Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Finska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Avtomatizirana obdelava je na voljo za predložitev vlog za začetek postopka v primeru nespornih zahtevkov, za vloge za pravno pomoč (ter za vloge za imenovanje pravnega zastopnika ali odvetnika, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči, in za odvetnike, ki zahtevajo povračilo taks in stroškov iz državnih sredstev) ter za predloge za izvršbo (v primeru predlogov na podlagi zasebnega prava za izvršbo dolgov na podlagi odločbe ali sodbe okrožnega sodišča (käräjäoikeus)).

Na Finskem ni postopkov, ki bi bili na voljo izključno prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Portal je vedno na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za družbe in organizacije, ki pogosto vlagajo vloge za začetek postopka, je na voljo predloga XML. Za državljane in podjetja je na voljo poseben elektronski spletni obrazec.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Portal avtomatizirane obdelave finskih sodišč je zavarovan s protokolom za šifriran prenos datotek HTTPS. Podatki, ki jih pošljejo sodišča, se hranijo na varnem strežniku, s katerega lahko zadevne stranke prenesejo svoje dokumente.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Uporabniki se morajo prijaviti, če želijo prenesti datoteke z varnega strežnika.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Za elektronske postopke se zaračunavajo enake takse kot za neelektronske postopke. Okrožna sodišča zaračunajo takse vložnikom zahtevkov in tožnikom ob koncu vsakega postopka. Višina takse je odvisna od vrste zadeve in zapletenosti postopka.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za elektronske postopke se uporabljajo ista načela kot za zahtevke, vložene po običajni, neelektronski poti.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Toženci lahko odgovorijo prek spleta, vendar uporaba spleta ni obvezna.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

V civilnih zadevah ni razlik med elektronskimi in neelektronskimi postopki.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

V civilnih zadevah ni razlik med elektronskimi in neelektronskimi postopki.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Da. Vloge za začetek postopka, odgovori na tožbo in drugi dokumenti se lahko sodiščem pošljejo tudi po elektronski pošti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Dokumenti, pri katerih ni potrebno potrdilo o prejemu (kot so odgovori na tožbo, pozivi na predhodno in glavno obravnavo in povzetki sodišč), se lahko zadevnim strankam pošljejo po elektronski pošti.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne odločbe se lahko zadevnim strankam na zahtevo pošljejo elektronsko. Prejemnik ali njegov zastopnik se mora prijaviti, če želi prenesti sodne odločbe s spletnega portala.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožb trenutno ni mogoče vlagati elektronsko.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Predlogi za izvršbo sodno ugotovljenih dolgov se lahko vložijo elektronsko. Avtomatizirana obdelava je na voljo za predloge na podlagi zasebnega prava za izvršbo dolgov na podlagi odločbe ali sodbe okrožnega sodišča.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da. Tožniki lahko spremljajo potek svoje zadeve s prijavo na spletni portal, če se je postopek začel prek spleta.

Zadnja posodobitev: 19/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.