Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Madžarska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, to je mogoče. Podrobna pravila o elektronskem komuniciranju s sodišči so na voljo na spletnem naslovu https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato in povezanih povezavah.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Pomembna sprememba v primerjavi s predhodnimi predpisi o postopkih, ki jih je mogoče začeti prek spleta, je, da pri nekaterih pravdnih in nepravdnih postopkih, začetih 1. januarja 2018 ali pozneje, za stranke velja, ne samo da zadeve lahko opravijo elektronsko, ampak to celo morajo narediti. Splošno pravilo je tako, da mora vsak gospodarski subjekt, država, občina, proračunska agencija, državni tožilec, notar, javni organ, drug upravni organ, ki deluje kot stranka, in pravni zastopnik take stranke zadeve obvezno opravljati elektronsko.

Poleg tega je mogoče nekatere vrste zadev opraviti le elektronsko, in to ne glede na to, ali stranke delujejo v kateri od zgoraj navedenih vlog. Tako je mogoče postopek za registracijo podjetja (ali spremembo podatkov podjetja) začeti le elektronsko, v postopkih za vpis zaznambe osebnih stanj pa je mogoče vlogo vložiti le elektronsko, če na primer vložnik zaprosi za poenostavljeni postopek za vpis zaznambe (spremembo podatkov) ali če organizacija vloži vlogo za pridobitev statusa javnokoristnega subjekta, medtem ko lahko organi, ki že imajo tak status, od datuma njegove pridobitve vloge vlagajo le elektronsko.

Tudi vložnik, ki mu vloge ni treba vlagati elektronsko, se lahko odloči za tak način.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Da, storitev je na voljo ves čas, razen ob načrtovanih vzdrževalnih delih in nepredvidenih izpadih delovanja sistema. Roki, ki jih zakonodaja ali sodišče določi v dnevih in delovnih dnevih, ne vključujejo nobenega dneva – pri rokih, določenih v mesecih in letih, to velja za dan izteka roka –, ko je okvara ali prekinitev storitve, kakor je opredeljena v zakonodaji, trajala več kot štiri ure. Če bi se rok, določen v urah, iztekel med okvaro ali prekinitvijo storitve, kakor je opredeljena v zakonodaji, se bo rok iztekel naslednji delovni dan ob koncu prve ure po začetku uradnih ur. Če prekinitev elektronskih storitev traja več kot en delovni dan, mora organ, ki zagotavlja storitve elektronskega upravljanja, poskrbeti za prejem in obdelavo vlog strank na način, za katerega niso potrebna elektronska sredstva, in to celo v primerih, za katere je v ustrezni zakonodaji dovoljena le elektronska obdelava za navedeno vrsto postopka.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Če je za vložitev vloge (dokumenta) ali predložitev priloge na voljo standardni obrazec, navedenega obrazca ni mogoče spreminjati, zato tudi formata podatkov ni mogoče spremeniti. Obrazci so na ogled na spletnem naslovu https://birosag.hu/, izpolniti pa jih je mogoče s programom Általános Nyomtatványkitöltő (okvirni program za izpolnjevanje obrazcev). V skladu z vladno uredbo št. 451/2016 z dne 19. decembra 2016 o podrobnih pravilih za elektronsko upravljanje in odredbo nacionalnega sodnega urada so formati datotek, ki jih je mogoče vložiti v določene sodne e-datoteke, naslednji: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3 in .wav. Obrazcem je mogoče priložiti priloge v formatu .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, .asic ali .asice. Pomembno je, da velikost posameznih datotek, priloženih obrazcem, ne sme presegati 150 MB, medtem ko skupna velikost vseh prilog, priloženih obrazcem, ne sme presegati 300 MB. Če skupna velikost prilog, ki jih je treba priložiti obrazcu ali vlogi, kljub temu presega 300 MB, je mogoče datoteke, ki jih je treba priložiti, predložiti na pomnilniškem mediju kot prilogo k posebnemu obrazcu št. 28, zasnovanemu v ta namen, pri čemer jih je treba priložiti v enem izvodu več, kot je zadevnih strank v zadevi. Edini pomnilniški mediji, na katerih sodišče sprejema dokumente, so CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ in ključ USB.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

V elektronskih postopkih varnost prenosa in shranjevanja podatkov zagotavljajo informacijska orodja za zaščito komunikacij, pošiljanja in notranjih upravnih sistemov. Na spletu je mogoče postopke po predhodni registraciji opravljati le prek „portala za stranke“ (ügyfélkapu), „portala za podjetja“ (cégkapu) ali „uradnega portala“ (hivatali kapu). Varnost prenosa in shranjevanja podatkov se zagotavlja na primer s storitvami elektronske identifikacije, varne dostave in elektronskega podpisa ter strogimi določbami, določenimi v zakonu L o varnosti elektronskih informacij države in lokalne uprave iz leta 2013 ter drugi zakonodaji.

