Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, sodni postopek se lahko začne v okviru informacijskega sistema za e-vloge (v nadaljnjem besedilu: sistem za e-vloge).

Sistem je na voljo na spletišču https://etoimik.rik.ee/.

Video z napotki, kako uporabljati sistem za e-vloge, je na voljo na spletišču https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Sistem za e-vloge lahko uporabljajo stranke v civilnem in upravnem postopku ter tudi v kazenskem in prekrškovnem postopku. Pri civilnem in upravnem sodnem postopku je mogoče začeti postopek ter vlagati listine in pritožbe. Pri kazenskem in prekrškovnem postopku je mogoče predložiti omejeno število listin v zvezi z obstoječim sodnim postopkom.

Plačilni nalog za skrajšani postopek v zvezi z dolžniško terjatvijo ali preživninskim zahtevkom se lahko predloži samo prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Da, storitev je na voljo ves čas.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za predložitev zadeve sodišču boste morali izpolniti predpisane obrazce ter vanje vnesti besedilo in podatke. Obrazci se razlikujejo glede na vrsto postopka in vloge, vendar je oblika pri vseh podobna: navesti boste morali splošne informacije o zadevi, podatke o strankah, listine, priložene vlogi, in vse podrobnosti v zvezi s plačilom državne takse.

Vloga za skrajšani postopek za izdajo plačilnega naloga je podrobnejši in celotno vlogo je treba vnesti v obliki metapodatkov.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Oseba se mora v sistem za e-vloge prijaviti z osebno izkaznico ali prek aplikacije za identifikacijo mobilnega telefona, da jo sistem prepozna. Portal je varen. Pri prijavi na portal (z osebno izkaznico ali prek aplikacije za identifikacijo mobilnega telefona) bo uporabnikom dostop omogočen samo do postopka in podatkov, ki se nanašajo nanje. Osebe, ki niso del postopka, nimajo dostopa do sodnih postopkov drugih oseb. Za prenos podatkov se uporablja X-Road, plast za izmenjavo podatkov v okviru nacionalnih informacijskih sistemov. To je tehnično in organizacijsko okolje, ki omogoča varno spletno izmenjavo podatkov med državnimi informacijskimi sistemi.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Če je z zakonom določeno, da je treba nekatere vrste listin podpisati, se podpis opravi elektronsko z uporabo osebne izkaznice. Procesne listine se lahko vložijo prek sistema za e-vloge z uporabo digitalnega podpisa. Če je zadeva predložena sodišču, sistem za e-vloge samodejno shrani datum začetka sodnega postopka. Oseba, ki prek sistema za e-vloge sodišču pošlje listino, s katero se začne sodni postopek, ali drugo procesno listino, po elektronski pošti prejme samodejno potrdilo o prejemu, v katerem sta navedena datum in čas, ko je sodišče prejelo listino.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Državno takso je treba plačati za izvedbo katerega koli akta, za katerega je predpisana z zakonom. Na splošno je treba državno takso plačati, preden se zaprosi za izvedbo akta. Državno takso je mogoče plačati prek bančne povezave v sistemu za e-vloge in zunaj sistema prek spletne banke ali v bančni poslovalnici.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Tožnik lahko zahtevek umakne do konca predhodnega postopka, tako da pri sodišču vloži vlogo za umik zahtevka. S soglasjem toženca se lahko tožba umakne do pravnomočnosti odločbe sodišča o tožbi. Sodišče je treba o umiku tožbe obvestiti pisno ali pa je treba umik vpisati v zapisnik. Vloga se lahko predloži tudi prek sistema za e-vloge.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Obveznost odgovora prek spleta ne obstaja. Toženec lahko odgovori prek spleta, po elektronski poti ali pisno.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Postopek, uveden prek spleta, se ne razlikuje od kakor koli drugače uvedenega postopka. Potek postopka je odvisen od nadaljnjega ukrepanja organa, ki vodi postopek, in se lahko razlikuje glede na vrsto postopka in zahtevka.

Če dolžnik v skrajšanem postopku za izdajo plačilnega naloga vloži ugovor, bo sodišče obravnavo zadeve nadaljevalo ali končalo postopek. To je odvisno od tega, kaj želi tožnik.

