Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Slovinsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, zákon o občianskom súdnom konaní (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) umožňuje predkladať návrhy v občianskych konaniach v elektronickej forme a začať súdne konanie cez internet.

Presnejšie povedané, v článku 105 písm. b) sa stanovuje, že návrhy v občianskych konaniach sa predkladajú písomne, pričom za písomný návrh sa považuje návrh, ktorý bol napísaný rukou alebo vytlačený a vlastnoručne podpísaný navrhovateľom (návrh vo fyzickej forme), alebo návrh v elektronickej forme podpísaný elektronickým podpisom, ktorý je rovnocenný vlastnoručnému podpisu. Návrh vo fyzickej forme sa podáva poštou, pomocou komunikačnej technológie, doručuje priamo príslušnému orgánu alebo ho podáva osoba, ktorá profesionálne vykonáva podávanie návrhov (komerčný podávateľ/poslovni ponudnik). Návrh v elektronickej forme sa predkladá jeho nahraním do informačného systému súdnictva, ktorý automaticky potvrdí prijatie návrhu.

Bez ohľadu na existujúce právne ustanovenia (zákony a vykonávacie predpisy), ktoré sa týkajú všetkých občianskych a obchodných konaní, možno v súčasnosti prostredníctvom internetu alebo elektronicky vykonávať len úkony uvedené na webovej lokalite elektronickej justície (e-Sodstvo): v prípade exekučných konaní je možné podávať v elektronickej forme návrhy na vykonanie exekúcie a iné návrhy, ako aj vydávať a doručovať súdne písomnosti, pri ktorých je v prípade niektorých adresátov (notári, advokáti) povinné využívať elektronickú službu; ďalej je možné podávať návrhy a vydávať rozhodnutia v konkurznom konaní, ako aj predkladať návrhy na zápis do katastra nehnuteľností a vydávať rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností.

Na tieto účely existuje v Slovinsku webová lokalita elektronickej justície, ktorá umožňuje podávať písomné materiály v elektronickej forme: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Elektronické predkladanie návrhov a doručovanie elektronických dokumentov je možné v občianskych súdnych konaniach i v iných občianskych súdnych postupoch, v ktorých sa uplatňujú pravidlá zákona o občianskom súdnom konaní.

Konanie týkajúce sa katastra nehnuteľností možno začať výlučne cez internet, pretože v článku 125 písm. a) zákona o katastri nehnuteľností (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) sa stanovuje povinné elektronické predkladanie dokumentov. Navrhovateľ však môže podať návrh na zápis práva vlastníctva vo svoj prospech v poradí priority pre podanie návrhu do súdnych záznamov osobne v úradných hodinách na katastrálnom súde príslušnom pre oblasť, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá je predmetom návrhu, ak katastrálnemu súdu doručí všetky dokumenty, ktoré tvoria základ pre požadovaný zápis, uvedené v článku 142 ods. 1 tohto zákona, a ak zároveň zaplatí súdne poplatky, ktoré sa vzťahujú na návrh. Navrhovateľ, ktorý sám podal elektronický návrh na zápis do katastra nehnuteľností, notár, advokát, realitná spoločnosť alebo štátne zastupiteľstvo zastupujúce účastníka konania v konaní týkajúcom sa katastra nehnuteľností musia predložiť všetky návrhy daného účastníka konania elektronicky (článok 125 písm. a) ods. 4 zákona o občianskom konaní).

V prípade iných konaní, ktoré možno začať elektronicky, právne predpisy naďalej umožňujú podávať návrhy vo fyzickej (papierovej) forme.

Exekúcia: V článku 29 ods. 2 zákona o exekúcii a zabezpečení pohľadávok (Zakon o zvršbi in zavarovanju, ZIZ) sa stanovuje, že minister zodpovedný za spravodlivosť určuje druhy exekučných konaní, v ktorých možno návrhy na vykonanie exekúcie a ďalšie návrhy predkladať elektronickou cestou a spracovať automaticky v informačnom systéme, ako aj priebeh týchto konaní. V súlade s uvedeným článkom sa v prílohe 5 pravidiel týkajúcich sa formulárov, druhov exekučných konaní a automatizovaného exekučného konania stanovuje, ktoré elektronické návrhy môže navrhovateľ podať prostredníctvom webovej lokality elektronickej justície (podlokalita pre elektronickú exekúciu/e-Izvršba). Účastníci konania môžu podať všetky návrhy v elektronickej forme prostredníctvom podlokality pre elektronickú exekúciu, ktorá je súčasťou webovej lokality elektronickej justície.

