Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Latvija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

V Latviji ni posebnega okvira za začetek postopka in vložitev civilne tožbe prek spleta. Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

Elektronski dokumenti se lahko pošljejo prek spleta.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Posebnega avtomatiziranega postopka ali spletne strani za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju ni.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V Latviji je mogoče pošiljati elektronske dokumente.

V skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis so sodišča dolžna sprejeti elektronsko podpisane dokumente.

V latvijski zakonodaji o elektronskih dokumentih, tj. zakonu o elektronskih dokumentih, je navedeno, da morajo elektronski dokumenti za namene avtentifikacije vsebovati podatke o avtentifikaciji dokumenta in identiteto podpisnika; poleg tega mora biti dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, da se šteje, da ga je podpisala ustrezna oseba. Pri uporabi elektronskih dokumentov varnost podatkov zagotavljajo ponudniki storitev varnega elektronskega podpisa v skladu z določbami zakona o elektronskih dokumentih in pravili o varstvu osebnih podatkov v Latviji. Oseba mora dati posebno soglasje za korespondenco s sodiščem z uporabo elektronskega podpisa. To pomeni, da bo sodišče pošiljalo dokumente, ki jih je sestavilo, v elektronski obliki.

Dodati je treba, da se lahko z dokumenti, ki so bili potrjeni z varnim elektronskim podpisom, vložijo vsi zahtevki, razen če je z zakonom določen poseben postopek za začetek postopka. Postopek za izmenjavo elektronskih dokumentov se ne uporablja za nekatere vrste pogodb v zvezi z nepremičninami, družinskim in dednim pravom ter nekatere vrste garancijskih pogodb.

V zakonodaji je včasih določeno, da je dokument pravno veljaven le, če ne le izpolnjuje druge zahteve, ampak je tudi opremljen z žigom: v primeru elektronskega dokumenta je ta zahteva izpolnjena, če je ta dokument opremljen z varnim elektronskim podpisom in časovnim žigom ali samo elektronskim podpisom, če so se stranke pisno dogovorile, da se lahko elektronski dokumenti podpisujejo z elektronskim podpisom v skladu s postopki, določenimi v zakonu o elektronskih dokumentih.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Sodne listine se lahko vročajo elektronsko, če je vložnik v vlogi navedel, da je za korespondenco s sodiščem pripravljen uporabljati elektronsko in drugo pošto.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Sodne listine, vključno s sodnimi odločbami, se lahko vročajo elektronsko, če je vložnik v vlogi navedel, da je za korespondenco s sodiščem pripravljen uporabljati elektronsko in drugo pošto.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Oseba mora dati posebno soglasje za korespondenco s sodiščem z uporabo elektronskega podpisa. To pomeni, da bo sodišče pošiljalo dokumente, ki jih je sestavilo, v elektronski obliki.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja.

Oseba lahko za korespondenco s sodnim izvršiteljem uporablja elektronsko podpisane dokumente.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Posebna spletna stran za izvedbo takih postopkov v elektronskem okolju na podlagi enotnega postopka ne obstaja. Potek zadeve je mogoče spremljati prek spletnega portala sodišč, na katerem so na voljo javno dostopne informacije.

Stranke v zadevi lahko na portalu sodišč https://tiesas.lv, rubrika Manas lietas („Moje zadeve“), poslušajo zvočni posnetek sodne obravnave, če je sodišče naložilo zvočno datoteko v informacijski sistem sodišča: ko so datoteke naložene v informacijski sistem sodišča in so podatki sinhronizirani, se vsakih 24 ur prenesejo v mehanizem za širjenje podatkov na portalu https://tiesas.lv. Ko se uporabnik registrira na portalu, lahko dostopa le do informacij o zadevah, v katerih je registriran kot stranka, in v takih primerih lahko odpre in posluša zvočne datoteke, dodane dokumentom v zadevi. Stranka v zadevi lahko do rubrike Manas lietas („Moje zadeve“) na portalu https://tiesas.lv dostopa z e-podpisom ali elektronsko identifikacijsko kartico ali tako, da pri sodni upravi (Tiesu administrācija) vloži prošnjo za odobritev pravic do dostopa.

Zadnja posodobitev: 05/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.