Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Nemčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Načeloma zakon to omogoča. Vendar v praksi to še ni mogoče v vseh zveznih deželah (Länder) in pri vseh vrstah postopkov. Dopustnost elektronskega postopka je odvisna od tega, ali in v kakšnem obsegu se je zadevna dežela odločila uvesti predpise o takem postopku. Več informacij je na voljo pri deželnih sodnih upravah (Landesjustizverwaltungen).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Dopustnost elektronskega postopka je odvisna od tega, ali in v kakšnem obsegu se je zadevna dežela odločila uvesti predpise o takem postopku. Več informacij je na voljo pri deželnih sodnih upravah (Landesjustizverwaltungen). Nekatere postopke je mogoče v celoti opraviti elektronsko. To so na primer postopek za vpis v register, postopek za izdajo plačilnega naloga (Mahnverfahren) in v nekaterih primerih prekrškovni postopek (Ordnungswidrigkeiten).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Če so zvezne dežele uvedle predpise o elektronskih pravnih postopkih (glej vprašanje 1), je mogoče elektronske dokumente vložiti kadar koli.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Tehnične zahteve so določene v predpisih zveznih dežel (glej vprašanje 1).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Tehnične zahteve so določene v predpisih zveznih dežel (glej vprašanje 1). Praviloma je treba dokumente poslati v formatu OSCI (Online Services Computer Interface), ki je sestavni del uporabljene programske rešitve, znane kot EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach – elektronski poštni predal sodišč in uprave).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Sporočila samega po sebi ni treba podpisati. Pri posameznih predloženih vlogah se zahteva vrsta podpisa, kot je določena v zadevnih postopkovnih pravilih. Praviloma je to kvalificirani elektronski podpis.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse bo morda treba plačati, odvisno od vrste zadeve. Načini plačila so različni: račun, neposredna bremenitev in elektronsko plačilo.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

To je mogoče. Uporabljajo se splošna pravila.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Uporaba spleta ni obvezna. Uporabljajo se splošna pravila.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporabljajo se splošna pravila.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporabljajo se splošna pravila.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Načeloma zakon to omogoča. Vendar v praksi to še ni mogoče v vseh zveznih deželah (Länder) in pri vseh vrstah postopkov. Dopustnost elektronskega postopka je odvisna od tega, ali in v kakšnem obsegu se je zadevna dežela odločila uvesti predpise o takem postopku. Več informacij je na voljo pri deželnih sodnih upravah (Landesjustizverwaltungen).

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Prvi stavek člena 174(3) zakona o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung) določa, da se lahko odločbe odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem in davčnim svetovalcem vročijo elektronsko. Odločbe se lahko drugim strankam elektronsko vročijo le, če so te stranke izrecno soglašale s prejemanjem elektronskih dokumentov.

V praksi se to dogaja predvsem pri postopkih vpisa v registre.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, odločba sodišča se lahko načeloma pošlje elektronsko. V praksi se to dogaja predvsem pri postopkih vpisa v registre.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pravno sredstvo je mogoče po tej poti vložiti, če je pri zadevnem sodišču na podlagi predpisov zvezne dežele predviden elektronski pravni postopek. Prvi stavek člena 174(3) zakona o pravdnem postopku določa, da se lahko odločbe odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem in davčnim svetovalcem vročijo elektronsko. Odločbe se lahko drugim strankam elektronsko vročijo le, če so te stranke izrecno soglašale s prejemanjem elektronskih dokumentov.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne, to ni mogoče.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Na splošno to ni mogoče. Vendar nekatere zvezne dežele to omogočajo, vsaj v zadevah pred upravnimi in finančnimi sodišči (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte), nekatere pa tudi v zemljiškoknjižnih zadevah in zadevah v zvezi z drugimi registri. Datumi obravnav v civilnih postopkih se lahko v nekaterih primerih preverijo elektronsko.

Zadnja posodobitev: 01/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.