Tako imajo osebe, ki komunicirajo elektronsko, možnost, da dokumente sodišču pošljejo šifrirane s šifrirnim ključem, ki ga je izdalo sodišče, poleg tega pa uporabijo tudi svoj šifrirni ključ. Šifrirni ključ se pošlje sodišču kot del dokumenta osebe, ki komunicira elektronsko, pri čemer sodišče v takih primerih osebi, ki komunicira elektronsko, vroči sodne listine, šifrirane s šifrirnim ključem zadevne osebe.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Vlogo, ki se sodišču predloži elektronsko, je treba vložiti tako, da:

  • podpisnik v elektronski dokument doda svoj kvalificirani elektronski podpis ali napredni elektronski podpis ali žig na podlagi kvalificiranega potrdila in mu doda časovni žig, če tako zahteva zakon;
  • podpisnik potrdi elektronski dokument s storitvijo avtentikacije dokumenta na podlagi identifikacije ali
  • se elektronski dokument ustvari v okviru storitve, pri kateri ponudnik storitev dokument dodeli izdajatelju z identifikacijo izdajatelja, dodelitev taki osebi pa verodostojno potrdi z informacijami, ki jim je mogoče nedvoumno slediti nazaj do izdajateljevega lastnoročnega podpisa, ali na podlagi takih informacij, ponudnik storitev pa izda potrdilo, da je nedvoumno dodelil dokument osebi, v klavzuli, ki je povezana z elektronskim dokumentom in neločljiva od njega, pri čemer klavzuli skupaj z dokumentom doda vsaj napreden elektronski žig in vsaj napreden časovni žig.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse in takse za postopke so enake za postopke v papirni in elektronski obliki.

Če je plačilo takse obvezno, je treba to navesti v vlogi, poleg tega pa je treba v polju „Obvezna taksa“ (na obrazcu, ki ga je treba priložiti) navesti tudi ustrezni znesek, nato pa se lahko taksa plača glede na potrdilo o prejemu, ki se samodejno prejme po predložitvi obrazca. Takso je mogoče plačati prek elektronskega sistema plačil in poravnav (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), ki omogoča izpolnitev obveznosti plačila na portalu za plačila v sodstvu (Igazságügyi Fizetési Portál) prek virtualnega prodajnega mesta/elektronske banke. Druga metoda za plačilo taks je nakazilo na račun regionalnega sodišča, ki je v ta namen odprt pri madžarski državni zakladnici.

