Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Portugalsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, v Portugalsku je možné začať súdne konanie prostredníctvom internetu a na tento účel boli vytvorené osobitné IT aplikácie: Citius a platforma na správu konaní o súpise majetku.

Citius

V zásade je v občianskych súdnych konaniach možné predkladať podania a dokumenty elektronicky prostredníctvom platformy Citius na webovom sídle http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ podľa postupov a pokynov uvedených na tomto sídle.

Na platforme Citius sú k dispozícii osobitné moduly pre sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov na spracúvanie konaní a predkladanie formálnych dokumentov a pre právnych zástupcov na predkladanie formálnych dokumentov a nahliadanie do konaní [článok 3, Ministerská vykonávacia vyhláška (Portaria) č. 280/2013].

Advokáti, advokátski koncipienti a právni zástupcovia sa na získanie prístupu do systému musia zaregistrovať u subjektu zodpovedajúceho za správu prístupu do systému. Prístup sa udeľuje na základe informácií, ktoré poskytne príslušné profesijné združenie o platnosti registrácie svojho člena.

Po registrácii sa vystavia utajené, osobné a neprenosné údaje, ktoré umožňujú prístup do časti systému vyhradenej pre registrovaných používateľov.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Pokiaľ ide o dedenie, v prípadoch, keď je dedičské konanie o rozdelení majetku sporové, si zainteresované strany od 2. septembra 2013 môžu sami zvoliť notársku kanceláriu, v ktorej chcú začať konanie o súpise majetku, za predpokladu, že existuje relevantná súvislosť s rozdelením majetku na základe miesta, kde sa začalo dedičské konanie, umiestnenia väčšiny nehnuteľností alebo obchodných prevádzok, ktoré tvoria súčasť dedičstva, alebo na základe miesta pobytu väčšiny priamych zainteresovaných strán v rámci uvedeného rozdelenia majetku. Konanie sa v určitých štádiách podáva súdu, aby sudca vydal rozhodnutie vrátane potvrdenia rozdelenia majetku.

Pokiaľ je to možné, konanie o súpise sa rieši elektronicky prostredníctvom notárov a elektronických prostriedkov v súlade s Ministerskou vykonávacou vyhláškou č. 278/2013 z 26. augusta 2013 (článok 2 zákona č. 117/2019).

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Citius

Všetky súdne konania, to znamená žaloby vo veci samej, ochranné opatrenia, vedľajšie konania, individuálne súdne oznámenia a akékoľvek iné konania (či už spojené, alebo samostatné) vrátane opravných prostriedkov, sú v súčasnosti spravidla v elektronickej podobe a spracúvajú sa v platforme Citius (článok 3, Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013).

Vo veciach predložených súdom platforma Citius umožňuje podávať a spracovávať:

a) určovacie rozsudky v občianskych veciach, ochranné opatrenia a individuálne súdne oznámenia s výnimkou konaní na ochranu dieťaťa, ako aj s výnimkou občianskoprávnych žalôb o náhradu škody alebo občianskoprávnych konaní o výkone rozhodnutia začatých v súvislosti s trestným konaním;

b) občianskoprávne vykonávacie konania a všetky vedľajšie konania spojené s výkonom rozhodnutia (v tomto prípade by sa vykonávacie konanie vrátane tlače všetkých dokumentov, ktoré sa považujú za kľúčové, malo uskutočniť, až keď súd dostane návrh alebo informáciu, na základe ktorých sa vyžaduje jeho zásah).

To isté platí pre konania o platobnom rozkaze. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom informačnom prehľade.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Doručenie návrhu na súpis majetku notárovi, všetky napadnutia a žaloby sa musia vykonávať vždy, keď je to možné, prostredníctvom platformy na správu konaní o súpise majetku (článok 6, zákon č. 23/2013).

