 ods. 3 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak sa žalovaný k žalobe nevyjadrí, v žalobe sa postupuje podľa príslušného postupu a spracováva sa digitálne až do ukončenia konania. Niektoré dokumenty sa vytlačia, ako je to vysvetlené v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Pozri odpovede na otázky 2 a 4.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Citius

Ak chcete zistiť, v ktorých prípadoch zákon umožňuje doručovanie prostredníctvom internetu, pozrite si informačný prehľad „Doručovanie písomností – Portugalsko“, najmä odpovede na otázky 5 a 6.

Ak je prípustné elektronické doručovanie, vykonáva sa prostredníctvom platformy Citius, na ktorej sa automaticky zabezpečuje dostupnosť dokumentov a možnosť ich prehliadania na webovom sídle:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(článok 25 ods. 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Doručovanie notárom právnym zástupcom účastníkov konania, ktorí sa už zúčastňujú na konaní, sa uskutočňuje prostredníctvom platformy pre konania o súpise majetku, v časti systému vyhradenej pre zákonného zástupcu. Doručenie sa považuje za vykonané v tretí deň od sprístupnenia dokumentu v časti systému vyhradenej zákonnému zástupcovi, alebo ak tento deň nie je pracovným dňom, v nasledujúci pracovný deň (článok 9 ods. 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

Keď je dokument sprístupnený na platforme v časti vyhradenej zákonnému zástupcovi, súčasne sa na e-mailovú adresu, ktorú predtým poskytol, odošle e-mail s oznámením, že dokument je k dispozícii na platforme (článok 9 ods. 2 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

Ak sa doručenie uskutočňuje priamo účastníkom konania, dokumenty sa doručujú v papierovej forme v súlade s podmienkami stanovenými v Občianskom súdnom poriadku (článok 9 ods. 3 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013) a zaznamenávajú sa na platforme pre konania o súpise majetku s priloženým elektronickým podpisom príslušného úradníka (článok 9 ods. 4 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Ak chcete zistiť, v ktorých prípadoch zákon umožňuje doručovanie súdnych rozhodnutí prostredníctvom internetu, pozrite si informačný prehľad „Doručovanie písomností – Portugalsko“, najmä odpovede na otázky 5 a 6.

Súdne rozhodnutia sa zaznamenávajú do systému Citius-Magistrados Judiciais a rozhodnutia sú k dispozícii na platforme Citius.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, elektronicky je možné predkladať: žiadosti o povolenie na podanie odvolania, odôvodnenia odvolania a vyjadrenia k odvolaniu, ako aj sťažnosti proti zamietnutiu alebo postúpeniu odvolania (článok 15 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

Pokiaľ ide o doručovanie rozhodnutia o odvolaní, pozrite si odpoveď na otázku 13.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, je možné začať vykonávacie konanie prostredníctvom internetu.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Citius

Každý účastník konania, či už žalobca, žalovaný, veriteľ (účastník, ktorý žiada o vymáhanie pohľadávky cez súdny výkon rozhodnutia), dlžník (účastník, proti ktorému bol vydaný exekučný titul), obvinený, asistent, ostatní účastníci konania atď., môže nahliadať do záznamov o konaniach, ktorých je účastníkom a ktoré prebiehajú na súdnych, správnych alebo daňových súdoch. Môže tak urobiť z domu alebo z akéhokoľvek iného miesta s prístupom na internet, pričom na jeho overenie použije svoj občiansky preukaz alebo mobilný digitálny kľúč. (článok 27-A ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 280/2013 z 26. augusta 2013).

Takéto nahliadnutie je možné v medziach stanovených zákonom, pokiaľ ide o zverejňovanie konania (napr. v súlade s pravidlami dôvernosti súdnych konaní).

Do dokumentov možno nahliadnuť online na adrese:

https://processos.tribunais.org.pt/

Zoznam všeobecných otázok a odpovedí týkajúcich sa využívania služby nahliadania do záznamov súdu je k dispozícii na adrese:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Účastníci konania a ich zákonní zástupcovia môžu nahliadať do konania o súpise majetku na platforme pre konania o súpise (článok 13 ods. 1 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

Účastníci konania majú prístup do tohto systému výlučne na účely nahliadnutia, a to pomocou kódu, ktorý im poskytol notár pri prvom doručovaní písomností dotknutému účastníkovi konania (článok 13 ods. 2 ministerskej vykonávacej vyhlášky č. 278/2013 z 26. augusta 2013).

Uplatniteľné právne predpisy

Zákon č. 41/2013 z 26. júna 2013 – Občiansky súdny poriadok

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013 z 26. augusta 2013 – Elektronické spracovanie súdnych prípadov

Zákon č. 117/2019 z 13. septembra 2019 – právny rámec pre notársky súpis majetku

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 278/2013 z 26. augusta 2013 – o spracúvaní dokumentov a podmienkach konaní o súpise majetku

Nariadenie (EÚ) č. 679/2016 z 27. apríla 2016 – všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 419-A/2009 zo 17. apríla 2009 – o trovách konania, pokutách a iných sankciách

Zákonný dekrét č. 34/2008 z 26. februára 2008 – nariadenie o trovách konania

Užitočné odkazy

Portál Citius

Portál súdnictva

Generálne riaditeľstvo pre výkon spravodlivosti

Generálne riaditeľstvo pre politiku v oblasti spravodlivosti

Inštitút riadenia financií a zariadení súdnych služieb

Poznámka:

Kontaktné miesto EJS-civil, súdy či iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto prehľade. Aj naďalej je potrebné prečítať si platné právne texty. Tieto informácie sa pravidelne aktualizujú a ich interpretácia sa vyvíja s ohľadom na judikatúru.

Posledná aktualizácia: 31/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.