Konkurzné konania: Správca konkurznej podstaty je povinný predkladať svoje správy, zoznamy overených pohľadávok a iné dokumenty súdu v elektronickej forme podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom overeným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu (článok 98 zákona o finančných operáciách, platobnej neschopnosti a nútenej likvidácii/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Advokát, ktorý zastupuje účastníka v konkurznom konaní, je povinný predkladať oznámenia o pohľadávkach a iné návrhy účastníka konania v elektronickej forme podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom overeným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu (článok 123 písm. a) zákona o finančných operáciách, platobnej neschopnosti a nútenej likvidácii). V opačnom prípade súd návrh zamietne. Všetky dokumenty sa doručujú advokátovi, ktorý zastupuje účastníka v konkurznom konaní, a správcovi konkurznej podstaty elektronicky na zabezpečenú e-mailovú adresu.

Podobne aj súd vydáva pôvodné rozhodnutie alebo rozkaz v konkurzných konaniach v elektronickej forme podpísané zabezpečeným elektronickým podpisom sudcu overeným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu. (článok 124 zákona o finančných operáciách, platobnej neschopnosti a nútenej likvidácii)

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Informačný systém elektronickej justície musí umožňovať vykonávanie elektronických transakcií každý pracovný deň od 8.00 do 20.00. Používatelia informačného systému elektronickej justície môže v zásade vykonávať elektronické transakcie v ktorúkoľvek hodinu a v ktorýkoľvek deň v týždni, pretože uvedené obmedzenia sa vzťahujú na prípady, keď prebieha technická inovácia systému.

V článku 112 zákona o občianskom súdnom konaní sa stanovuje, že v prípade, že návrh sa posiela elektronickou cestou, sa za okamih doručenia súdu, ktorému je určený, považuje čas prijatia informačným systémom. V pravidlách pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní, ktoré predstavujú vykonávací právny predpis, sa stanovuje, že ak sa na elektronický návrh vzťahuje lehota, musí sa tento návrh považovať za predložený v okamihu prijatia serverom, na ktorom pracuje modul elektronického registra pre druh občianskeho súdneho konania, v rámci ktorého sa návrh predkladá prostredníctvom informačného systému elektronickej justície (článok 18 pravidiel).

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Ak je neštandardizovaná časť textu elektronického návrhu pôvodne vytvorená ako elektronický dokument, musí byť priložená k elektronickej transakcii vo formáte PDF/A. Používateľ musí previesť neštandardizovanú časť textu elektronického návrhu, ktorá bola pôvodne vytvorená ako písomný dokument, ako aj každú prílohu vo forme písomného dokumentu do elektronickej formy tak, že ju naskenuje a priloží k elektronickej transakcii. Elektronický dokument získaný týmto spôsobom musí spĺňať tieto požiadavky:

  • musí byť vo formáte PDF/A a v čiernobielom prevedení;
  • rozlíšenie musí byť medzi 240 dpi a 300 dpi;
  • ak písomný dokument obsahuje viac strán, všetky strany sa musia nachádzať v jednom súbore PDF a nesmú byť medzi nimi prázdne strany;
  • ak je priložených viac dokumentov, každý dokument sa musí nachádzať v samostatnom súbore PDF.

Ak elektronický dokument priložený k elektronickej transakcii nespĺňa tieto požiadavky, elektronický návrh sa považuje za neúplný. (článok 19 pravidiel pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní)

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Informačný systém elektronickej justície je umiestnený v zabezpečenej vládnej sieti (HKOM) a údaje sú uložené na centrálnom serveri siete HKOM.

