Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Anglija in Wales
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, sodni postopek je mogoče sprožiti prek interneta bodisi prek spletišča za vlaganje denarnih zahtevkov (MCOL) ali spletišča za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti (PCOL). Oba sistema podpira služba za pomoč uporabnikom, ki lahko zagotovi pomoč (ne pa tudi pravnega svetovanja). S službo za pomoč uporabnikom je mogoče stopiti v stik na telefonskih številkah 0845 601 5935 (za klicatelje iz Združenega kraljestva) ter +44 1604 619 402 (za klicatelje zunaj Združenega kraljestva).

Poleg tega se lahko zahtevki z različnih področij pristojnosti pritožbenega sodišča v Londonu (premoženjski oddelek višjega sodišča, gospodarsko sodišče in sodišče za tehnologijo in gradbeništvo, trgovinsko sodišče in sodišče za pomorske zadeve) izdajo in posamično vodijo v elektronski obliki v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Spletišče za vlaganje denarnih zahtevkov je na voljo za vlaganje denarnih zahtevkov s fiksnim zneskom do 100 000 GBP (približno 125 000 EUR), vključno s sodnimi taksami in kakršnimi koli odvetniškimi stroški. Zahtevek mora biti vložen zoper največ dve osebi, naslov osebe ali oseb, ki se jo/ju toži, pa mora biti v Angliji ali Walesu. Tudi vložnik mora imeti naslov za vročanje v Angliji in Walesu.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se lahko uporabi za vložitev zahtevka za vrnitev posesti zemljišča (vključno s stavbami ali deli stavb). Zajema zahtevek za izročitev posesti stanovanjskih nepremičnin, ki ga vloži lastnik zoper najemnika, izključno zaradi najetih prostorov (ne pa zahtevka za zaplembo predmeta zakupa); ali hipotekarni upnik zoper hipotekarnega dolžnika, izključno zaradi neplačila zapadlih zneskov na podlagi hipoteke. Ne zajema zahtevka za kakršno koli drugo sredstvo, razen za plačilo najetih prostorov ali zapadlih denarnih zneskov na podlagi hipoteke, obresti in stroškov. Kot pri spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov morajo imeti vsi toženci naslov za vročanje v Angliji in Walesu, pa tudi upnik mora imeti naslov v Angliji ali Walesu, kamor je mogoče dostavljati dokumente. Vložnik mora biti tudi zmožen zagotoviti poštno številko nepremičnine, ki jo je treba vrniti, in imeti e-poštni naslov.

Za uporabo spletišča za vlaganje denarnih zahtevkov in spletišča za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti morajo biti upniki stari najmanj 18 let, ne smejo imeti zmanjšane intelektualne sposobnosti, ne smejo prejemati pravne pomoči v smislu zakona o pravni pomoči iz leta 1988 in ne smejo biti kverulant (to je oseba, ki ji je sodnik višjega sodišča prepovedal začeti postopek na katerem koli od grofijskih sodišč v Angliji in Walesu brez dovoljenja). Zahtevkov ni mogoče vlagati zoper vlado ali monarhijo.

Tovrstnih zahtevkov ni treba sprožiti prek interneta.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je na voljo za vse zahtevke (razen za tiste, ki vključujejo vloge za oprostitev plačila taks), ki bi se sicer vložile pri pritožbenem sodišču; za zadeve, ki niso bile vložene v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, se lahko uporabljata oba sistema.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Spletišče za vlaganje denarnih zahtevkov in tudi spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti sta ves čas na voljo. Če je zahtevek prejet pred 9. uro na dan, ko je sodišče odprto, bo zahteva obdelana na navedeni dan. Če je zahtevek prejet po 9. uri, bo obdelan naslednji dan, ko je sodišče odprto. Zahtevek se običajno natisne in pošlje tožencu na dan njegove obdelave.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je prav tako na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu in se redno vzdržuje.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

V zvezi s spletiščem za vlaganje denarnih zahtevkov in tudi s spletiščem za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti bo vložnik pozvan, naj izpolni sklop zaslonskih obrazcev. Vsak zaslonski obrazec se nanaša na posebno potrebno informacijo – na primer, polno ime in naslov upnika, ime in naslov tožnika ali tožnikov, denarni znesek, ki se zahteva, ter podrobnosti o zahtevku.

