Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Belgija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

To vprašanje je obravnavano v zakonih „Phenix“, in sicer:

  • zakonu o sodnih postopkih v elektronski obliki z dne 10. julija 2006 (loi relative à la procédure par voie électronique) (belgijski uradni list z dne 7. septembra 2006),
  • zakonu o spremembah nekaterih določb sodnega zakonika v zvezi s sodnimi postopki v elektronski obliki z dne 5. avgusta 2006 (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (belgijski uradni list z dne 7. septembra 2006).

Zakona Phenix sta dobila ime po istoimenskem projektu informacijske tehnologije, ki naj bi avtomatiziral vsa belgijska sodišča, da bi lahko celoten sodni postopek pravočasno stekel v elektronski obliki.

Razen navedenih zakonov Phenix sta od 31. decembra 2012 postopoma začela veljati dva zakona. To sta:

  • zakon z dne 31. decembra 2012, ki vsebuje različne določbe, zlasti v zvezi s pravosodjem (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice),
  • zakon z dne 31. decembra 2012, ki vsebuje različne določbe v zvezi s pravosodjem (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Vendar postopen začetek veljavnosti ne pomeni informatizacije postopka, saj gre predvsem za določbe, ki se lahko uporabljajo tudi za pisni postopek. Zato se večinoma še vedno uporabljajo „konvencionalni“ neavtomatizirani postopki.

V vmesnem času je bila sodnim tajništvom in sekretariatom državnih tožilstev zagotovljena aplikacija za upravljanje zadev, ki jim omogoča elektronsko obdelavo vseh podatkov in dokumentov. Poleg tega se proučujejo številne možnosti, da bi se omogočilo, da se procesni dokumenti in dokazi predložijo sodnim tajništvom v elektronski obliki.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Člen 32b sodnega zakonika (Code judiciaire) določa, da se lahko vsako obvestilo ali sporočilo oziroma vsaka vloga pri sodiščih, državnem tožilstvu ali sodnih službah, vključno s sodnimi tajništvi in sekretariati državnih tožilstev, ali vsaka dostava obvestil ali sporočil odvetniku, sodnemu uradniku ali notarju s strani sodišč, državnih tožilstev ali sodnih služb, vključno s sodnimi tajništvi in sekretariati državnih tožilstev, ali s strani odvetnika, sodnega uradnika ali notarja, izvede z uporabo sodnega sistema informacijske tehnologije.

Na podlagi te določbe je bila vzpostavljena mreža e-Box za obvestila ali sporočila in vloge, sistem e-Deposit pa je bil posebej vzpostavljen za vložitev sklepov, vlog in dokazov v civilnih in kazenskih zadevah.

Ta orodja se lahko uporabljajo samo na sodiščih, navedenih v ministrskem odloku.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ni relevantno.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni relevantno.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ni relevantno.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni relevantno.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 04/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.