Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Bolgarija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Bolgarsko pravo tega ne omogoča. Pisne vloge, ki morajo biti v bolgarščini, se vložijo v sodnem tajništvu sodišča. Pošljejo se lahko po pošti, ne smejo pa se pošiljati po telefaksu ali elektronski pošti.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Glej odgovor na vprašanje 1.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Glej odgovor na vprašanje 1.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Glej odgovor na vprašanje 1.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Glej odgovor na vprašanje 1.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Glej odgovor na vprašanje 1.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Glej odgovor na vprašanje 1.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Glej odgovor na vprašanje 1.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Glej odgovor na vprašanje 1.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Glej odgovor na vprašanje 1.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Glej odgovor na vprašanje 1.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V skladu z bolgarskim pravom se procesna dejanja strank v civilnih in gospodarskih zadevah ne štejejo za veljavna, če se izvedejo elektronsko in podpišejo z elektronskim podpisom. Stranke sodišču predložijo zadevo s pisno vlogo v bolgarščini, ki jo lastnoročno podpišejo. Vloga se lahko vloži v vložišču zadevnega sodišča ali naslovi na sodišče in pošlje po pošti.

V skladu s členom 184 zakonika o civilnem postopku se lahko kot dokazi v civilnih in gospodarskih zadevah predložijo elektronski dokumenti in dokumenti v papirni obliki. Elektronski dokument se lahko sodišču predloži na papirju. Če nasprotna stranka izpodbija dokument, ga je treba predložiti na elektronskem mediju. Če ni na voljo opreme in osebja za reprodukcijo elektronskega dokumenta na sodni obravnavi, sodišče od stranke, ki je predložila elektronski dokument, morda zahteva, naj drugim strankam zagotovi elektronske kopije.

Postopek za izpodbijanje elektronskega dokumenta in zlasti elektronskega podpisa, ki je obvezna sestavina elektronskega dokumenta, je določen v zakonu o elektronskem dokumentu in elektronskem podpisu.

Edina določba, ki jo zakonik o civilnem postopku določa za spletno procesno dejanje, je rubež dolžnikovih terjatev v izvršilnem postopku. Ta pravni okvir je del izvršilnega postopka, dejanje pa izvede sodni izvršitelj.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu s členom 42(4) zakonika o civilnem postopku se lahko sporočila stranki v civilni ali gospodarski zadevi vročijo po elektronski pošti. V skladu s členom 44(3) zakonika se štejejo za vročena, ko se vnesejo v zadevni informacijski sistem, vročitev pa se potrdi s kopijo zadevnega elektronskega zapisa.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Glej odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Glej odgovor na vprašanje 13.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Bolgarsko pravo tega ne omogoča. Glej zadnji pododstavek odgovora na vprašanje 12.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Javnost do sodnih odločb dostopa (brez registracije) prek spletišča vrhovnega sodnega sveta Republike Bolgarije: http://legalacts.justice.bg/. Sodne odločbe je mogoče iskati glede na več iskalnih meril, kot so „sodišče“, „vrsta zadeve“, „leto“, „številka zadeve“ in „ključne besede“. Mogoče je tudi napredno iskanje z uporabo natančnejših iskalnih meril. Stranka v zadevi ali njen zastopnik si lahko kot rezultat iskanja prenese sodno odločbo v obliki „.doc“. Odločbe se objavijo takoj po sprejetju, pri čemer se upoštevajo zahteve zakona o varstvu osebnih podatkov in zakona o varstvu zaupnih informacij. Objavijo se tako, da ni mogoče ugotoviti identitete fizičnih in pravnih oseb, navedenih v teh odločbah. Odločbe v zadevah v zvezi z osebnim ali zdravstvenim stanjem posameznikov se objavijo brez obrazložitve.

Poleg tega spletišče vsakega sodišča omogoča spremljanje poteka zadev in povezanih sodnih odločb. Sodne odločbe in informacije o poteku zadev je mogoče poiskati z uporabo zgoraj navedenih iskalnih meril, odločbe pa se objavijo, kot je bilo opisano. Stranka v zadevi ali njen zastopnik si lahko kot rezultat iskanja prenese sprejeto sodno odločbo v obliki „.doc“.

Zadnja posodobitev: 25/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.