Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Litva
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Od 1. julija 2013 je mogoče civilne zahtevke vlagati elektronsko prek informacijskega sistema litovskih sodišč (LITEKO), ki je dostopen prek podsistema javnih elektronskih storitev (PES) na naslovu http://www.teismai.lt/en in https://www.epaslaugos.lt/portal, tako da se izbere povezava do portala elektronskih storitev litovskih sodišč.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronsko je mogoče vložiti različne zahtevke v civilnih postopkih ali pritožbe zoper posamezne akte ter vloge v upravnih postopkih. Elektronske dokumente je mogoče pri sodišču vložiti v zvezi z novimi in obstoječimi spisi v papirni obliki. Kadar se elektronski dokument vlaga v zvezi z obstoječim spisom v papirni obliki, mora vložnik predložiti tudi zahtevano število kopij v papirni obliki (ena kopija se doda v spis v papirni obliki, po ena kopija pa se pošlje vsaki stranki v postopku; kopije strankam pošlje sodišče).

Od 1. januarja 2014 se v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo okrožna sodišča in se nanašajo na izdajo sodnih odločb, za katere je bila vloga za začetek sodnega postopka 1. julija 2013 ali po tem datumu vložena z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo, uporablja izključno elektronska oblika;

1.2. enako velja v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo okrožna sodišča in za katera je bilo procesno pisanje, na katerem temelji sodni postopek, 1. januarja 2014 ali po tem datumu vloženo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo;

1.3. enako velja v civilnih zadevah, ki jih obravnavajo regionalna sodišča kot sodišča prve stopnje, in upravnih zadevah, ki jih na prvi stopnji obravnavajo upravna sodišča in za katere je bilo procesno pisanje, na katerem temelji sodni postopek, 1. julija 2013 ali po tem datumu vloženo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo;

1.4. enako velja tudi v vseh postopkih pred sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči, ki obravnavajo pritožbene ali kasacijske zadeve na podlagi pritožb, ki so bile vložene 1. januarja 2014 ali po tem datumu, zoper sodbe ali odločbe v zadevah, ki so bile obravnavane izključno v elektronski obliki.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ta storitev je vedno na voljo.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Procesna pisanja se lahko predložijo z izpolnitvijo predlog, dostopnih na podsistemu javnih elektronskih storitev informacijskega sistema litovskih sodišč, ali z naložitvijo obstoječih pisanj v oblikah zapisov, ki jih sistem podpira: oblike zapisov besedilnih dokumentov: doc, docx, odt, rtf, txt; oblike zapisov preglednic: xls, xlsx, ods; oblike zapisov za predstavitve: ppt, pptx, ppsx, odp; slike in besedila v obliki zapisa vektorske grafike: pdf, application/pdf, ADOC; slike v matrični obliki zapisa: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; video oblike zapisov: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; zvočne oblike zapisov: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Elektronski podatki, ki se nanašajo na sodne postopke, se obdelujejo, obravnavajo in shranjujejo z informacijsko in elektronsko komunikacijsko tehnologijo v skladu z ureditvijo, ki jo določi sodni svet (Teisėjų taryba), potrdi pa glavni litovski arhivar (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Dostop do portala elektronskih storitev je mogoč z orodji, ki so na voljo na portalu e-uprave: z elektronskim bančništvom, osebno izkaznico ali elektronskim podpisom. Sistem ima tudi funkcijo časovni žig.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Prebivalci, ki vlagajo elektronske dokumente, imajo 25-odstotni popust pri plačilu sodne takse; procesnih pisanj jim ni treba natisniti ali jih poslati sodišču po pošti, za izvedbo plačila jim ni treba na banke niti jim ni treba predložiti dokazila o plačilu.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Za zahtevke, vložene prek spleta, veljajo enaka pravila o civilnem postopku kot za običajne zahtevke. Člen 139(1) zakonika o civilnem postopku (Civilinio proceso kodeksas) določa, da lahko tožnik umakne zahtevek, dokler sodišče izvoda zahtevka ne pošlje tožencu. Pozneje se lahko zahtevek umakne le, če se toženec strinja in se zahtevek umakne, preden o njem odloči sodišče prve stopnje. Dokler zahtevek ni registriran, ga je mogoče umakniti tako, da se preprosto izbriše. Po registraciji pa ga je mogoče umakniti iz sistema le z vložitvijo vloge za umik.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Pri sodišču je mogoče vložiti dokumente v papirni obliki in elektronske dokumente.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Uporaba elektronske komunikacije med civilnim postopkom ne vpliva na pravila o civilnem postopku.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Uporaba elektronske komunikacije med civilnim postopkom ne vpliva na pravila o civilnem postopku.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Elektronski dokumenti se lahko vložijo v zvezi z obstoječimi spisi v papirni obliki in elektronskimi spisi.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Da.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Elektronsko se lahko obravnavajo zadeve, ki se nanašajo na izdajo sodne odločbe, druge zadeve, ki jih opredeli sodni svet, in informacije v zvezi s sodnimi postopki. Kadar se ustvari elektronski spis, se vse informacije, ki jih sodišče prejme ali pošlje v papirni obliki, digitalizirajo, natisnjeni dokumenti pa se obdelujejo, shranjujejo in uničijo v skladu z ureditvijo, ki jo določi sodni svet, potrdi pa glavni litovski arhivar.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, v civilnih in upravnih postopkih se pritožba lahko vloži prek spleta. Sodne odločbe se lahko dostavijo elektronsko in na drug način, določen v posameznem zakonu.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Sprememba zakonika o civilnem postopku, ki se nanaša na uporabo informacijske in elektronske komunikacijske tehnologije pri dejavnostih sodnih izvršiteljev, je začela veljati 1. julija 2013, vendar se možnost začetka postopka izvršbe prek spleta še ne uporablja. Elektronski informacijski sistem za sodne izvršitelje bi moral začeti delovati aprila 2015.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Od 1. julija 2013 lahko odvetniki in njihovi pomočniki prejemajo procesna pisanja sodišča s sredstvi elektronske komunikacije.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.