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Uvedené služby sú spravidla dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Citius

Podania sa majú predkladať prostredníctvom vyplnenia formulárov dostupných na webovej stránke uvedenej v odpovedi na otázku 1, ku ktorým sa prikladajú:

a) súbory s ďalšími informáciami povinnými zo zákona, s vecným obsahom podania a s ostatnými informáciami, ktoré považuje právny zástupca za dôležité a ktoré sa nehodia do žiadneho poľa vo formulári; a

b) dokumenty, ktoré musia byť priložené k podaniu.

Ak sa podania a dokumenty predkladajú týmto spôsobom, musia byť v platforme Citius opatrené zaručeným elektronickým podpisom, ktorým sa trvalo osvedčuje profesijné postavenie podpísaného.

Súbory a dokumenty musia byť vo formáte „portable document format“ (.pdf), pokiaľ možno vo verzii PDF/A, a musia mať vyhľadávateľný obsah (článok 8, Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013).

V prípade konania o vydanie platobného rozkazu by súbory mali byť vo formáte „extensive markup language“ (.xml) so špecifikáciami uvedenými na webovej lokalite https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Návrh na konanie o súpise majetku môže podať:
a) zainteresovaná strana alebo právny zástupca vyplnením elektronického formulára návrhu na začatie konania o súpise majetku, ktorý je k dispozícii na platforme, a pripojením príslušných dokumentov podľa uvedených postupov a pokynov;
b) zainteresovaná strana v notárskej kancelárii prostredníctvom fyzického média, podaním vzorového návrhu na súpis majetku uvedeného v predchádzajúcom článku spolu s príslušnými dokumentmi. (Článok 4, Ministerská vykonávacia vyhláška č. 278/2013).

Prístup na uvedenú webovú lokalitu je možný prostredníctvom elektronického certifikátu:
a) u občanov prostredníctvom digitálneho certifikátu, ktorý je súčasťou ich preukazu totožnosti;
b) u advokátov a právnych zástupcov prostredníctvom digitálneho certifikátu, ktorým sa potvrdzuje ich profesijné postavenie.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Osobné údaje, ktoré súdy získajú pri výkone právnych funkcií, spracúva IT platforma Citius vytvorená a riadená Inštitútom finančného riadenia a infraštruktúry v oblasti spravodlivosti, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (ďalej len „inštitút IGFEJ, I.P.“) pod vedením ministerstva spravodlivosti, ktoré pôsobí ako subdodávateľ najvyššieho subjektu v právnom systéme (v súlade s článkom 4 bodom 8 a článkom 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov), t. j. Najvyššej súdnej rady.

Inštitút IGFEJ, I.P., je povinný zaručiť, že sa vykonajú všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie toho, aby sa údaje spracúvali v súlade s nariadením a aby sa chránili práva dotknutých osôb. Ministerstvo spravodlivosti v súlade s článkom 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov určilo v prípade subjektov pod svojím vedením vrátane inštitútu IGFEJ, I.P., jednu zodpovednú osobu.

Za rozhodnutie o prístupe k osobným údajom a o ich prenose v súdnych prípadoch zodpovedá sudca, ktorý sa daným prípadom zaoberá. Sudca, ktorý sa daným prípadom zaoberá, prijme toto rozhodnutie v súlade s procesným právom uplatniteľným na konkrétny prípad a v súlade s týmito ustanoveniami uvedenými vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov: spracúvanie osobných údajov súdmi umožňuje obmedziť uplatňovanie nariadenia na konkrétne operácie a postupy, ktoré je potrebné dodržať [článok 23 ods. 1 písm. d) a f)]; dozorné orgány nemôžu vykonávať dozor nad spracovateľskými operáciami uskutočňovanými súdmi pri výkone ich zákonných povinností (obmedzenie ustanovené v článku 55 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Na právne rozhodnutia v tejto veci sa vzťahuje odvolacie konanie stanovené vo vnútroštátnom procesnom práve.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Citius

Podania a dokumenty predkladané právnymi zástupcami musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, ktorým sa trvalo osvedčuje profesijné postavenie podpísaného.