Práva na prístup k údajom sa riešia ako súčasť systému práv, ktorý reguluje stredisko informačných technológií Najvyššieho súdu Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) v súlade s pravidlami pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní. Každý používateľ informačného systému elektronickej justície a ďalších troch podlokalít sa pred vykonávaním elektronických transakcií musí zaregistrovať v zabezpečovacom systéme. Používateľské skupiny sa rozlišujú podľa úrovne prezentácie v informačnom systéme (bežní používatelia, registrovaní používatelia a kvalifikovaní používatelia). Počet používateľských práv (elektronických transakcií), ktoré sa môžu využiť na lokalite a podlokalitách, závisí od druhu používateľskej skupiny, do ktorej používateľ patrí.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Každý elektronický návrh musí byť podpísaný elektronickým podpisom navrhovateľa (kvalifikovaný digitálny certifikát). Informačný systém elektronickej justície pridá ku každému prijatému elektronickému návrhu časový údaj a navrhovateľ dostane automatizovaný elektronický certifikát s uvedeným časom vloženia návrhu do informačného systému elektronickej justície.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Všeobecný právny predpis upravujúci platenie súdnych poplatkov je zákon o súdnych poplatkoch (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), v ktorom sa uvádza, že súdne poplatky sa na súdoch v Slovinsku hradia podľa ustanovení tohto zákona. V zákone sa v zásade nerozlišuje medzi elektronickými a neelektronickými postupmi, ale podporuje sa elektronické podávanie návrhov vo vykonávacích konaniach, keďže poplatok za elektronické podávanie je o 20 % nižší ako poplatok za návrh predložený vo fyzickej (papierovej) forme.

Exekučné konania:

Platobný rozkaz sa vydáva po podaní elektronického návrhu, na základe ktorého musí navrhovateľ uhradiť súdny poplatok v lehote ôsmich dní od doručenia rozkazu, a to tak, že príslušnú sumu poukáže na príslušný účet, pričom uvedie referenčné číslo uvedené v rozkaze. Platobný rozkaz na úhradu súdneho poplatku sa považuje za doručený, keď navrhovateľ alebo jeho zástupca podá elektronický návrh.

Ak navrhovateľ neuhradí súdny poplatok v súlade s platobným rozkazom do ôsmich dní od doručenia rozkazu a nie sú splnené podmienky na oslobodenie, oneskorenie alebo zaplatenie súdnych poplatkov, návrh sa považuje za vzatý späť. Jedinou výnimkou je elektronický návrh na vykonanie exekúcie na základe hodnoverného dokumentu, keď povinnosť uhradiť poplatok vzniká nahratím návrhu do informačného systému. Navrhovateľovi sa nevydá platobný rozkaz, ale namiesto toho dostane údaje potrebné na uhradenie súdneho poplatku. Ak navrhovateľ neuhradí stanovenú sumu súdneho poplatku za elektronický návrh na vykonanie exekúcie na základe hodnoverného dokumentu, za ktorý zodpovedá ústredné oddelenie pre overovanie dokumentov (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), do ôsmich dní od doručenia návrhu, návrh sa považuje za nepodaný.

Neexistuje žiadny rozdiel medzi uhrádzaním súdnych poplatkov vo všeobecnosti a uhrádzaním súdnych poplatkov za elektronické návrhy, ktoré nie sú návrhmi na vykonanie exekúcie na základe hodnoverného dokumentu. Ak sa návrh na vykonanie exekúcie na základe hodnoverného dokumentu podá vo fyzickej (papierovej) forme a ak navrhovateľ neuhradí súdne poplatky v súlade s údajmi uvedenými na formulári návrhu, súd mu pošle platobný rozkaz.

Konania týkajúce sa katastra nehnuteľností: V prípade, že je potrebné uhradiť súdny poplatok za návrh na zápis do katastra nehnuteľností alebo za iný elektronický návrh, po podaní elektronického návrhu sa vydá rozkaz, na základe ktorého musí navrhovateľ uhradiť súdny poplatok v lehote ôsmich dní od doručenia rozkazu, a to tak, že príslušnú sumu poukáže na príslušný účet, pričom uvedie referenčné číslo uvedené v rozkaze. Platobný rozkaz na úhradu súdneho poplatku sa považuje za doručený, keď navrhovateľ alebo jeho zástupca podá elektronický návrh. Ak navrhovateľ neuhradí súdny poplatok v súlade s platobným rozkazom do ôsmich dní od doručenia rozkazu, návrh sa považuje za vzatý späť.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Na späťvzatie návrhu podaného elektronicky sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na späťvzatie písomného návrhu. V elektronických exekučných konaniach, konkurzných konaniach a konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností spracúvaných počítačom možno predložený návrh stiahnuť aj elektronicky.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Ako je uvedené v bode 1, napriek existencii právnych ustanovení o podávaní elektronických návrhov to ešte stále nie je možné vo všetkých občianskych konaniach.

