Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Češka
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, na Češkem se lahko vsak zahtevek vloži elektronsko.

Zahtevki se lahko pošljejo (a) po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom ali (b) v digitalni poštni predal, tj. posebno elektronsko odložišče, namenjeno dostavljanju aktov javnemu organu in njihovemu izvajanju. Ti postopki so enakovredni standardnim pisnim postopkom. Zahtevek se lahko vloži tudi po običajni elektronski pošti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, vendar je treba nato v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od načinov, opisanih v točkah (a) in (b) zgoraj. Podrobnosti vseh teh postopkov so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 6.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Zahtevek se lahko za vse zadeve izda z elektronskimi sredstvi. Elektronski plačilni nalog se lahko izda le elektronsko.

Postopek za elektronski plačilni nalog je poseben skrajšani postopek. Tožnik vloži zahtevek na elektronskem obrazcu, ki ga izpolni na spletišču ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/, in ga podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom. Terja lahko znesek do 1 milijona CZK, pri čemer je treba za izdajo elektronskega plačilnega naloga zadostiti pogojem, kot sta pravilno izpolnjen obrazec in plačana sodna taksa. Če so vsi pogoji izpolnjeni, lahko sodišče izda elektronski plačilni nalog. Z njim tožencu odredi, naj v 15 dneh od prejema plača zahtevani znesek in stroške postopka ali vloži pritožbo pri sodišču, ki je izdalo nalog. Elektronski plačilni nalog, zoper katerega pritožba ni bila vložena, ima učinek pravnomočne sodbe. Če se kateri koli od tožencev pritoži v roku, se elektronski plačilni nalog v celoti prekliče, sodišče pa odredi obravnavo.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Elektronski zahtevek se lahko izda kadar koli.

V primeru vložitve zahtevka po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom se lahko uporabi spletišče ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/ (čeprav je na voljo samo v češčini). Zahtevek se lahko pošlje tudi na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslove sodnih tajništev je mogoče najti na spletišču http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Če se zahtevek pošlje v digitalni poštni predal sodišča, je mogoče identifikatorje digitalnih poštnih predalov zadevnega sodišča najti na portalu javne uprave, in sicer na seznamu imetnikov digitalnih poštnih predalov (http://seznam.gov.cz/) v razdelku „Organi državne uprave“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu https://www.justice.cz/ pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Na splošno se lahko transakcije izvedejo v kateri koli obliki, razen če je za nekatere akte zakonsko določena posebna oblika. Pomembneje je, da so vloženi zahtevki razumljivi in jasni.

Pri nekaterih elektronskih postopkih lahko tožnike omejujejo tehnični parametri, ki se uporabljajo za različna komunikacijska sredstva. Tako je pri uporabi portala ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/ (glej vprašanja 2, 3 in 6) največja dovoljena velikost vseh prilog omejena na 10 MB, sprejemljive oblike dokumenta pa so pdf, rtf, xls, doc in txt. Prav tako je na 10 MB omejena velikost sporočil, ki se pošiljajo v digitalne poštne predale, pri čemer so sprejemljive oblike za podatkovna sporočila pdf, PDF/A, xml (če ustreza javno dostopni shemi XSD, ki jo objavi prejemnik podatkovnega sporočila), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn in gml/gfs/xsd. Za vložitev zahtevkov, poslanih na e-naslov, je treba uporabiti obliko HTML, NAVADNO BESEDILO s kodiranim besedilom – ISO-8559-2, ISO-8559-1 (LATIN-1), Unicode ali UTF-8. Velikost e-sporočila, vključno s prilogami, je omejena na 5 MB. Podprti operacijski sistemi so: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (pri operacijskem sistemu Windows Vista je bila ugotovljena težava z določeno strojno opremo za shranjevanje kvalificiranih elektronskih potrdil (npr. bralnik pametnih kartic SCR3320), saj s tem bralnikom za zdaj ni mogoče podpisati ali poslati nobene elektronske vložitve – vložitev je mogoče podpisati in poslati, če je datoteka pfx (p12) določena v javanskem programčku in je vneseno geslo za zasebni ključ). Tožnik, ki se odloči za uporabo portala ePodatelna ali digitalnega poštnega predala, lahko informacije poišče v navodilih in priročniku za uporabo na ustreznih spletnih straneh.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Sodišča in sodni izvršitelji ravnajo v skladu z zakonodajo, s katero se ureja varstvo osebnih podatkov (zlasti zakon št. 101/2000 Zb. o varstvu osebnih podatkov), in drugimi ustreznimi pravnimi predpisi.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Za vložitev zahtevka v običajnem civilnem postopku se lahko uporabijo trije različni elektronski postopki:

