Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Italija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, to je mogoče v civilnih postopkih pred vsemi sodišči na prvi stopnji in pritožbenimi sodišči. Pri odredbah, izdanih pred vložitvijo tožbe, je to obvezno.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

V pravdnih in nepravdnih postopkih ter izvršilnih postopkih na sodiščih na prvi stopnji in pritožbenih sodiščih lahko zagovorniki predhodno potrjenih strank vložijo postopkovne akte in dokumente samo elektronsko. Enako velja za akte in dokumente, ki jih vložijo osebe, ki jih imenujejo ali pooblastijo sodni organi. Vse druge akte je vedno mogoče vložiti tudi elektronsko.

Odredbe, izdane pred vložitvijo tožbe, se obravnavajo izključno elektronsko.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev za elektronsko predložitev dokumentov je na voljo 24 ur na dan.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da, tehnične specifikacije, ki jih je treba upoštevati, so določene v ukrepu z dne 16. aprila 2014. Na voljo so na naslednji povezavi:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

„Informacijska ovojnica“ (busta telematica), ki vsebuje sodne listine in druge priloge, je šifrirana, tako da lahko njeno vsebino prebere le sodišče, ki je njen prejemnik.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpis je potreben, časovni žig pa ni nujen.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Enotna taksa, ki se zahteva z zakonom (contributo unificato), se lahko plača elektronsko na podlagi posebnega spletnega postopka, za katerega je potrebna avtentifikacija z italijansko pametno kartico. Taksa je enaka kot pri neelektronskih postopkih.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, z elektronskim dokumentom, ki je enakovreden dokumentu na papirju.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Kar zadeva vložitev vloge, lahko toženec ravna, kot želi, vendar je elektronska predložitev obvezna med potekom postopkov na sodiščih prve stopnje in pritožbenih sodiščih.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporabljajo se ista pravila kot za postopek, pri katerem so listine predložene na papirju. Toženec lahko zoper zahtevek ugovarja elektronsko le, če je sodišče pooblaščeno za prejemanje spletnih vlog za vrsto postopka in zadevni dokument.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporabljajo se ista pravila kot za postopek, pri katerem so listine predložene na papirju.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovora na vprašanji 1 in 2.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Sporočila in obvestila za odvetnike strank se pošiljajo samo prek spleta (certificirana elektronska pošta (PEC) v skladu z italijanskimi pravili).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Da. Odredbe pred vložitvijo tožbe se izdajo samo elektronsko (od 30. junija 2014).

Civilna sodišča vsak mesec izdajo okoli 300 000 elektronskih odločb.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Pritožba se lahko vloži prek spleta. Odločba o pritožbi se sporoči samo prek spleta (certificirana elektronska pošta (PEC) v skladu z italijanskimi pravili).

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Da, tako da izkažejo svojo istovetnost (z italijansko pametno kartico) na pooblaščeni točki dostopa ali na portalu spletnih storitev ministrstva za pravosodje.

Sorodne povezave

https://pst.giustizia.it/PST/

Zadnja posodobitev: 21/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.