Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Škótsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, len v prípade žalôb v zjednodušenom konaní. Zjednodušené konanie je súdne konanie s cieľom poskytnúť rýchly, nenákladný a neformálny spôsob riešenia sporov, ktorých peňažná hodnota neprekročí 5 000 GBP.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa občianskoprávnych konaní online sú dostupné na webovom sídle Škótskej súdnej služby na odkaze Občianskoprávne konanie online.

Dlhodobým cieľom Škótskej súdnej služby (Scottish Courts and Tribunals Service) je poskytovať širšie služby v elektronickej forme, v súčasnosti však túto funkciu poskytuje len uvedeným spôsobom. Možnosť začať rôzne súdne konania cez internet bude predstavovať kľúčový cieľ pri revízii interných systémov a procesov.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Táto služba je dostupná len v prípadoch zjednodušeného konania, tieto konania neprebiehajú výlučne cez internet a veci sa môžu stále predkladať súdu v papierovej forme.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Online možnosť je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Potvrdenie, že súd prijal žalobu, sa však obmedzuje na úradné hodiny, keď sú dostupní zamestnanci, ktorí overujú príslušnosť a spracúvajú žaloby.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Áno, existujú štandardné formuláre, ktoré sú v súlade s rokovacím poriadkom súdu a ktoré sa môžu vyplniť a predložiť elektronicky.

Pravidlá zjednodušeného konania a formuláre sú dostupné na webovom sídle Škótskej súdnej služby na stránke s rokovacím poriadkom.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Používatelia musia preukázať svoju totožnosť pred tým, než sa im umožní prístup k akýmkoľvek údajom. Údaje sú šifrované pri prenose a pri uchovávaní. Aplikácia zodpovedá úrovni 2 OWASP ASVS 3.0.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Elektronický podpis sa nevyžaduje.

Čas a dátum podania žalôb a iných dokumentov sa registrujú v systéme správy vecí.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdne poplatky sa platia na základe ich stanovenia v právnych predpisoch.

Poplatky sa môžu uhradiť elektronicky kreditnou alebo debetnou kartou, keď sa žaloba v zjednodušenom konaní podá cez online službu občianskoprávneho konania.

Ak sa nepoužije elektronická forma konania, poplatky sa môžu uhradiť aj v hotovosti alebo šekom, ako aj debetnou alebo kreditnou kartou.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovom sídle Škótskej súdnej služby na odkaze súdne poplatky.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Nie. Žaloby v zjednodušenom konaní sa však môžu zamietnuť alebo vyriešiť v súlade s rokovacím poriadkom súdu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Je to možné, ale nie povinné.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Ak sa vyjadrenie predloží elektronicky, súd pošle elektronické potvrdenie o prijatí vyjadrenia a oznámi ďalší postup prostredníctvom elektronických oznámení.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovom sídle Škótskej súdnej služby na odkaze vyjadrenie k žalobe.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Ak odporca nezašle vyjadrenie, súd nepošle žiadne oznámenie. Navrhovateľ sa skontaktuje s odporcom, aby ho včas informoval o výsledku.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Ak sa prípad v zjednodušenom konaní začne cez online službu v občianskoprávnom konaní, potom sa všetky súdu elektronicky zaslané dôkazy budú na súde predkladať elektronicky – toto platí len pre prípady v rámci online služby v občianskoprávnom konaní.

Pri všetkých ostatných druhoch prípadov je to možné len vtedy, ak sa obe strany a sudca rozhodujúci vo veci dohodnú na formáte.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Nie.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie. Ak je však prípad predmetom riadneho konania a súd vydal rozhodnutie, môže sa kópia stanoviska súdu následne uverejniť na webovom sídle Škótskej súdnej služby a/alebo webovom sídle súdnictva v Škótsku.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Nie.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Nie.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Nie. Niektoré stanoviská súdu sú však dostupné online. Ďalšie informácie sú dostupné na odkaze Škótska súdna službasúdnictvo v Škótsku.

Posledná aktualizácia: 19/04/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.