Spletna sistema za vlaganje denarnih zahtevkov in zahtevkov za izročitev posesti se bosta med izpolnjevanjem informacije samodejno shranila. Če je izpolnjen le del okenca, lahko upnik navedene informacije shrani z izbiro možnosti shranjevanja na vrhu in dnu vsakega okenca. V spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov se te podrobnosti hranijo 28 dni, kar upniku omogoča dovolj časa, da zbere vse potrebne nadaljnje informacije. Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti bo osnutek zahtevka shranjen za nedoločen čas, dokler ga uporabnik ne odda ali izbriše.

Začetne informacije o strankah in njunih odvetnikih se oddajo s spletnim obrazcem. Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih omogoča stranki nalaganje dokumentov, kot bi to storile na okencu; edina omejitev je velikost – če je dokument prevelik, ga bo treba vložiti po delih.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za oba sistema za vlaganje denarnih zahtevkov in zahtevkov za izročitev posesti je varnost bistvenega pomena. Ker so lahko nekatere informacije, ki jih predloži upnik, občutljive, se varnost zagotavlja z edinstvenim uporabniškim imenom in gesli. Spletišče je varnostno zaščiteno in šifrira podatke, ki se pošiljajo prek interneta. Vendar bi stranki morali upoštevati, da kakršnih koli e-poštnih sporočil, ki jih pošiljata ali prejemata, ni mogoče šteti za varne.

Upniki bodo morali pred vložitvijo spletnih zahtevkov na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti ustvariti uporabniški račun. Potem ko ga ustvarijo, bodo morali izbrati uporabniško ime in geslo. Ime in geslo ne smeta biti krajša od 8 in daljša od 12 znakov in morata biti sestavljena iz črk in številk.

Na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti bo moral upnik izbrati tudi varnostno vprašanje in ob ustvarjanju uporabniškega računa nanj odgovoriti. To je namenjeno za primer, da upnik pozabi svoje geslo. Če uporabnik na varnostno vprašanje odgovori pravilno, bo sistem geslo poslal po e-pošti. Pozabljenih uporabniških imen ni mogoče več obnoviti.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je varna metoda prenašanja informacij med sodišči in strankami in njihovimi bankirji.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpisi niso potrebni, čeprav se uporablja postopek za vpis, opisan v odgovoru na vprašanje 5. Kot je pojasnjeno v odgovoru na vprašanje 3, bo ura oddaje vloge določila dan obdelave zahtevka.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je metoda vlaganja dokumentov, ki ne zahteva uporabe elektronskega podpisa. Čas oddaje je bodisi ura plačila ustrezne takse ali datum in ura, kot je določeno v zadevnih pravilih.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Taksa za zahtevke, vložene na spletišču, je nižja od takse, ki se plača za osebno vložene zahtevke, saj sodno osebje pri tem porabi manj virov. Sodne takse je treba na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in tudi na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti plačati s kreditno ali debetno kartico, spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti pa organizacijam in odvetnikom omogoča tudi plačilo z neposredno bremenitvijo. Tisti, ki imajo pravico zahtevati oprostitev plačila taks, spletišča za vlaganje denarnih zahtevkov in spletišča za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti ne morejo uporabljati. Če se zahteva oprostitev plačila takse, bi bilo za vlogo treba predložiti dokaz, ki bi ga moral preveriti član sodnega osebja. Zato vloge za oprostitev plačila takse niso na voljo na spletišču. Vložniki, ki menijo, da so upravičeni do oprostitve plačila takse, morajo stopiti v stik s svojim okrajnim sodiščem in vložiti zahtevek osebno skupaj z vlogo.