V postopkih za registracijo podjetij (ali spremembo podatkov o njih) je treba takse za postopek in stroške objave plačati elektronsko pred vložitvijo vloge za registracijo (ali spremembo podatkov), pri čemer je treba navesti referenčno številko spisa za plačilo takse in stroškov, ki jo je mogoče prenesti s spletišča informacijskega sistema za podjetja. Takse je treba plačati z nakazilom na račun gospodarskega sodišča, ki je v ta namen odprt pri madžarski državni zakladnici, stroški objave pa se plačajo na zakladniški račun ministrstva za pravosodje.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ko je dokument predložen, ga tehnično ni več mogoče umakniti. Postopek se lahko ustavi (oziroma se umaknejo drugi zahtevki ali pritožbe) dosledno v skladu s pravili o civilnem postopku. Stranke, ki začnejo elektronski postopek, imajo enake pravice in obveznosti kot stranke, ki vloge vložijo na papirju.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Elektronsko upravljanje ni odvisno od oblike, v kateri se je tožnik odločil izvajati svoje zadeve, temveč je odvisno od tega, ali jih toženec mora izvajati elektronsko. Če je toženec oseba, ki mora na podlagi odgovora na vprašanje 2 zadeve praviloma izvajati elektronsko, lahko izjave v zvezi z zahtevo podaja le prek spleta in v skladu s pogoji iz zakonodaje, saj njegova predložitev sicer ni veljavna. V drugih primerih lahko toženec svobodno izbira, ali bo odgovoril na papirju ali elektronsko. Če odgovori elektronsko (s predložitvijo dokumentacije v elektronski obliki), mora s sodiščem med postopkom komunicirati elektronsko, pa tudi sodišče vse sodne akte taki stranki vroča elektronsko. Če stranka brez pravnega zastopnika ali njen zastopnik, ki ni pravni zastopnik, začne elektronsko komunicirati s sodiščem, lahko sodišče pozneje, ko dokumente vloži v papirni obliki, pozove, naj odobri prehod na postopek v papirni obliki. V vlogi je treba navesti prepričljive argumente, da bi zaradi sprememb v položaju stranke ali njenega zastopnika nadaljevanje postopka v elektronski obliki pomenilo nesorazmerno breme.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Za elektronske in papirne postopke veljajo enaka procesna pravila.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Glej odgovora na vprašanji 9 in 10.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Če je v danem primeru elektronsko upravljanje za stranko obvezno ali če se je stranka odločila za to obliko upravljanja, je treba dokumente in njegove priloge predložiti na standardnem obrazcu – če je na voljo –, vendar obrazca, ki ga je treba uporabiti v tem primeru, ni mogoče urejati. Če za dokumente ali priloge ni na voljo standardnega obrazca, morajo stranke take dokumente in priloge predložiti v obliki, ki ustreza eni od oblik dokumentov, ki jih je odobril predsednik nacionalnega sodnega urada in so navedene v odgovoru na vprašanje 4, in v skladu s tam opisanimi pravili. (Oprostitve obveznosti elektronske predložitve dokumentov so opredeljene v zakonodaji, zato so trenutno obveznosti elektronske predložitve dokumentov oproščeni dokumenti, ki jih je treba v postopku predložiti in preučiti v papirni obliki, zlasti če se na primer izpodbija pristnost dokumenta v papirni obliki.)

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da, to je mogoče. Sodišča sodne akte vročajo elektronsko strankam, ki so začele elektronski postopek, na podlagi pravil, opisanih v odgovorih na vprašanji 2 in 9. Sodni akti, ki se vročajo elektronsko, se pošljejo v pošiljateljevo spletno shrambo dokumentov na portalu za uporabnike, uradnem portalu ali portalu za podjetja, tam pa je mogoče akt prejeti prek spletne povezave do akta. Za akt se šteje, da je bil vročen, ko se odpre in sistem ustvari elektronsko potrdilo o vročitvi, ki se samodejno pošlje sodišču.

Za pošto, vročeno na uradnem naslovu, se šteje, da je bila vročena ob času, ki je naveden na potrdilu o zavrnitvi, tudi če ponudnik storitev e-pošte za uradni naslov potrdi, da je naslovnik zavrnil dostavo pošte, ali na peti delovni dan po času, navedenem na drugem obvestilu, če ponudnik storitev e-pošte za uradni naslov potrdi, da naslovnik ni prevzel pošte, čeprav je bil o njej obveščen dvakrat.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da, glej odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Stranka, ki mora komunicirati elektronsko ali ki se je prej odločila za elektronsko komuniciranje, mora elektronsko vložiti tudi pritožbo, medtem ko se lahko stranke, ki so do vložitve pritožbe uporabljale dokumente v papirni obliki, tudi šele ob vložitvi pritožbe odločijo za prehod na elektronsko upravljanje. V skladu s pravili, opisanimi v odgovoru na vprašanje 13, se stranki, ki mora komunicirati elektronsko ali ki se je odločila za tako komuniciranje, tudi sklep sodišča o pritožbi vroči elektronsko.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, to je mogoče. Če je elektronsko upravljanje po zakonu obvezno, je seveda obvezen tudi elektronski začetek postopka. Tudi stranka, za katero taka obveznost ne velja, ima pravico elektronsko začeti postopek, vendar mora najprej pisno sprejeti pogoje uporabe sistema vročanja, ki ga uporablja madžarska zbornica sodnih uradnikov.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

V nekaterih postopkih, na primer v postopkih v zvezi s podjetji, ga imajo.

Zadnja posodobitev: 15/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.