Pravidlá týkajúce sa formulárov, druhov exekučných konaní a automatizovaného exekučného konania obsahujú zoznam návrhov a iných dokumentov, ktoré možno v exekučnom konaní odoslať elektronickou cestou. Ak chce dlžník v exekučnom konaní podať odpoveď alebo elektronický návrh prostredníctvom webovej lokality elektronickej justície (podlokalita pre elektronickú exekúciu), musí spĺňať podmienky vzťahujúce sa na externého kvalifikovaného používateľa informačného systému elektronickej justície (otvorená zabezpečená elektronická poštová schránka, kvalifikovaný digitálny certifikát od slovinského certifikačného orgánu spojený s daňovým identifikačným číslom), ako aj ďalšie podmienky v závislosti od toho, do ktorej skupiny používateľov patrí (článok 12 pravidiel pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní).

Povinnosti vzťahujúce sa na niektorých účastníkov v súvislosti s predkladaním dokumentov v elektronickej forme a povinnosti účastníkov konania v konkurzných konaniach si preštudujte v odpovedi v bode 2.

V konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností a v niektorých druhoch exekučných konaní možno cez internet podať aj námietku alebo iný opravný prostriedok. V konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností sú niektorí účastníci (advokáti, notári, štátne orgány, realitné spoločnosti) povinní predkladať všetky dokumenty elektronicky.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Elektronický postup v prípade, že protistrana neodpovedá, prebieha rovnakým spôsobom ako písomný postup v týchto prípadoch. Po uplynutí stanovenej lehoty na odpoveď žalovanej strany alebo dlžníka súd vydá rozhodnutie.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Pozri bod 10 – rovnaká otázka.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

V článku 16 písm. a) zákona o občianskom súdnom konaní sa stanovuje, že elektronická forma je rovnocenná písomnej forme, ak údaje v elektronickej forme možno spracovať na súde a sú prístupné a vhodné na následné použitie, a že údaje v elektronickej forme nemožno považovať za údaje, ktoré nemajú dôkaznú hodnotu len preto, lebo sú v elektronickej forme. To isté sa uvádza v zákone o elektronických transakciách a elektronickom podpise (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, článok 13 ods. 1).

Dokumenty a dôkazy možno predkladať v elektronickej forme v exekučných konaniach a konaniach na zabezpečenie pohľadávok. Pokiaľ ide o súlad s technickými požiadavkami, ak sa v týchto požiadavkách nehovorí o elektronickom návrhu, ale o elektronickom dokumente (prílohe), uplatňujú sa mutatis mutandis ustanovenia článku 19 ods. 1 a 2 pravidiel pre elektronické dokumenty. Pozri aj odpoveď v bode 4.

Dokumenty sa môžu predkladať aj v elektronickej forme. Elektronický návrh je elektronický dokument obsahujúci návrh účastníka občianskeho súdneho konania (pravidlá pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní). V tých istých pravidlách sa vymedzuje aj „elektronická príloha“, t. j. písomný dokument prevedený do elektronickej formy a priložený k elektronickému návrhu.

Používateľ predloží elektronický návrh tak, že vyberie vhodnú elektronickú transakciu na podanie elektronického návrhu na webovej lokalite elektronickej justície a zadá požadované informácie zo štandardizovanej časti textu návrhu do príslušného poľa on-line formulára. Ak elektronický návrh obsahuje aj dôvodovú časť podľa zákona alebo na základe uváženia navrhovateľa, používateľ vytvorí samostatný elektronický dokument z textu dôvodovej časti (neštandardizovaná časť textu elektronického návrhu), ktorý spĺňa požiadavky uvedené v článku 19 pravidiel pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní, a priloží ho k transakcii v rámci elektronickej exekúcie. Používateľ ho podpíše pomocou vlastného zabezpečeného elektronického podpisu. To isté platí aj pre elektronické prílohy k elektronickým návrhom. Pozrite si aj odpovede uvedené vyššie.

V prípade konaní týkajúcich sa katastra nehnuteľností platí osobitné pravidlo, že len notár, teda osoba, ktorá má dôveru verejnosti, môže prevádzať súkromné dokumenty (zmluvy) do elektronickej formy. Účelom tohto pravidla je zabezpečiť právnu istotu, pričom platí, že dokument prevedený do elektronickej formy získava charakter (dôkaznú hodnotu) originálu. Notár je v súlade s pravidlami notárskej úschovy povinný nechať si tento dokument, kým zápis nenadobudne právoplatnosť. Účastník konania/navrhovateľ môže iné dokumenty, ktoré tvoria základ pre zápis (rozhodnutia súdu a iné rozhodnutia štátneho orgánu), do elektronickej formy previesť sám.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Podľa ustanovení pravidiel pre elektronické transakcie v občianskom súdnom konaní sa elektronické rozhodnutie súdu považuje za pôvodné rozhodnutie súdu. V prípade elektronického doručovania rozhodnutia súdu sa kópia elektronického rozhodnutia súdu odosiela ako elektronický dokument. V prípade doručovania rozhodnutia súdu poštou sa posiela tlačená kópia elektronického rozhodnutia súdu.