Civilne zadeve se lahko rešujejo v pisnem postopku, če stranki vložita ustrezno vlogo, ali pa lahko sodišče odloči, da se bo zadeva obravnavala na sodni obravnavi. Potek postopka bo odvisen od vrste zadeve in ugovorov, ki jih vloži toženec.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če toženec v primeru plačilnega naloga za skrajšani postopek ne odgovori na predlog za plačilo, tj. ne vloži ugovora, sodišče izda plačilni nalog za ustrezni znesek. Ta nalog se izvrši takoj, zato mora biti sodišče prepričano, da je toženec prejel predlog za plačilo.

V drugih civilnih zadevah, pri katerih je sodišče določilo rok za odgovor toženca, vendar ta ni odgovoril, lahko sodišče v nekaterih primerih na zahtevo tožnika izda sodbo zaradi izostanka. Če po mnenju sodišča to ni mogoče, lahko določi nov rok za odgovor toženca ali sodno obravnavo. Predlog za izdajo sodbe zaradi izostanka se lahko vloži skupaj z zahtevkom. Sodišče ne izdaja sodb zaradi izostanka v zadevah, določenih z zakonom.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Vloge in listine se lahko sodišču predložijo elektronsko po elektronski pošti ali prek posebej vzpostavljenega informacijskega sistema (sistem za e-vloge).

Prek sistema za e-vloge se lahko vložijo vse listine, povezane s civilnimi in upravnimi postopki, ter omejeno število listin, povezanih s kazenskimi in prekrškovnimi postopki. Procesne listine se lahko vložijo prek sistema za e-vloge z uporabo digitalnega podpisa.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodbe, odločbe in pozivi sodišča se lahko udeležencem v postopku vročijo elektronsko prek sistema za e-vloge ali na glavni elektronski naslov udeleženca ali kateri koli drug elektronski naslov, ki je bil sporočen sodišču. Prejemnik listine mora sodišče obvestiti o prejemu, če je bila ta poslana po elektronski pošti, če pa je bila listina vročena v okviru sistema za e-vloge, se samodejno zapiše datum, ko jo prejemnik prejme in odpre.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

V civilnem in upravnem postopku lahko sodišče odločbo izda elektronsko, pri čemer jo zaščiti z digitalnim podpisom sodnika ali na podoben tehnično varen način.

V skrajšanem postopku za izdajo plačilnega naloga se vse sodne listine, vključno z odločbami, pripravijo samodejno v informacijskem sistemu.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Prek sistema za e-vloge je mogoče vložiti pritožbo in vročiti zadevne odločbe v civilnih in upravnih postopkih.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Prek sistema za e-vloge je mogoče začeti sodni postopek. V sistemu za e-vloge je mogoče poiskati dodatne listine iz člena 2(1)(1)–(4) zakona o izvršbi, nato pa izpolniti predlog za izvršbo in po potrebi dodati dokumente. Izpolnjen predlog mora vsebovati tožnikov digitalni podpis. Predlog se nato skupaj z izbranimi dodatnimi listinami in dodatnimi dokumenti pošlje na elektronski naslov sodnega uradnika.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Zadevam je mogoče slediti prek spleta v sistemu za e-vloge. Uporabnik se mora v sistem prijaviti z osebno izkaznico ali prek aplikacije za identifikacijo mobilnega telefona, ki omogočata preverjanje identitete. Stranke v civilnem ali upravnem postopku v sistemu vidijo vse listine, ki niso označene kot zaupne zaradi podatkov o osebni identiteti in ki so dane na voljo.

Plačilne naloge po skrajšanem postopku je mogoče v celoti spremljati v okviru sistema za e-vloge,

pri kazenskih in prekrškovnih zadevah pa sistem za e-vloge prikazuje samo omejene informacije.

Sorodne povezave

Sistem za e-vloge

https://www.e-toimik.ee/

Portal Jurist Aitab za vlaganje zahtevkov pred sodišči

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Estonski pravosodni sistem

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja (nacionalni uradni list)

https://www.riigiteataja.ee

Zadnja posodobitev: 31/01/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.