Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

V civilnih postopkih je mogoče zahtevek ali vlogo na sodišču vložiti kot elektronski dokument. Tak zahtevek ali vloga mora vsebovati kvalificirani podpis odgovorne osebe ali pa ga oziroma jo odgovorna oseba (preprosto) podpiše in predloži na način, ki zagotavlja varen prenos podatkov. Varen prenos podatkov je določen v členu 130a(4) zakonika o civilnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Zahtevek ali vlogo je načeloma mogoče na sodišču vložiti elektronsko, kot je opisano v odgovoru na vprašanje 1, v vseh civilnih postopkih. Poleg tega je mogoče nekatere postopke v celoti opraviti elektronsko. Taka primera sta registrski postopek in postopek za izdajo plačilnega naloga (Mahnverfahren).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ni časovnih omejitev.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Elektronski dokument mora biti primeren za obdelavo. Tehnični parametri za prenos in primernost za obdelavo so določeni v uredbi o e-pravosodju (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Tehnični parametri so določeni v uredbi o e-pravosodju.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Zahtevek ali vloga, ki se vloži kot elektronski dokument, mora vsebovati kvalificirani podpis odgovorne osebe ali pa ga oziroma jo odgovorna oseba (preprosto) podpiše in predloži na način, ki zagotavlja varen prenos podatkov (glej odgovor na vprašanje 1).

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Načeloma vrsta uporabljene komunikacijske tehnologije ne vpliva na višino sodne takse. Na voljo je več načinov plačila: račun, neposredna bremenitev in elektronsko plačilo. Več informacij je na voljo pri pravosodnih organih zveznih dežel.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

To je mogoče. Uporabljajo se splošna pravila.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Ne glede na to, kako se zahtevek vloži, so odvetniki, organi javnega sektorja in pravne osebe javnega prava na splošno dolžni sodišču odgovoriti z elektronskim dokumentom. Tudi stranke v postopku lahko svoje dokumente na sodišču vložijo v elektronski obliki.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporabljajo se splošna pravila. Trenutno ne obstaja samostojni elektronski civilni postopek.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporabljajo se splošna pravila. Trenutno ne obstaja samostojni elektronski civilni postopek.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokument se pod določenimi pogoji sodišču lahko pošlje v elektronski obliki (glej odgovor na vprašanje 1).

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sodno pisanje, zlasti odločbe, se lahko vroči elektronsko na način, ki zagotavlja varen prenos podatkov (člen 173(1) zakonika o civilnem postopku). Odvetniki, notarji, sodni izvršitelji, organi, korporacije in institucije javnega prava morajo za vročitev zagotoviti varen prenos podatkov. Elektronski dokument se lahko vroči fizični osebi le, če je privolila v vročitev elektronskih dokumentov za zadevni postopek, pravni osebi pa, če je podala obče privoljenje (prvi in tretji stavek člena 173(4) zakonika o civilnem postopku).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, odločba sodišča se lahko sporoči v elektronski obliki, kakor je opisano v odgovoru na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Uporabljajo se splošna pravila za prenos in vročitev elektronskih dokumentov, kakor je opisano zgoraj (glej odgovora na vprašanji 1 in 13).

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Kakor je opisano v odgovoru na vprašanje 1, se lahko elektronsko vročanje uporabi tudi za pošiljanje izvršilnih nalogov sodnim izvršiteljem in zahtevkov za izvršitev sodiščem, pristojnim za izvršitev. Nekateri pošiljatelji, zlasti odvetniki in organi, so celo dolžni svoje vloge ali naloge predložiti v elektronski obliki (člen 753(5), člen 130d zakonika o civilnem postopku). Priloge se lahko predložijo ali se morajo predložiti v elektronski obliki, razen kadar zakon določa, da je dokument treba predložiti v pisni obliki. Izvod izvršilnega naslova je običajno treba poslati v pisni obliki. Izjemoma se lahko izvršilni naslov, če gre za odločbo o izvršitvi, za katero ni potreben izvršilni nalog, in če zahtevek ne presega 5 000 EUR, pod določenimi pogoji pošlje v elektronski obliki. To velja na primer za elektronske vloge za izvršitev, ki zadevajo rubež in prenos denarne terjatve (člen 829a zakonika o civilnem postopku). Velja tudi za naloge za izvršitev denarne terjatve, ki je bila vložena v elektronski obliki (člen 754a zakonika o civilnem postopku).

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Na splošno to ni mogoče. V nekaterih primerih je elektronski vpogled mogoč v informacije o zadevah v zvezi z zemljiško knjigo / registri in v datume narokov v civilnih postopkih.

Zadnja posodobitev: 18/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.