Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Španielsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, sčasti.

V prípade zástupcov v súdnom konaní (procuradores) a iných právnych zástupcov je to povinné. Výnimka platí v miestnych príslušnostiach, v ktorých to pre právnych zástupcov ešte nie je možné.

V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja, je možné/povinné začať elektronicky len niektoré konania, ale z technických dôvodov ešte nie je možné takto začať všetky.

Hoci v prípade súkromných osôb je od 1 januára 2017 možné začať konanie aj elektronicky, v niektorých miestnych príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja, táto možnosť k dispozícii zatiaľ nie je.

Ministerstvo spravodlivosti spravuje elektronický justičný portál (Sede Judicial Electrónica), ktorého súčasťou je elektronický register obsahujúci príslušné informácie, zdroje a adresy.

Na zabezpečenie pravosti obsahu a na poskytnutie dôkazu o odoslaní a prijatí sa vyžaduje registrovaný elektronický podpis.

Po novom môže v Galícii odborná verejnosť a súkromné osoby týmto spôsobom začať konania v oblasti občianskeho a pracovného práva o platobnom rozkaze. Čoskoro to bude možné aj v prípade ústneho konania.

V Andalúzii môžu fyzické a právnické osoby podávať žaloby a príslušné písomnosti pri ústnych konaniach a pri konaniach v oblasti občianskeho a pracovného práva o platobnom rozkaze.

V Baskicku nie je možné začať konanie elektronicky.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Tento postup je dostupný pre všetky občianskoprávne konania, hoci v niektorých oblastiach a pre niektoré konania len obmedzene. Pomerne do veľkej miery sa používa v prípade platobných rozkazov a ústneho konania

Dokument, na základe ktorého sa má začať európske konanie o platobnom rozkaze a konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, možno v niektorých oblastiach podať online; v iných oblastiach sa systémy práve aktualizujú.

Prístup k nemu pre súkromné osoby sa stále ešte len zavádza a v niektorých miestnych príslušnostiach môže byť dočasne obmedzený na platobné príkazy alebo ústne konania, či žaloby predkladané v rámci pracovného práva. Nezahŕňa to prekladanie procesných dokumentov.

Požiadavka začať každé konanie elektronicky sa vzťahuje na zástupcov v súdnom konaní a iných právnych zástupcov, pričom vo všeobecnosti je tento systém zavedený na celoštátnej úrovni, okrem niekoľkých výnimiek, ako napríklad Baskicko.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Vo všeobecnosti je táto možnosť k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Keďže niektoré dni sú dni pracovného pokoja, postup, ktorý sa začne v deň pracovného pokoja, sa dokončí až nasledujúci pracovný deň.

Okrem toho môže byť prevádzka systému príležitostne prerušená v dňoch pracovného pokoja z technických dôvodov alebo na účely údržby, a to najmä v mesiaci august.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Odporúčajú sa tieto formáty: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Komprimované („zozipované“) súbory môžu obsahovať iba tieto formáty dokumentov: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

Prostredníctvom systému LexNET nie je v žiadnom prípade možné predložiť audiosúbory, videosúbory alebo komprimované („zozipované“) súbory obsahujúce dokumenty v iných ako uvedených formátoch.

Ak je elektronický dokument príliš veľký, aby ho systém spracoval, bude sa musieť predložiť v papierovej forme. Nie je dovolené umelo spájať viaceré dokumenty do jediného elektronického dokumentu.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Príslušné subjekty verejného sektora sú zodpovedné za zriadenie vhodných elektronických systémov. Bezpečnosť je zaistená pomocou systému predchádzajúceho overenia elektronického podpisu právnych zástupcov a súkromných osôb, zatiaľ čo prístup oprávnených úradníkov je zabezpečený pomocou kryptografických kariet a digitálnych certifikátov. Systém musí zaručiť pravosť obsahu a poskytnúť dôkaz o odoslaní a prijatí.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Áno, pomocou systému predchádzajúceho overenia.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdne poplatky za žaloby platia len právnické osoby, ale nie súkromné osoby.

Platba sa musí vykonať elektronicky a k žalobe je potrebné priložiť doklad o zaplatení (nedodržanie tejto požiadavky sa môže napraviť neskôr).

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Po podaní žaloby ju nemožno zrušiť.

