Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Podľa článku 199 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa návrh môže podať osobne alebo prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom alebo ako naskenovaný zaslať e-mailom alebo ako elektronický dokument.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

V občianskoprávnych veciach sa návrhy môžu podávať naskenované a zaslané e-mailom alebo ako elektronické dokumenty. Neexistujú žiadne postupy, ktoré by boli dostupné iba cez internet.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Tento nástroj je k dispozícii nepretržite.

Podľa článku 199 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa návrh podaný osobne alebo prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom alebo ako naskenovaný a zaslaný e-mailom alebo ako elektronický dokument zaregistruje a priradí sa mu konkrétny dátum prostredníctvom vstupnej pečiatky. Po registrácii sa návrh a sprievodné dokumenty, ku ktorým sú v prípade potreby priložené dôkazy o tom, ako boli predložené súdu, odovzdajú predsedovi súdu alebo osobe ním určenej, ktorá podnikne okamžité kroky na zriadenie senátu náhodným spôsobom podľa zákona.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Občiansky súdny poriadok nestanovuje používanie akýchkoľvek štandardných formulárov pre právne nároky. Ustanovenia zvykového práva týkajúce sa občianskoprávneho konania stanovujú obsah niektorých občianskoprávnych návrhov (napr. návrhu, vyjadrenia k žalobe, protinávrhu).

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Zabezpečený prenos a ukladanie údajov sa vykonáva pomocou pôvodných IT e-mailových nástrojov, ako sú firewally, certifikáty, antivírusy, kontroly prístupu založené na úlohách atď., spolu s uplatňovaním osvedčených postupov v tejto oblasti.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Podľa článku 148 ods. 2 a 5 Občianskeho súdneho poriadku môžu byť návrhy, ktoré sa zasielajú súdom, podané aj ako elektronické dokumenty za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky. Návrh by mal zahŕňať aj podpis. Podpis sa môže použiť na dokument, ktorý sa naskenuje a odošle e-mailom. Podpis môže byť elektronický, keď sa návrh vo forme elektronického dokumentu zasiela e-mailom.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, súdne poplatky sa platia v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 80/2013 o súdnych poplatkoch, ale ich výška sa nelíši. Súdnu kolkovú daň zaplatí dlžník dane buď v hotovosti, bankovým prevodom alebo on-line na osobitný rozpočtový príjmový účet s názvom „Súdne kolkové dane a iné kolkové dane“, ktorý je založený v mene územnej správnej jednotky, v ktorej má fyzická osoba svoje bydlisko alebo pobyt alebo prípadne, kde má právnická osoba svoje sídlo. Ak dlžník súdnej kolkovej dane nemá bydlisko ani pobyt, prípadne sídlo v Rumunsku, kolková daň sa zaplatí do miestneho rozpočtu územnej správnej jednotky, v ktorej sa nachádza súd, na ktorý sa podáva žaloba alebo návrh.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, za rovnakých podmienok ako môže žalobca odstúpiť od súdneho konania. Podľa článku 406 Občianskeho súdneho poriadku môže navrhovateľ kedykoľvek upustiť od súdneho konania buď ústne počas súdneho pojednávania alebo prostredníctvom písomného návrhu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Odporca nemá povinnosť používať internet.

Podľa článku 149 ods. 4 a článku 154 ods. 6 a ods. 6 prvého pododseku Občianskeho súdneho poriadku oznámenie predvolaní a všetkých procesných dokumentoch vykonávajú z úradnej povinnosti súdni úradníci alebo iní zamestnanci súdu, ako aj zástupcovia alebo zamestnanci iných súdov v okresoch, kde sa nachádza osoba, ktorej sa má dokument oznámiť. Oznamovanie predvolaní a iných procesných dokumentov môže vykonávať súdny úradník takisto faxom, e-mailom alebo inými prostriedkami, ktorými sa zabezpečí zaslanie znenia dokumentu a potvrdenie jeho prijatia, za predpokladu, že účastník poskytol súdu na tento účel príslušné údaje. Na účely potvrdenia súd spolu s procesným dokumentom zašle formulár obsahujúci: názov súdu, dátum oznámenia, meno úradníka zodpovedného za oznámenie a informácie o oznámených dokumentoch. Príjemca vyplní formulár a uvedie dátum jeho prijatia, zreteľne uvedie meno a podpis osoby zodpovednej za prijatie korešpondencie a formulár zašle súdu faxom, e-mailom alebo iným spôsobom. Ak bola žiadosť zaslaná faxom alebo e-mailom, podľa zákona je súdny úradník povinný vyhotoviť kópie návrhu z úradnej povinnosti. Náklady na vyhotovenie kópii znáša účastník, ktorý má povinnosť poskytnúť kópie. Predvolania a všetky ostatné procesné písomnosti sa považujú za doručené po prijatí správy zo systému, že ich príjemca dostal v súlade s informáciami, ktoré poskytol.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Vyjadrenie k žalobe by sa malo oznámiť rovnakým spôsobom ako pri doručení procesného dokumentu. Pozri odpoveď na otázku č. 9.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

V súlade s článkom 208 Občianskeho súdneho poriadku je v prípade nepredloženia vyjadrenia k žalobe v lehote stanovenej zákonom rovnaká sankcia bez ohľadu na to, akým spôsobom sa predkladá. Neposkytnutie vyjadrenia k žalobe vedie k tomu, že žalovaný stratí svoje právo poskytnúť ďalšie dôkazy alebo predložiť iné námietky, ako tie, ktoré sa týkajú verejného poriadku, ak zákon neustanovuje inak.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Pozri odpoveď na otázku č. 9.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Pozri odpoveď na otázku č. 9.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Pozri odpoveď na otázku č. 9.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Pozri odpovede na otázky č. 1 a 9.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Súdne dokumenty vydané v exekučnom konaní podliehajú rovnakým všeobecne platným ustanoveniam ako oznamovanie procesných dokumentov. Pozri odpoveď na otázku č. 1.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Nie. Webové sídla súdov (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) alebo informačné kiosky, ktoré sa nachádzajú na niektorých súdoch však poskytujú prístup k súhrnu rozhodnutí podľa čísla prípadu, veci a mien účastníkov. V budúcnosti sa plánuje aj zriadenie prístupu k súdnym spisom z domova, ktorý bude za poplatok.

Posledná aktualizácia: 19/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.