Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Švédsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

V súčasnosti nie je možné začať súdne konanie cez internet. Akýkoľvek návrh na začatie konania sa musí podať písomne a musí ho podpísať žalobca alebo jeho zástupca. Táto povinnosť podpisu bráni v podaní návrhu elektronickou formou.

V zjednodušenom sporovom konaní sa návrh na vydanie platobného rozkazu adresovaný Národnému exekučnému úradu (Kronofogdemyndigheten) môže podať cez internet.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Ako vyplýva z odpovede na otázku č. 1, je to možné iba v rámci zjednodušeného konania.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

Každý elektronický návrh na vydanie platobného rozkazu adresovaný Národnému exekučnému úradu (Kronofogdemyndigheten) musí byť podpísaný prostredníctvom zdokonaleného elektronického podpisu v zmysle článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Národný exekučný úrad môže od povinnosti podpisu oslobodiť osoby, ktoré pravdepodobne predložia veľký počet návrhov na vydanie platobného rozkazu spoľahlivým a technicky vhodným spôsobom. Ak sa spor týkajúci sa platobného rozkazu podáva na súd, aby bol predmetom riadneho konania, elektronický návrh nemusí byť doplnený podpisom na papieri.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie. Ako vyplýva z odpovede na otázku č. 12, je však vo všeobecnosti možné predkladať cez internet vyjadrenia na obhajobu alebo iné dokumenty týkajúce sa konania, ktoré si nevyžadujú vlastnoručný podpis.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neexistuje internetová služba umožňujúca začať súdne konanie.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Dokumenty, ktoré si nevyžadujú vlastnoručný podpis, je možné podať elektronicky. To znamená, že s výnimkou návrhov na začatie konania sa môžu všetky dokumenty v zásade podávať elektronicky. V určitých osobitných prípadoch však môže súd rozhodnúť, že dokument predložený elektronicky musí byť potvrdený odosielateľom prostredníctvom pôvodného podpísaného dokumentu.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Orgánu nič nebráni odoslať dokument elektronicky a jeho prijatie potvrdiť napríklad e-mailom, ak sa to považuje za vhodné na základe platných ustanovení, najmä v oblasti osobných údajov.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Súdne rozhodnutia sa oznamujú poštou, pokiaľ účastníci výslovne nepožiadajú o iný spôsob oznámenia. Pokiaľ je to vhodné s prihliadnutím na platné ustanovenia v oblasti osobných údajov, dokumenty sa môžu odosielať faxom alebo e-mailom či inak sprístupniť v elektronickej podobe.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Odvolanie je možné podať e-mailom. V prípade potreby môže súd požiadať o potvrdenie takéhoto odvolania odosielateľom, a to prostredníctvom predloženia pôvodného podpísaného dokumentu.

Pokiaľ ide o doručovanie, pozri odpoveď na otázku č. 13.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Návrh na nútený výkon rozhodnutia môže podať oprávnený účastník alebo jeho zástupca, a to buď ústne, alebo písomne. S ústnym návrhom sa navrhovateľ (účastník domáhajúci sa núteného výkonu) obracia na Národný exekučný úrad (Kronofogdemyndigheten). Písomný návrh musí byť podpísaný navrhovateľom alebo jeho zástupcom. Národný exekučný úrad však môže povoliť účastníkovi, ktorý podáva veľký počet návrhov, aby tak urobil elektronicky.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Nie.

Posledná aktualizácia: 02/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.