Višina taks, ki jih je treba plačati, je enaka, kot če bi bila zadeva vložena na okencu, takse pa se plačajo bodisi s kreditno kartico ali na račun.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Čeprav je zahtevke in zahteve, vložene na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, pred oddajo mogoče izbrisati, pa zahtevkov po oddaji ni več mogoče izbrisati. Postopke, zahtevane na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, je mogoče po njihovem začetku preklicati enako kot neelektronske postopke. Sodne takse ne morejo biti povrnjene, če je bil zahtevek za preklic vložen po začetku postopka.

V okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih je mogoče zadevo umakniti na enak način kot pri vlaganju na okencu.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Če je bil zahtevek vložen na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, lahko nasprotna stranka v postopku odgovori po elektronski poti s prijavnim geslom, določenim na prvi strani tožbenega obrazca. Odgovor prek interneta ni obvezen.

Zadeva, vložena v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, se bo, če ni v pravilu določeno drugače, nadaljevala kot zadeva, vložena v okviru sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Tožnik se lahko odzove prek spletišča ali vloži zahtevek na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov na pet načinov. Tako lahko:

 • zahtevek plača v celoti;
 • ga v celoti prizna;
 • ga delno prizna;
 • vloži potrdilo o vročitvi;
 • vloži ugovor zoper zahtevek;
 • vloži nasprotni zahtevek zoper vložnika.

Če tožnik vloži ugovor, se zadeva posreduje okrajnemu sodišču toženca. Če je vložen nasprotni zahtevek, se zadeva posreduje ustreznemu sodišču. V obeh primerih se bo zadeva nadaljevala, kot če bi bila vložena v neelektronski obliki.

Če tožnik zahtevek delno prizna, bo upnik vprašan, ali je pripravljen sprejeti njegovo priznanje. Če ga sprejme, lahko vložnik sodišče zaprosi za izdajo sodne odločbe zoper toženca in pošlje plačilni nalog. Če ga ne sprejme, se bo zadeva nadaljevala kot spor.

Če toženec odgovori na zahtevek za posest, se kopija vroči vložniku in v sodni spis za prvi narok za obravnavo zahtevka za izročitev posesti. Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti lahko toženci izpolnijo obrazec za odgovor, ki je izjava o sredstvih in se zahteva pred obravnavo zahtevka za izročitev posesti.

Tožencu v zadevi, vloženi prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, so na voljo enake možnosti kot v zadevi, ki ni vložena prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec na zahtevek ne odzove, lahko upnik zahteva spletno izdajo zamudne sodbe na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov. Zahtevo lahko vloži z izbiro možnosti „začni z izdajo sodbe“. Upnik je pozvan, naj se odloči, ali želi, da toženec plača zahtevek v obrokih ali v enkratnem znesku. Če upnik zahteva obresti kot del prvotnega zahtevka, ima pravico zahtevati obresti od dneva vložitve zahtevka do datuma predložitve zahteve za izdajo sodbe. Kot pri prvi vložitvi zahtevka bo zahteva za izdajo sodbe obdelana konec dne, če je na spletišče za vlaganje denarnih zahtevkov prispela pred 9. uro na dan, ko so sodišča odprta. Če je prispela po 9. uri, bo obdelana naslednji dan, ko je sodišče odprto, na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov pa morda ne bo vidna do naslednjega dne.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se lahko uporablja za vlaganje vlog pri sodišču, če toženec ni izpolnil pogojev sklepa o izročitvi v posest. Vendar je treba zahtevane podporne dokaze vložiti neposredno pri sodišču in jih ni mogoče priložiti spletni vlogi.

Če toženec ne sodeluje pri postopku v zadevi, vloženi prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, bo izid enak kot v zadevah, ki niso bile vložene prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti vložnikom omogoča elektronsko oddajo:

 • splošne korespondence;
 • splošne vloge;
 • zahteve za odložitev obravnave;
 • umik zahtevka.

Na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov lahko vložniki po elektronski poti tudi:

 • zaprosijo za izdajo sodbe na podlagi priznanja ali delnega priznanja zahtevka ali za izdajo zamudne sodbe;
 • izdajo nalog za izvršbo.