Prvič, zahtevek se lahko vloži po elektronski pošti s kvalificiranim elektronskim podpisom. Kvalificirani elektronski podpis je opredeljen v členu 11 zakona št. 227/2000 Zb. o elektronskih podpisih, in sicer je (a) podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda akreditirani češki ponudnik storitev certificiranja in vsebuje informacije, ki omogočajo nedvoumno potrditev identitete podpisnika (seznam akreditiranih ponudnikov na Češkem je na voljo na spletišču češkega ministrstva za notranje zadeve na naslovu http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx), ali (b) elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ga izda ponudnik storitev certificiranja s sedežem zunaj ozemlja Češke, pri čemer se kvalificirano potrdilo izda v okviru storitev, navedenih na seznamu zanesljivih storitev certificiranja, in sicer kot storitev, za katero je ponudnik storitev certificiranja akreditiran, da jo izvaja, ali kot storitev, katere izvajanje se nadzoruje v skladu z zadevno zakonodajo EU. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni obliki. Tožnik, ki želi tako vložiti zahtevek, naj obišče spletišče ePodatelna na naslovu http://epodatelna.justice.cz/. Zahtevek se lahko pošlje tudi na e-naslov sodnega tajništva ustreznega sodišča. E-naslove sodnih tajništev je mogoče najti na spletišču http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

Drugič, uporabi se lahko digitalni poštni predal, to je posebno elektronsko odložišče, namenjeno dostavljanju aktov javnemu organu na Češkem in njihovemu izvajanju. Digitalne poštne predale ureja zlasti zakon št. 300/2008 Zb. o elektronskih dejanjih in odobrenih pretvorbah dokumentov. Ta vrsta vložitve je enakovredna standardni pisni obliki. Podrobnosti o sistemu digitalnih poštnih predalov je mogoče najti na spletišču http://www.datoveschranky.info/, uporabniki pa lahko do računa dostopajo prek spletišča https://www.mojedatovaschranka.cz/. Vsa sodišča uporabljajo digitalne poštne predale. Identifikatorje digitalnih poštnih predalov za posamezna sodišča je mogoče najti na portalu javne uprave, in sicer na seznamu imetnikov digitalnih poštnih predalov (http://seznam.gov.cz/) v razdelku „Organi državne uprave“ ali na spletišču ministrstva za pravosodje na naslovu https://www.justice.cz/ pri kontaktnih podatkih za posamezna sodišča.

Tretjič, zahtevek se lahko vloži tudi s preprostim elektronskim sporočilom brez overjenega podpisa. Vendar je treba pri tej vrsti vložitve v treh dneh predložiti enako besedilo v standardni pisni obliki ali na enega od zgoraj opisanih načinov, sicer sodišče vložitve ne upošteva (člen 42 zakonika o civilnem postopku).

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, za sodni postopek je treba plačati takso. Tožnik lahko takso, določeno na podlagi lestvice taks, poravna z nakazilom na račun zadevnega sodišča, odprt pri češki narodni banki, ali s koleki, če taksa ne znaša več kot 5 000 CZK. Če taksa ob vložitvi zahtevka ni poravnana, sodišče tožnika pozove k njenemu plačilu, določi rok in tožnika obvesti o posledicah neplačila. Ob izteku roka se postopek prekine.

