Izvirna jezikovna različica te strani hrvaščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Hrvaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Ni mogoče.

Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge izjave, predlogi in sporočila, ki se podajo izven obravnave, se vložijo v pisni obliki (vloge). Stranka oziroma njen zastopnik se podpiše na koncu vloge.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Ni relevantno.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni relevantno.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ni relevantno.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Ni relevantno.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ni relevantno.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni relevantno.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ni relevantno.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ni relevantno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Ni relevantno.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Zakon o pravdnem postopku (Narodne novine, št. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 in 70/19) določa, da je vlogo mogoče prek informacijskega sistema vložiti v elektronski obliki. Vloga v elektronski obliki mora biti podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom v skladu s posebnimi predpisi. Z odstopanjem od navedenega morajo javni organi, državno tožilstvo, odvetniki, notarji, sodni izvedenci, sodni cenilci, sodni tolmači, stečajni upravitelji, pooblaščenci sodišč in pravne osebe vloge vedno vložiti v elektronski obliki.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Razvita je in izvaja se storitev elektronske oglasne deske (e-oglasna deska), s čimer je omogočena vročitev pisanj udeležencem v sodnih postopkih prek oglasne deske z uporabo informacijskih tehnologij.

Na e-oglasni deski se objavijo sodbe v skladu s pogoji iz člena 335 zakona o pravdnem postopku (Narodne novine, št. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 in 70/19) in vsa pisanja v skladu s členom 8 zakona o izvršbi (Narodne novine, št. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 in 73/17).

Poleg navedenega se na e-oglasni deski sodišča objavijo tudi vsa pisanja, ki jih je v skladu s procesnimi predpisi treba objaviti na oglasni deski sodišča.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ni mogoče.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožbe ni mogoče vložiti prek interneta, za odločitev o pritožbi pa lahko stranka izve prek e-oglasne deske sodišč, če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ni mogoče.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 21/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.