Prostredníctvom platformy Citius sa zabezpečuje:

a) osvedčenie dátumu a času doručenia;

b) že odosielateľ dostane kópiu predloženého podania a dokumentov s vyznačeným dátumom a časom osvedčeného doručenia;

c) ak prijatie nie je možné, odosielateľ dostane správu s informáciou, že podanie alebo dokumenty nie je možné predložiť prostredníctvom platformy.

Sudcovia a prokurátori vždy podávajú formálne dokumenty elektronicky prostredníctvom informačného systému Citius a so zaručeným alebo pokročilým elektronickým podpisom.

Vo veciach, v ktorých sa nevyžaduje právne zastúpenie a v ktorých účastník konania nemá advokáta, možno podania predkladať na súd aj týmito spôsobmi [článok 144 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku]:

a) osobné doručenie do kancelárie súdu, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum predloženia dokumentov;

b) doporučený list, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum podania na pošte;

c) odoslanie faxom, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum odoslania dokumentov.

V prípade, že účastník konania má právne zastúpenie a elektronickému predloženiu dokumentov bráni odôvodnená prekážka, podanie možno predložiť aj niektorým zo spôsobov uvedených vyššie.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Po podaní návrhu v súlade s požiadavkami žalobca získa prostredníctvom platformy alebo od notára potvrdenie o podaní, v ktorom budú uvedené tieto informácie:
a) dátum a čas podania návrhu;
b) kód a pokyny umožňujúce prístup na webovú lokalitu https://www.inventarios.pt/, aby mohol do veci nahliadať;

c) platobné údaje na platbu prvej splátky notárskych poplatkov prostredníctvom bankomatu Multibanco a výška príslušnej sumy;
d) číslo, ktoré bude veci pridelené po zaplatení prvej splátky notárskych poplatkov.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Citius

Áno, súdny poplatok je potrebné zaplatiť.

Najprv sa musí vydať jednotný dokument na úhradu poplatku (Documento Único de Cobrança – DUC), ktorý bude dostupný na webovom sídle inštitútu IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

DUC možno uhradiť:

  • platbou prostredníctvom bankomatu Multibanco alebo internetového bankovníctva [v časti Platby určené štátu (Pagamentos ao Estado)],
  • v kancelárii súdu kartou Multibanco,
  • v pobočke vašej banky.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite:

Služby – trovy konania: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V konaniach, v ktorých nie je povinné používať elektronické prostriedky, sa súdne poplatky znížia na 90 % hodnoty, ak účastník konania predloží všetky podania elektronicky (článok 6, Nariadenie o trovách konania).

Pokiaľ ide o platobné rozkazy, ďalšie informácie nájdete v príslušnom informačnom prehľade.

Portugalsko akceptuje aj úhradu súdnych poplatkov prostredníctvom zahraničného bankového prevodu.

Simulátor súdnych poplatkov je k dispozícii na stránke https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Trovy konania o súpise zahŕňajú notárske poplatky a výdavky. Platba sa realizuje prostredníctvom bankomatu Multibanco na základe platobných údajov elektronického prevodu, ktoré sa vygenerujú pri podaní návrhu.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, späťvzatie návrhu na začatie konania alebo stiahnutie návrhu je možné za podmienok stanovených vo vnútroštátnych procesných pravidlách uplatniteľných na danú vec.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Žalovaný spravidla súdu predkladá podania v rámci súdneho konania elektronicky, pričom za dátum doručenia sa považuje dátum predloženia dokumentov (článok 144 Občianskeho súdneho poriadku).

Vo veciach, v ktorých sa nevyžaduje právne zastúpenie a v ktorých účastník konania nemá advokáta, možno podania okrem toho doručovať osobne do kancelárie súdu, prípadne zasielať doporučeným listom alebo faxom.