Je však možné ju vziať späť, a to podaním oznámenia o oficiálnom späťvzatí v elektronickej forme.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Nie. Každý účastník konania odpovie postupom zodpovedajúcim jeho osobitným okolnostiam, ako už bolo vysvetlené.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Nič. Elektronický postup sa vzťahuje iba na predloženie dokumentov a oznámení doručených právnym zástupcom účastníkov konania. Súdne konania neprebiehajú automaticky.

Súd poskytne dokument v elektronickej a/alebo papierovej forme v závislosti od toho, ktoré pravidlá sa uplatňujú a aký spôsob si účastníci konania zvolili.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neuvádza sa Súdne konania neprebiehajú automaticky. Súd poskytne dokument v elektronickej a/alebo papierovej forme a oznámenie zašle buď v elektronickej, alebo papierovej forme v závislosti od toho, ktoré pravidlá sa uplatňujú a aký spôsob si účastníci konania zvolili.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Áno, predkladanie písomností a doručovanie dokumentov podlieha rovnakým podmienkam, ako sa uvádza v oddiele 1 pre začatie konania. Jediné obmedzenia sa týkajú typov dokumentov a ich veľkosti.

Tento systém je možné použiť vo všetkých konaniach, hoci prístup pre súkromné osoby sa stále ešte len zavádza a v niektorých miestnych príslušnostiach môže byť dočasne obmedzený, prípadne ešte nie je umožnený, kde sa systém stále ešte vyvíja.

V Baskicku musia všetci procesní zástupcovia podávať všetky písomnosti okrem prvého podania elektronicky. Súkromné osoby nemôžu vykonávať úkony elektronicky.

Vyžaduje sa predchádzajúce overenie pomocou elektronického podpisu právneho zástupcu.

Na žiadosť súdu sa musí poskytnúť originálny dokument, ale v takom prípade sa môže zaslať poštou.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné.

V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja, to nemusí byť zatiaľ možné.

V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.

Ak účastníci konania podali žalobu a dokumenty elektronicky, rozhodnutia súdu im budú oznámené prostredníctvom rovnakého média.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné.

V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja, to nemusí byť zatiaľ možné.

V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.

Ak účastníci konania podali žalobu a dokumenty elektronicky, rozhodnutia súdu im budú oznámené prostredníctvom rovnakého média.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno. Pre právnych zástupcov účastníkov konania to je povinné.

V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja, to nemusí byť zatiaľ možné.

V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, za rovnakých podmienok ako sa uvádza v oddiele 1 pre začatie konania.

V mnohých miestnych príslušnostiach je to povinné pre právnych zástupcov účastníkov konania

V niektorých miestnych príslušnostiach sa to vyžaduje aj v prípade súkromných a právnických osôb. V iných príslušnostiach, kde sa systém stále ešte vyvíja, to nemusí byť zatiaľ možné.

V miestnych príslušnostiach, kde bol tento systém už zavedený, je to v prípade súkromných osôb na základe overenia možné.

V Baskicku nie je možné začať konanie elektronicky a návrh na výkon rozhodnutia musí byť podaný písomne.

Ministerstvo spravodlivosti spravuje elektronický justičný portál (Sede Judicial Electrónica), ktorého súčasťou je elektronický register obsahujúci príslušné informácie, zdroje a adresy.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Len v niektorých miestnych príslušnostiach.

Nahliadnuť do spisov online môžu právni zástupcovia účastníkov konania v autonómnych spoločenstvách Aragónsko, Navarra, Kantábria a Valencia.

V iných miestnych príslušnostiach, ako sú Baleáry alebo Katalánsko, sa systém zavádza a v blízkej budúcnosti bude sprístupnený pre právnych zástupcov.

V Andalúzii majú účastníci konania a ich právni zástupcovia prístup k niektorým informáciám (ako napr. o účastníkoch konania, stave konania a zoznam prípadov, ktorými sa súd v daný deň zaoberá).

V Baskicku majú právni zástupcovia prístup len k videám so záznamom súdneho konania.

V niektorých miestnych príslušnostiach sa, naopak, poskytnutie prístupu neplánuje, a to ani pre príslušníkov právnického povolania.

V súčasnosti sa neumožňuje prístup k súdnym spisom pre súkromné osoby.

Posledná aktualizácia: 18/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.