Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, prek interneta je mogoče sprožiti določene postopke, tj. tiste, ki se nanašajo na spore majhne vrednosti.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Tožniki v sporih majhne vrednosti (tj. kadar zahtevek ne presega 2 000 EUR) se lahko odločijo za elektronsko obravnavo zahtevka. Postopek v sporu majhne vrednosti je alternativna metoda za sprožitev in vodenje civilnega postopka, ki se nanaša na spor majhne vrednosti. To storitev zagotavljajo uradi okrožnih sodišč, da bi se potrošniški zahtevki obravnavali poceni brez sodelovanja odvetnika.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je vedno na razpolago.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Ne, določeno je le, da podrobnosti o zahtevku ne smejo presegati 1 500 besed.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Podatki so zavarovani z uporabo požarnih zidov, tehnologije SSL (Secure Socket Layer) za komunikacije, sistema za zaznavanje vdorov na gostujočem spletišču, ukrepov za varnost uporabniškega računa itd.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Ne.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse v postopkih v sporih majhne vrednosti se plačajo s kreditno ali debetno kartico, taksa (v letu 2012 je znašala 25 EUR) pa je enaka za elektronske in neelektronske postopke v sporih majhne vrednosti.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da. Če zahtevek še ni uvrščen na dnevni red sodišča, se njegov umik lahko zahteva z elektronskim sporočilom registratorju za spore majhne vrednosti (Small Claims Registrar).

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, toženec lahko odgovori prek interneta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Registrator za spore majhne vrednosti si mora po najboljših močeh prizadevati za poravnavo zahtevka, preden se zahtevek uvrsti na dnevni red obravnav pred sodnikom.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Zahtevek se obravnava kot nesporni zahtevek in tožnik lahko predlaga izdajo zamudne sodbe.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Ne, dokumentov sodišču ni mogoče predložiti v elektronski obliki.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Stranke v postopku imajo na spletu vpogled v status svojega zahtevka.

Sorodne povezave

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Zadnja posodobitev: 26/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.