Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, na Češkem se lahko vsak zahtevek vloži elektronsko.

Zahtevki se lahko vložijo (a) po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom ali (b) v digitalni poštni predal, tj. posebno elektronsko odložišče za vročanje aktov javnim organom in njihovo izvrševanje. Ta postopka sta enakovredna standardnim pisnim vložitvam. Zahtevki se lahko vložijo tudi po standardni elektronski pošti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, vendar je treba nato v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od načinov, opisanih v točkah (a) in (b) zgoraj. Podrobnosti vseh teh postopkov so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 6.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Zahtevek se lahko za vse vrste zadev vloži elektronsko. Zahtevek za elektronski plačilni nalog se lahko vloži le elektronsko.

Postopek za elektronski plačilni nalog je poseben pospešeni postopek. Tožniki vložijo zahtevek na elektronskem obrazcu, ki ga izpolnijo na spletišču ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/, in ga podpišejo s kvalificiranim elektronskim podpisom. Terjajo lahko znesek do 1 milijona CZK, pri čemer je treba pred izdajo elektronskega plačilnega naloga pravilno izpolniti obrazec in plačati sodno takso. Ko so vsi pogoji izpolnjeni, lahko sodišče izda elektronski plačilni nalog. Z njim tožencu odredi, naj v 15 dneh od prejema tožniku plača dolgovani znesek in stroške postopka ali v istem roku vloži pritožbo pri sodišču, ki je izdalo nalog. Elektronski plačilni nalog, zoper katerega ni bila vložena pritožba, ima učinek pravnomočne sodbe. Če kateri koli od tožencev v roku vloži pritožbo, se elektronski plačilni nalog v celoti prekliče, sodišče pa razpiše obravnavo.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Elektronski zahtevek se lahko vloži kadar koli.

V primeru vložitve zahtevka po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom lahko tožniki uporabijo spletišče ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/ (čeprav je na voljo samo v češčini). Zahtevek se lahko vloži tudi s pošiljanjem na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslovi sodnih tajništev so na voljo na spletišču https://justice.cz/soudy.

Če se zahtevki vložijo s pošiljanjem v digitalni poštni predal sodišča, je mogoče identifikatorje digitalnih poštnih predalov za posamezna sodišča najti na portalu javne uprave, in sicer na seznamu subjektov z digitalnimi poštnimi predali (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) v razdelku „Organi centralne vlade“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu https://www.justice.cz/ pri kontaktnih podatkih posameznih sodišč.

Zahtevke je mogoče vložiti tudi z neposredno izpolnitvijo elektronskega obrazca v spletni aplikaciji https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – glej „Vložitev zahtevkov pri sodišču“.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Na splošno se lahko vse operacije izvedejo v kateri koli obliki, razen če je za nekatere operacije zakonsko določena posebna oblika. Predvsem morajo biti vloženi zahtevki razumljivi in jasni.

Pri nekaterih elektronskih postopkih lahko tožnike omejujejo tehnični parametri za različna komunikacijska sredstva. Tako je pri uporabi portala ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/ (glej vprašanja 2, 3 in 6) največja dovoljena velikost vseh prilog omejena na 10 MB, sprejemljive oblike dokumenta pa so pdf, rtf, xls, doc in txt. Podobno je na 10 MB omejena velikost sporočil, ki se pošiljajo v digitalne poštne predale, pri čemer so sprejemljive oblike za podatkovna sporočila pdf, PDF/A, xml (če ustreza javno dostopni shemi XSD, ki jo objavi prejemnik podatkovnega sporočila), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn in gml/gfs/xsd. Vloge, poslane na e-naslov, morajo biti v obliki HTML, NAVADNO BESEDILO s kodiranim besedilom – ISO-8559-2, ISO-8559-1 (LATIN-1), Unicode ali UTF-8. Velikost e-sporočila (vključno s prilogami) je omejena na 5 MB. Podprti operacijski sistemi so Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (pri operacijskem sistemu Windows Vista je bila ugotovljena težava z določeno strojno opremo za shranjevanje kvalificiranih elektronskih potrdil (npr. bralnik pametnih kartic SCR3320), saj s tem bralnikom za zdaj ni mogoče podpisati ali poslati nobene elektronske vložitve – vložitev je mogoče podpisati in poslati, če je datoteka pfx (p12) določena v javanskem programčku in je vneseno geslo za zasebni ključ). Tožniki, ki nameravajo uporabljati portal ePodatelna ali digitalne poštne predale, lahko podrobne informacije poiščejo v navodilih in priročnikih za uporabo na spletišču.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Sodišča in sodni izvršitelji ravnajo v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov (zlasti Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)) in drugo ustrezno zakonodajo.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Za vložitev zahtevka v običajnem civilnem postopku se lahko uporabijo štirje različni elektronski postopki:

Prvič, zahtevek se lahko vloži po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom. Kvalificirani elektronski podpis je opredeljen v členu 11 zakona št. 227/2000 o elektronskih podpisih, in sicer je (a) podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda akreditirani češki ponudnik storitev certificiranja in vsebuje informacije, ki omogočajo nedvoumno potrditev identitete podpisnika (seznam akreditiranih ponudnikov na Češkem je na voljo na spletišču češkega ministrstva za notranje zadeve na naslovu http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) ali (b) elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda ponudnik storitev certificiranja s sedežem zunaj Češke, če je bilo kvalificirano potrdilo izdano v okviru storitve, navedene na seznamu zanesljivih storitev certificiranja, in sicer kot storitev, za katero je ponudnik storitev certificiranja akreditiran, da jo izvaja, ali kot storitev, katere izvajanje se nadzoruje v skladu z zadevno zakonodajo EU. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni vložitvi. Tožniki, ki želijo tako vložiti zahtevke, naj obiščejo spletišče ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/. Zahtevki se lahko pošljejo tudi na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslovi sodnih tajništev so na voljo na spletišču https://justice.cz/soudy med kontaktnimi podatki posameznih sodišč.

Drugič, uporabijo se lahko digitalni poštni predali. To so posebna elektronska odložišča, namenjena vročanju aktov javnim organom na Češkem in njihovemu izvrševanju. Digitalne poštne predale ureja zlasti zakon št. 300/2008 o elektronskih transakcijah in odobrenih pretvorbah dokumentov. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni vložitvi. Podrobnosti o sistemu digitalnih poštnih predalov so na voljo na spletišču http://www.datoveschranky.info/, uporabniki pa lahko do računov dostopajo prek spletišča https://www.mojedatovaschranka.cz/. Vsa sodišča uporabljajo digitalne poštne predale. Identifikatorji digitalnih poštnih predalov za posamezna sodišča so na voljo na portalu javne uprave, in sicer na seznamu subjektov z digitalnimi poštnimi predali (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) v razdelku „Organi centralne vlade“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu https://www.justice.cz/ med kontaktnimi podatki posameznih sodišč.

Tretjič, zahtevki se lahko vložijo tudi s standardnim elektronskim sporočilom brez kvalificiranega podpisa. Vendar je treba pri teh vložitvah v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od zgoraj opisanih načinov, sicer sodišče vložitve ne upošteva (člen 42 zakonika o civilnem postopku).