Takse in način njihovega plačila se v postopkih, ki se začnejo z elektronskimi vložitvami, ne razlikujejo od načina plačila v postopkih, ki se začnejo po običajni poti. Izjema je postopek za elektronski plačilni nalog, pri katerem je sodna taksa nekoliko nižja kot pri običajnem civilnem postopku.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da. Vložitev prek interneta je mogoče umakniti enako kot običajno vložitev. Umakniti jo je mogoče elektronsko ali po običajni poti.

Tožnik lahko zahtevek v celoti ali delno umakne, dokler odločba sodišča ni pravnomočna. Če se zahtevek umakne, sodišče postopek prekine popolnoma ali v delu, ki se nanaša na delno umaknjeni zahtevek. Če se zahtevek za začetek postopka umakne, ko sodišče že odloči o zadevi, vendar odločba še ni pravnomočna, sodišče v okviru umaknjenega zahtevka odloči tudi glede preklica odločbe. Če se druge stranke utemeljeno ne strinjajo z umikom zahtevka, sodišče odloči, da umik zahtevka ni uspešen, razen v nekaterih posebnih postopkih (člen 96 zakonika o civilnem postopku).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženec lahko komunicira prek interneta, vendar to ni obvezno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Če se toženec odzove na elektronski plačilni nalog v zakonskem roku, se elektronski plačilni nalog v celoti prekliče, sodišče pa odredi obravnavo, sodni postopek pa se nadaljuje po običajni poti, tj. kot standardni civilni sodni postopek na prvi stopnji.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec na elektronski plačilni nalog ne odzove v zakonskem roku, ta nalog postane pravnomočna sodba.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumenti se lahko sodišču vročijo elektronsko za katero koli vrsto postopka. Tehnične podrobnosti so pojasnjene v odgovoru na vprašanje 4.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodišče sodne akte vroči prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za več informacij o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodišče lahko dokumente in sodbe vroča tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče pisanja vroča na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za podrobnosti o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne odločbe se vročijo prek digitalnih poštnih predalov subjektov, ki so jih ustvarili. Za več informacij o digitalnih poštnih predalih glej odgovor na vprašanje 6.

Sodne odločbe se lahko vročijo tudi po elektronski pošti s kvalificiranim podpisom na e-naslov, ki ga je naslovnik sporočil sodišču, če je naslovnik zahteval, naj mu sodišče vroča pisanja na ta način, ali je s tem soglašal in če je opredelil akreditiranega ponudnika storitev certificiranja, ki je izdal njegovo kvalificirano potrdilo in v zvezi z njim vodi evidenco, ali pa je predložil svoje veljavno kvalificirano potrdilo. Za podrobnosti o kvalificiranih potrdilih glej odgovor na vprašanje 6. Da je vročitev uspešna, mora naslovnik s podatkovnim sporočilom, podpisanim z overjenim elektronskim podpisom, potrditi prejem dokumenta v treh dneh od datuma pošiljanja (npr. na e-naslov zadevnega sodišča).

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, pritožba se lahko vloži elektronsko, in sicer enako kot zahtevek. Glej vprašanje 6.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, postopek izvršbe se lahko začne elektronsko, enako kot zahtevek.

Kadar se tožnik odloči za izterjavo plačila po sodnem izvršitelju, se smiselno uporablja odgovor na vprašanje 6. Seznam sodnih izvršiteljev ter njihovih e-naslovov in identifikatorjev digitalnih poštnih predalov je mogoče najti na spletišču http://www.ekcr.cz/.

Pri sodni izvršbi se je mogoče sklicevati na odgovor na vprašanje 6

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Češke sodne službe na poizvedbe strank in njihovih pravnih zastopnikov glede statusa njihovih zadev na splošno odgovarjajo po elektronski pošti ali telefonu.

Osnovne informacije o zadevah, ki so se zgodile med postopkom (brez osebnih podatkov), so na voljo tudi prek spleta na spletišču InfoSoud na naslovu http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (na voljo samo v češčini). Informacije o prihodnjih postopkih so na voljo na spletišču InfoJednání na naslovu http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Za dostop do sistema je treba vnesti ime sodišča in opravilno številko zadeve.

Zadnja posodobitev: 25/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.