Vložniki in toženci lahko na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti oddajajo e-poštno korespondenco in poizvedbe. Po elektronski poti pa ne morejo oddajati splošne korespondence ali splošnih vlog.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih omogoča, da se vsi dokumenti vložijo po elektronski poti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodbe so lahko izdane na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov in na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti, vendar jih je treba vročiti po metodi, predpisani v pravilih.

V zadevah, v katerih so vloge vložene prek sistema elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih, je za vročitev odgovorna stranka, ki je sprožila postopek.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodniki nimajo možnosti pošiljanja sodnih odločb strankam po elektronski poti.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih nima nobenega vpliva na izrekanje sodb.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti je mogoče vložiti pritožbo zoper splošno vlogo, sicer pa na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti in na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov pritožb ni mogoče vlagati. Sodnih odločb ni mogoče vročiti prek interneta.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih se za pritožbe ne uporablja.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Če upnik na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov zaprosi za izdajo zamudne sodbe s takojšnjim plačilom, lahko zahteva izdajo naloga za izvršbo, potem ko status vloge na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov prikaže, da je bila sodba izdana, in če toženec ni izpolnil pogojev sodbe (to se uporablja v primeru izdaje zamudne sodbe ali priznanja). Za izdajo naloga se plača taksa, k plačilu katere bo pozvan bodisi z debetno ali kreditno kartico. Ta sodna taksa se prišteje k dolgovanemu znesku. Za predložitev zahteve za izdajo naloga prek spleta, se mora upnik prijaviti v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom, izbrati zahtevek in izbrati možnost „nalog za izvršbo“.

Nalog je treba izdati:

bodisi za preostanek dolgovanega zneska na podlagi sodbe;

bodisi, če je treba znesek na podlagi sodbe plačati v obrokih, za najmanjši znesek v višini 50 GBP ali en mesečni obrok, pri čemer se uporabi višji znesek.

Po izdaji naloga se ta po elektronski poti pošlje sodnim izvršiteljem sodišča, v katerega krajevno pristojnost spada toženec. Sodni izvršitelji bodo večkrat poskušali izterjati dolžnikov denar.

Druge metode izvršitve – vse podrobnosti slednjih lahko najdete v preglednici izvršitev za Anglijo in Wales – niso na voljo na spletišču za vlaganje denarnih zahtevkov.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se uporablja za oddajanje zahtev pri sodišču za izdajo naloga za izročitev posesti. Ta je sredstvo za izvrševanje sodb ali sklepov za izročitev posesti zemljišča (pri čemer so z „zemljiščem“ mišljene stavbe in nepozidana zemljišča). Če stanovalci zemljišča ne zapustijo prostovoljno, so sodni izvršitelji pooblaščeni, da jih na podlagi naloga prisilno izselijo. Treba je plačati takso.

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti se uporablja za vlaganje vlog pri sodišču za izdajo dovoljenja za izdajo naloga za vrnitev posesti. Nalogi za vrnitev posesti se lahko vlagajo le v okoliščinah, ko je sodni izvršitelj uspešno izvršil nalog za izročitev posesti, prejšnji stanovalec pa je lastnino ponovno pridobil v posest. Vendar če se pričakuje, da bo vloga odvisna od ločene izjave priče ali dokumentacije, pa vloge ni mogoče oddati prek spleta. Na spletišču za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti ni mogoče zahtevati nobenih drugih metod izvršitve.

Sistem elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih ne vsebuje nobenih določb o izvršitvi.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke lahko status svoje zadeve vidijo na spletišču in vidijo zgodovino zadev, ki so jih vložile ali so bile vložene zoper njih.

Ob upoštevanju Pravilnika o civilnem postopku se lahko po sistemu elektronskega vlaganja vlog pri sodiščih išče prek terminalske opreme, zagotovljene za ta namen.

Sorodne povezave

Spletišče za vlaganje denarnih zahtevkov

Spletišče za vlaganje zahtevkov za izročitev posesti

Pravilnik o civilnem postopku

Ministrstvo za pravosodje

Zadnja posodobitev: 20/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.