*Treba zdôrazniť, že napriek platným právnym ustanoveniam v súčasnosti ešte stále nie je v praxi možné posielať dokumenty elektronickou cestou v občianskych a obchodných veciach s výnimkou konkurzných konaní a konaní týkajúcich sa katastra nehnuteľností. Od 10. apríla 2014 sa súdne dokumenty doručujú v elektronickej forme, teda elektronickou cestou, aj advokátom a exekútorom.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno. Rozsudok alebo rozhodnutie vydané v elektronickej forme podpíše predseda poroty sudcov s použitím vlastného zabezpečeného elektronického podpisu a zabezpečeného elektronického podpisu súdu overených prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu. Ak je zabezpečený elektronický podpis predsedu poroty sudcov overený prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu, ktorý zároveň obsahuje údaj o súde, zabezpečený elektronický podpis súdu nie je potrebný. V prípade rozsudkov automaticky spracovaných informačným systémom sa namiesto podpisu a pečiatky môže použiť telefax.

Rozhodnutie vydané vo fyzickej alebo v elektronickej forme možno doručiť účastníkom konania ako overenú kópiu alebo ako elektronickú (naskenovanú) kópiu, prípadne v elektronickej forme. Pozri aj poznámku k odpovedi č. 13.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Ako už bolo uvedené, aj napriek existencii právnych ustanovení nemožno elektronické návrhy vrátane odvolaní podávať vo všetkých konaniach, hoci elektronické podanie je možné v exekučných konaniach, konkurzných konaniach a konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností, ak navrhovateľ spĺňa podmienky vzťahujúce sa na používateľa informačného systému elektronickej justície. Pozrite si aj odpovede uvedené vyššie.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, webová lokalita elektronickej justície umožňuje aj elektronickú exekúciu. Navrhovateľ môže podať návrh na exekúciu na základe hodnoverného dokumentu prostredníctvom webovej lokality elektronickej justície (podlokality pre elektronický výkon nárokov) ako registrovaný a externý kvalifikovaný používateľ. Navrhovateľ môže podať návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu a návrhu na zabezpečenie pohľadávok prostredníctvom podlokality pre elektronickú exekúciu len ako externý kvalifikovaný používateľ. Treba zdôrazniť, že tento postup exekúcie a zabezpečenia pohľadávok sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi (zákon o exekúcii a zabezpečení pohľadávok).

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Účastníci konania majú právo nazrieť do spisu v elektronickej forme, ktorý sa nachádza v informačnom systéme, a skopírovať si ho, pričom účastník konania preukáže svoju totožnosť prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis.

V exekučných konaniach a konaniach na zabezpečenie pohľadávok pred miestnymi súdmi (okrajna sodišča) môžu používatelia, ktorí podali elektronický návrh prostredníctvom podlokality pre elektronickú exekúciu, nazerať do vlastných dokumentov, ako aj do procesných úkonov týkajúcich sa veci, v súvislosti s ktorou podali elektronický návrh a v ktorej sú uvedení ako účastníci. V pravidlách týkajúcich sa formulárov, druhov exekučných konaní a automatizovaného exekučného konania sa stanovuje, do akých dokumentov môže používateľ z konkrétnej skupiny používateľov nazrieť.

Nazeranie do spisu je povolené aj v konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností. Jediným rozdielom medzi konaním týkajúcim sa katastra nehnuteľností a exekučným konaním je to, že všetci registrovaní používatelia (teda nielen navrhovatelia a iní účastníci) môžu nazerať do spisu dovtedy, kým zápis do katastra nehnuteľností nenadobudne právoplatnosť. Pre všetky osoby sú z dôvodu ochrany osobných údajov účastníkov k dispozícii na nahliadnutie len procesné úkony (návrhy, rozhodnutia súdu atď.), ale nie prílohy, teda dokumenty.

Súvisiace odkazy

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Posledná aktualizácia: 10/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.