Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

V súlade s článkom 199 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa návrh môže podať osobne alebo prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom alebo naskenovať a zaslať e-mailom alebo ako elektronický dokument.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

V občianskych veciach sa návrhy môžu podávať naskenované a zaslané e-mailom alebo ako elektronické dokumenty. Neexistujú žiadne postupy dostupné výhradne cez internet.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Tento nástroj je k dispozícii nepretržite.

V súlade s článkom 199 Občianskeho súdneho poriadku sa návrh na začatie konania (cererea de chemare în judecată) podaný osobne alebo prostredníctvom zástupcu, poštou, kuriérom, faxom alebo naskenovaný a zaslaný e-mailom alebo ako elektronický dokument zaregistruje a priradí sa mu konkrétny dátum prostredníctvom vstupnej pečiatky. Po registrácii sa návrh a sprievodné dokumenty, ku ktorým sú v prípade potreby priložené dôkazy o tom, ako boli predložené súdu, odovzdajú predsedovi súdu alebo osobe ním určenej, ktorá podnikne okamžité kroky na zriadenie senátu náhodným spôsobom podľa zákona.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovuje používanie štandardných formulárov pre právne nároky. Bežné občianskoprávne procesné pravidlá stanovujú obsah niektorých nárokov predkladaných v občianskom súdnictve (napr. návrh na začatie konania, vyjadrenie žalovaného, protinávrh).

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Zabezpečenie prenosu údajov a ich uloženie sa vykonáva používaním nástrojov IT, ktoré sú vlastné pre e-mailový systém, ako sú brány firewall, certifikáty, antivírusové programy, kontrola prístupu na základe rolí atď., ako aj uplatňovaním najlepších postupov v odvetví.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

V súlade s článkom 148 ods. 2 a 5 Občianskeho súdneho poriadku možno návrhy na súdy podávať aj elektronicky, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky. Návrh musí obsahovať aj podpis žiadateľa. Podpis môže byť pripojený k naskenovanému dokumentu zasielanému e-mailom. Podpis môže byť elektronický, ak je návrh elektronický dokument zasielaný e-mailom.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, súdne poplatky sa platia v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 80/2013 o súdnych kolkových poplatkoch, ale ich výška sa nelíši. Súdne kolkové poplatky zaplatí dlžník v hotovosti, bankovým prevodom alebo online na osobitný príjmový účet miestneho rozpočtu s názvom „Súdne kolkové poplatky a iné kolkové poplatky“, ktorý je založený v mene územnej správnej jednotky, v ktorej má fyzická osoba svoje bydlisko alebo pobyt, prípadne kde má právnická osoba svoje sídlo. Ak dlžník nemá bydlisko ani pobyt, prípadne sídlo v Rumunsku, súdny kolkový poplatok sa zaplatí na účet miestneho rozpočtu územnej správnej jednotky, v ktorej sa nachádza súd, na ktorom sa podáva žaloba alebo návrh.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, a to za rovnakých podmienok, za akých môže žalobca upustiť od súdnej žaloby. V súlade s článkom 406 Občianskeho súdneho poriadku môže žalobca kedykoľvek upustiť od žaloby buď ústne na súdnom pojednávaní, alebo prostredníctvom písomného návrhu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Odporca nemá povinnosť používať internet.

V súlade s článkom 149 ods. 4 a článkom 154 ods. 6 a ods. 6 prvým pododsekom Občianskeho súdneho poriadku súdne predvolania a všetky písomnosti doručujú z úradnej moci procesní zástupcovia dotknutého súdu alebo akíkoľvek iní zamestnanci súdu, ako aj zástupcovia alebo zamestnanci iných súdov, v ktorých jurisdikcii sa nachádza osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť. Predvolania a iné písomnosti možno doručovať prostredníctvom súdneho úradníka a faxom, e-mailom alebo inými prostriedkami, ktoré zabezpečujú prenesenie obsahu dokumentu a potvrdenie jeho prijatia, ak dotknutý účastník na tento účel poskytol súdu svoje kontaktné údaje. Doručovanie písomností bude sprevádzané rozšíreným elektronickým podpisom súdu, ktorý nahradí pečiatku súdu a podpis súdneho úradníka ako povinné údaje na predvolaniach. Každý súd bude mať jeden rozšírený elektronický podpis pre predvolania a písomnosti. Tie sa považujú za doručené po prijatí správy z používaného systému, že ich príjemca dostal v súlade s informáciami, ktoré poskytol.

Doručovanie rozhodnutí súdu sa bude vykonávať z úradnej moci e-mailom za predpokladu, že účastník konania poskytol súdu na tento účel príslušné údaje buď priamo, alebo na výslovnú žiadosť súdu počas konania. Oznámenie bude sprevádzané rozšíreným elektronickým podpisom súdu, ktorý nahradí pečiatku súdu a podpis súdneho úradníka. Rozsudky sa považujú za doručené po prijatí správy z používaného systému, že ich príjemca dostal v súlade s informáciami, ktoré poskytol.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Vyjadrenie žalovaného sa oznamuje rovnakým spôsobom, akým sa doručuje písomnosť. Pozri odpoveď na otázku č. 9.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

V súlade s článkom 208 Občianskeho súdneho poriadku je v prípade nepredloženia vyjadrenia k žalobe v zákonom stanovenej lehote rovnaká sankcia bez ohľadu na to, akým spôsobom sa podáva. Ak nebolo podané žiadne vyjadrenie k žalobe, obžalovaný stratí právo predložiť dôkazy a dôvody s výnimkou dôvodov týkajúcich sa verejného poriadku, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Pozri odpoveď na otázku č. 9.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Pozri odpoveď na otázku č. 9.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Pozri odpoveď na otázku č. 9.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Pozri odpovede na otázky č. 1 a 9.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Súdne písomnosti vydané v exekučnom konaní podliehajú rovnakým pravidlám všeobecného práva, aké sa uplatňujú na doručovanie písomností. Pozri odpoveď na otázku č. 1.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Neuplatňuje sa. K veciam je však umožnený prístup na portáli súdov alebo v informačných centrách v priestoroch súdov, súhrnne zatriedeným podľa čísla spisu, predmetu veci a mien účastníkov konania. Predpokladá sa, že v budúcnosti bude môcť verejnosť zaplatiť za nahliadnutie do súdnych spisov z ich domova.

Posledná aktualizácia: 04/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.