Četrtič, zahtevki in njihove priloge se lahko pri sodiščih vložijo elektronsko, in sicer z neposredno izpolnitvijo elektronskega obrazca v spletni aplikaciji, ki je na voljo na naslovu https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Na voljo je spletni vodnik za pripravo zahtevkov – glej „Vložitev zahtevkov pri sodišču“. Vodnik po spletnih zahtevkih tožnikom omogoča, da izpolnijo izbrane elektronske obrazce in ustvarijo zahtevke v obliki PDF. Da lahko tožniki pravilno vložijo zahtevek pri sodišču, morajo imeti nameščen program Adobe Acrobat Reader, imeti pa morajo tudi kvalificiran elektronski podpis.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, za sodni postopek je treba plačati takso. Tožnik lahko takso, določeno na podlagi lestvice taks, poravna z nakazilom na račun zadevnega sodišča, odprt pri češki narodni banki, ali s koleki (za zneske do 5 000 CZK). Če taksa ni poravnana ob vložitvi zahtevka, sodišče tožniku določi rok, v katerem jo mora poravnati, in ga obvesti o posledicah neplačila. Če taksa ni poravnana v roku, se postopek prekine.

Takse in načini njihovega plačila se v postopkih, ki se začnejo z elektronskimi vložitvami, ne razlikujejo od taks in načinov plačila v postopkih, ki se začnejo po običajni poti. Izjema je postopek za elektronski plačilni nalog, pri katerem je sodna taksa nekoliko nižja kot pri običajnem civilnem postopku.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da. Zahtevke, vložene prek interneta, je mogoče umakniti enako kot zahtevke, vložene po običajni poti. Umakniti jih je mogoče elektronsko ali po običajni poti.

Tožniki lahko zahtevke v celoti ali delno umaknejo, dokler odločba sodišča ni pravnomočna. Če se zahtevek umakne, sodišče postopek prekine v celoti ali v delu, v katerem je bil zahtevek umaknjen. Če se predlog za začetek postopka umakne, ko sodišče že odloči o zadevi, vendar odločba še ni pravnomočna, sodišče odloči tudi o preklicu odločbe v delu, v katerem se predlog umika. Če se druge stranke utemeljeno ne strinjajo z umikom zahtevka, sodišče odloči, da umik nima učinka, razen v nekaterih posebnih postopkih (člen 96 zakonika o civilnem postopku).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženec lahko komunicira prek interneta, vendar k temu ni obvezan.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Če se toženec pritoži zoper elektronski plačilni nalog v zakonskem roku, se ta nalog v celoti prekliče, sodišče razpiše obravnavo in sodni postopek se nadaljuje po običajni poti, tj. kot standardni prvostopenjski civilni sodni postopek.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec zoper elektronski plačilni nalog ne pritoži v zakonskem roku, ta nalog postane pravnomočna sodba.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti se lahko sodišču predložijo elektronsko za katero koli vrsto postopka. Tehnične podrobnosti so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 4.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodišča dokumente vročijo prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za več informacij o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodišča lahko dokumente in sodbe vročajo tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče pisanja vroča na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za informacije o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne odločbe se vročijo prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za informacije o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodne odločbe se lahko vročijo tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče pisanja vroča na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za informacije o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, pritožba se lahko vloži elektronsko, in sicer enako kot zahtevek. Glej vprašanje 6.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, postopek izvršbe se lahko začne elektronsko, in sicer enako kot zahtevek.

Kadar se tožnik odloči za izterjavo plačila po sodnem izvršitelju, se smiselno uporablja odgovor na vprašanje 6. Seznam sodnih izvršiteljev ter njihovih e-naslovov in identifikatorjev digitalnih poštnih predalov je na voljo na spletišču https://www.ekcr.cz/.

Za sodno izvršbo glej odgovor na vprašanje 6.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Češke sodne službe na poizvedbe strank in njihovih pravnih zastopnikov glede stanja njihovih zadev običajno odgovarjajo po elektronski pošti ali telefonu.

Osnovne informacije o dogodkih, ki so se zgodili med postopkom (brez osebnih podatkov), so na voljo tudi prek spleta na spletišču InfoSoud na naslovu http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (na voljo samo v češčini). Informacije o prihodnjih postopkih so na voljo na spletišču InfoJednání na naslovu http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Za dostop do sistema je treba vnesti ime sodišča in opravilno številko zadeve.

Zadnja posodobitev: 19/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.