Pokiaľ ide o konania o súpise majetku, ďalšie informácie nájdete v odpovediach na otázky 4 a 6.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Citius

Ak chce žalovaný zaslať vyjadrenie, žaloba sa bude stále spracúvať elektronicky, aj keď určité dokumenty sa budú tlačiť. Tlačené dokumenty sú stále potrebné (napr. sudcovia nemajú materiálne zdroje, ktoré by im umožňovali analyzovať vec a vypracovávať rozhodnutie na samostatných monitoroch či počas vypočutia v súdnej sieni nahliadať do digitálneho spracovania; v niektorých prípadoch je na rozhodnutí súdu, či si podrobná analýza určitých dokumentov vyžaduje ich tlač).

Fyzický spis vo veci musí obsahovať iba podania a písomnosti, ktoré sú relevantné z hľadiska rozhodnutia vo veci samej. V každej veci ich sudca uvedie v odôvodnenom rozhodnutí. O nasledujúcich podaniach sa predpokladá, že nie sú relevantné (článok 28, Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013):

a) žiadosti o zmenu dátumu vypočutia;

b) administratívna komunikácia a oznámenia o vymáhaní, ktoré súvisia iba s organizáciou konania, a odpovede, ako napríklad:

i) oznámenia, ktorými sa nariaďuje predvolanie strán alebo doručenie oznámenia stranám;

ii) oznámenia, ktorými sa stanovujú vypočutia;

iii) oznámenia o odoslaní veci generálnemu prokurátorovi;

iv) oznámenia o vyšetrovaní rôznych útvarov, ako sú orgány kriminálnej polície, matričné úrady, Národný ústav súdneho lekárstva a forenzných vied Portugalska (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Riaditeľstvo väzenských služieb a sociálnej rehabilitácie (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) či Generálne riaditeľstvo pre sociálne zabezpečenie (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) potvrdzujúce pečate generálneho prokurátora a sudcu;

c) prijatie vymenovania súdneho exekútora na doručenie predvolaní;

d) interná komunikácia;

e) negatívne certifikáty na základe nahliadnutia do databáz útvarov verejnej správy;

f) konkrétne žaloby, komunikácia alebo oznámenia od súdneho exekútora.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Notár musí zaznamenať všetky kroky prebiehajúce v konaní na platforme, aby bolo možné identifikovať každý krok a dohľadať súvisiace dokumenty a akékoľvek sprievodné dokumenty.

Akékoľvek formálne právne kroky podané ktoroukoľvek osobou zúčastnenou na konaní, ktoré neboli podané elektronicky, musí notár naskenovať a zaregistrovať do spisu na účely súvisiaceho konania o súpise majetku.

Ak uvedené dokumenty nie je možné naskenovať z dôvodu povahy podania alebo iného dokumentu predloženého zainteresovanou stranou, notár musí právne kroky zaregistrovať na platforme pre konania o súpise majetku, pričom uvedie, že do daného dokumentu možno nahliadnuť v notárskej kancelárii.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak sa žalovaný k žalobe nevyjadrí, v žalobe sa postupuje podľa príslušného postupu a spracováva sa digitálne až do ukončenia konania. Niektoré dokumenty sa vytlačia, ako je to vysvetlené v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Pozri odpovede na otázky 2 a 4.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Citius

Ak chcete zistiť, v ktorých prípadoch zákon umožňuje doručovanie prostredníctvom internetu, pozrite si informačný prehľad „Doručovanie písomností – Portugalsko“, najmä odpovede na otázky 5 a 6.

Ak je prípustné elektronické doručovanie, vykonáva sa prostredníctvom platformy Citius, na ktorej sa automaticky zabezpečuje dostupnosť dokumentov a možnosť ich prehliadania na webovej lokalite http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Doručovanie notárom právnym zástupcom účastníkov konania, ktorí sa už zúčastňujú na konaní, sa uskutočňuje prostredníctvom platformy pre konania o súpise majetku, v časti systému vyhradenej pre zákonného zástupcu. Doručenie sa považuje za vykonané v tretí deň od sprístupnenia dokumentu v časti systému vyhradenej zákonnému zástupcovi, alebo ak tento deň nie je pracovným dňom, v nasledujúci pracovný deň.

