Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Avstrija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, sodni postopek se lahko začne prek spleta prek avstrijske platforme za e-pravosodje (ERV). Vendar se je za to treba registrirati pri eni od več klirinških hiš, prek katere se podatki posredujejo sodnemu sistemu. Registracija ni brezplačna. Vsak mesec je treba plačati osnovno takso v višini približno 20,00 EUR, poleg tega se za vsak prenos plača taksa v višini približno 0,30 EUR. Priporočeno pismo v Avstriji stane približno 3,00 EUR.

Poleg tega je za prenose na voljo tudi brezplačna storitev prenosa z uporabo državljanske kartice. Vendar v nasprotju z avstrijsko platformo za e-pravosodje zagotavlja samo enosmerno storitev.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Avstrijska platforma za e-pravosodje omogoča elektronsko komunikacijo med sodišči in državnimi tožilstvi na eni strani ter strankami na drugi strani na enak način kot v papirni obliki. Uporabi se lahko za vse vrste postopkov. Postopki, ki bi jih bilo treba začeti izključno prek spleta, ne obstajajo.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Razloge za tožbo in vse procesne podatke, ki jih je treba navesti v tožbi, je treba predložiti v predpisani strukturi XML (ali kot prilogo PDF k tej strukturi).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Prenos podatkov prek avstrijske platforme za e-pravosodje je zavarovan s protokolom https. Za avtentifikacijo vseh udeleženih strank se uporabljajo potrdila. Komunikacija med strežniki prav tako temelji na potrdilih. Dodatna varnost je zagotovljena z zahtevo po registraciji uporabnikov na dostopni točki (glej točko 1 zgoraj).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Glej točko 5 zgoraj (potrdila). Elektronski podpisi niso potrebni. Osrednja storitev časovnega žiga je na voljo samo za vpise v zemljiško knjigo. S tem se potrdi prejem veljavne vloge.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Plačilo sodne takse za elektronski prenos se izvede z neposredno bremenitvijo. Na splošno so takse za začetek postopka prek spleta enake kot za postopek, ki se začne z vlogami na papirju. V nekaterih primerih se pri elektronski predložitvi obračuna popust.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Med elektronskim in neelektronskim postopkom ni razlike. Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek avstrijske platforme za e-pravosodje. Tožbe se lahko, tudi če niso bile vložene elektronsko, umaknejo elektronsko.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, splet se lahko uporablja za odgovore na tožbe, vložitev pritožb itd. Uporaba avstrijske platforme za e-pravosodje na splošno ni obvezna, vendar pa jo morajo uporabljati odvetniki, notarji, banke, zavarovalnice, skladi za socialno varnost, zvezna finančna agencija (Finanzprokuratur) in odvetniške zbornice.

Pod določenimi pogoji morajo strokovnjaki in tolmači uporabljati avstrijsko platformo za e-pravosodje.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Pravila civilnega procesnega prava se uporabljajo enako za postopek, ki poteka prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da, vse vrste dokumentov se lahko sodišču predložijo prek avstrijske platforme za e-pravosodje. Originalne listine se lahko elektronsko predložijo celo v zemljiškoknjižnih postopkih in postopkih vpisa v sodni register.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, prek avstrijske platforme za e-pravosodje.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da, stranke in njihovi pravni zastopniki si lahko spis v zadevi v vseh civilnih in izvršilnih postopkih prek spleta ogledajo prek klirinških hiš, vendar samo v svojih zadevah. Pravice do vpogleda se preverijo na podlagi enkratne naslovne kode, dodeljene vsaki osebi s pravicami do vpogleda.

Zadnja posodobitev: 11/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.