Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Slovensko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Súdne konanie možno začať, resp. je možné podávať žalobné návrhy alebo iné podania elektronicky v prípade ich opatrenia zaručeným elektronickým podpisom.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Elektronické podanie je možné pre všetky druhy žalôb alebo ktorékoľvek podanie. Ak je podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie (zaručeného elektronického podpisu), je potrebné ho dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo autorizované v elektronickej podobe do 10 dní. V opačnom prípade súd na podanie neprihliadne. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

V nesporových veciach je možné urobiť podanie na každom okresnom súde, ktorý je povinný spísať podanie do zápisnice a postúpiť ho bezodkladne príslušnému súdu. Takéto podanie má tie isté účinky, ako keby sa spísalo na príslušnom súde.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Nepretržite.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Nevyžaduje sa konkrétny formát, podanie sa posudzuje podľa obsahu. Ak absentuje náležitosť v podaní, súd vydá uznesenie, ktorým účastníka vyzve na jeho opravu alebo doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Podmienky uchovávania a prenosu údajov sú obsiahnuté v zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien  doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. ( ďalej len „SaKP“)

a) pri prijímaní podaní elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom sa postupuje podľa zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z. a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku. Takto prijaté podanie sa odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129 SaKP. Podateľňa súdu eviduje podania pomocou aplikácie.

b) pri prijímaní podaní bez zaručeného elektronického postupu sa podanie ihneď po prijatí odovzdá podateľni na ďalší postup podľa § 129 SaKP.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Podanie, ktoré je urobené elektronicky a nie je opatrené zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom do 10 dní, inak na neho súd neprihliadne. Ak podanie obsahuje zaručený elektronický podpis, doplniť ho netreba. Eviduje a zaznamená sa presný čas doručenia podania.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Áno, platia sa súdne poplatky, za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré tvoria súdny spis a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zákona č.  215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z.z. a vyhlášky NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku, za každú stranu 0,10 Eura najmenej 10 eur za podanie, ktoré je žalobou alebo návrhom na začatie konania s prílohami, najmenej 3 eurá za ostatné podania s prílohami ( položka 20a prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení).

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Áno, každé podanie je možné stiahnuť, bez ohľadu na to, akým spôsobom bolo podané – späťvzatím návrhu – čiastočne alebo v celom rozsahu.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Odporca tak môže, ale  nemusí urobiť.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Postup pri elektronickom podaní ustanovuje zák. č. 543/2005  Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení – Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Postup pri elektronickom podaní ustanovuje zák. č. 543/2005  Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení – Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Ak ide o dokazovanie, za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, dôkazným prostriedkom môže byť akýkoľvek prostriedok, ktorým možno zistiť stav veci. Pripúšťa sa vo všetkých druhoch konaní. Súdu je možné predložiť dokumenty za podmienok stanovených v § 125 Civilného sporového poriadku..

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

V zmysle § 105 Civilného sporového poriadku sa písomnosti doručujú aj elektronickými prostriedkami. Písomnosť súdu sa považuje za doručenú piaty deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

Doručovanie elektronickými prostriedkami je vylúčené pri doručovaní rozsudkov, iných súdnych rozhodnutí, predvolania na pojednávanie a iných písomností, ktoré sa doručujú v zmysle zákona do vlastných rúk. Rozsudok sa doručuje len do vlastných rúk, doručovanie cez internet je neprípustné.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Nie. Písomné vyhotovenie rozsudku sa píše pomocou výpočtovej techniky použitím šablóny s predtlačou štátneho znaku SR a textu: „ Rozsudok v mene SR“. Písomné vyhotovenie rozsudku podpisuje predseda senátu alebo samosudca.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Odvolanie je možné podať elektronicky. Ak je odvolanie podané v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu, je potrebné ho dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom do 10 dní. Ak tak odporca neučiní, na podanie sa neprihliada. Rozhodnutie o odvolaní je neprípustné robiť cez internet, výlučne v písomnej forme.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Návrh na výkon rozhodnutia je možné podať elektronicky. Ak je podaný v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu, je potrebné ho dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom do 10 dní. Ak tak účastník neučiní, na podanie sa neprihliada.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Účastníci, resp. ich právni zástupcovia môžu nahliadať do spisu len osobne, výlučne za účasti zamestnanca súdu.

Na web stránke ministerstva spravodlivosti SR existuje možnosť vyhľadávania v databáze súdnych rozhodnutí. Každý si môže vyhľadávať a prezerať súdne rozhodnutia, pričom má možnosť si súdne rozhodnutie vyhľadať podľa dátumu vydania rozhodnutia, súdu, ktorý ho vydal, spisovej značky, formy rozhodnutia, povahy rozhodnutia, oblasti právnej úpravy, použitých zákonných ustanovení, mena a priezviska sudcu či súdneho úradníka, ktorý rozhodnutie vydal, prípadne má možnosť vyhľadávať aj podľa slov použitých v rozhodnutiach (tzv. fulltext)..

Posledná aktualizácia: 06/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.