Keď je dokument sprístupnený na platforme v časti vyhradenej zákonnému zástupcovi, súčasne sa na e-mailovú adresu, ktorú predtým poskytol, odošle e-mail s oznámením, že dokument je k dispozícii na platforme.

Ak sa doručenie uskutočňuje priamo účastníkom konania, dokumenty sa doručujú v papierovej forme za podmienok stanovených v Občianskom súdnom poriadku a sú zaznamenané na platforme pre konania o súpise majetku s pripojeným elektronickým podpisom príslušného úradníka.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Ak chcete zistiť, v ktorých prípadoch zákon umožňuje doručovanie súdnych rozhodnutí prostredníctvom internetu, pozrite si informačný prehľad „Doručovanie písomností – Portugalsko“, najmä odpovede na otázky 5 a 6.

Vydávanie súdnych rozhodnutí sa uskutočňuje v systéme Citius-Magistrados Judiciais a rozhodnutia sú k dispozícii na platforme Citius.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, elektronicky je možné predkladať: žiadosti o povolenie na podanie odvolania, odôvodnenia odvolania a vyjadrenia k odvolaniu, ako aj sťažnosti proti zamietnutiu alebo postúpeniu odvolania.

Pokiaľ ide o doručovanie rozhodnutia o odvolaní, pozrite si odpoveď na otázku 13.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, je možné začať vykonávacie konanie prostredníctvom internetu.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Citius

S výnimkou vykonávacích konaní, do ktorých môžu nahliadať samotní účastníci konania, môžu do všetkých ostatných súdnych konaní nahliadať online iba zákonní zástupcovia (advokáti a právni zástupcovia), súdni exekútori a v prípade insolvenčného konania správcovia konkurznej podstaty.

Veriteľ alebo dlžník môže nahliadnuť do vykonávacieho konania na webovej lokalite https://processoexecutivo.justica.gov.pt na základe autentifikácie prostredníctvom certifikátu digitálnej autentifikácie integrovaného do identifikačných kariet alebo prostredníctvom mobilného digitálneho kľúča. Nahliadnutie je v súlade s postupmi a pokynmi uvedenými na webovej lokalite.

Platforma na správu konaní o súpise majetku

Účastníci konania a ich zákonní zástupcovia môžu nahliadať do konania o súpise majetku na platforme pre konania o súpise.

Účastníci konania majú prístup do tohto systému výlučne na účely nahliadnutia, a to pomocou kódu, ktorý im poskytol notár pri prvom doručovaní písomností dotknutému účastníkovi konania.

Uplatniteľné právne predpisy

Zákon č. 41/2013 z 26. júna 2013 – Občiansky súdny poriadok

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 280/2013 z 26. augusta 2013 – Elektronické spracovanie súdnych prípadov

Zákon č. 117/2019 z 13. septembra 2019– Právny režim pre konania o súpise majetku

Ministerská vykonávacia vyhláška č. 278/2013 z 26. augusta 2013 – o spracúvaní dokumentov a podmienkach konaní o súpise majetku

Užitočné odkazy

Portál Citius

Portál súdnictva

Generálne riaditeľstvo pre výkon spravodlivosti

Generálne riaditeľstvo pre politiku v oblasti spravodlivosti

Inštitút finančného riadenia a infraštruktúry v oblasti spravodlivosti

Pozn.:

Kontaktné miesto EJS-civil, súdy či iné subjekty a orgány nie sú viazané informáciami uvedenými v tomto prehľade. V každom prípade je potrebné prečítať si aj znenie platných právnych predpisov. Tie sa pravidelne aktualizujú a ich interpretácia sa vyvíja s ohľadom na judikatúru.

Posledná aktualizácia: 15/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.