Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Malta
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, to je mogoče, vendar je odvisno od sodišča, pred katerim se začne postopek.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Z vlogo, ki se vloži prek spleta, se lahko začnejo naslednji postopki:

  • postopki pred sodiščem za spore majhne vrednosti,
  • postopki pred sodiščem za upravni spor ter
  • postopki pred magistratnim sodiščem (Malta) in magistratnim sodiščem (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti.

Ne obstajajo pa postopki, ki bi bili na voljo samo prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Storitev je na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, vendar se zahtevek/vloga obdela v času uradnih ur sodišča, tj. med 9.00 in 15.00 (od 1. oktobra do 15. junija) ter med 8.00 in 0.00 (od 16. junija do 30. septembra). Če se zahtevek/vloga vloži zunaj tega časa, se šteje, da je bil/-a vložen/-a naslednji delovni dan v zgoraj navedenem času.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Pri sporih majhne vrednosti se izpolni ustrezen obrazec, ki je na voljo na spletu in ki mora vsebovati vse zahtevane podatke, potrebne za njegovo predložitev v obdelavo.

Pri vlogi za postopek pred sodiščem za upravni spor, pa tudi pred magistratnim sodiščem (Malta) in magistratnim sodiščem (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti, je treba najprej vnesti podatke, kot jih zahteva elektronski obrazec, nato pa skenirano kopijo vloge v zakonsko zahtevani obliki priložiti morebitnim dokumentom.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Prenos podatkov poteka šifrirano, njihovo hrambo pa ureja javna politika.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Pri začetku postopka pred sodiščem za spore majhne vrednosti ni treba uporabiti elektronskega podpisa v kakršni koli obliki. Odgovori, odgovori na nasprotne tožbe in pritožbe pred navedenim sodiščem pa se podpišejo elektronsko, saj zahtevajo prijavo z elektronsko identifikacijo.

Kadar se vloži tožba pri sodišču za upravni spor, magistratnem sodišču (Malta) in magistratnem sodišču (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti, se ta samodejno elektronsko podpiše, saj je ta storitev odvetnikom in pravnim zastopnikom na voljo šele, ko se registrirajo za tako storitev prek elektronske identifikacije.

Čas in datum se samodejno vpišeta takoj po vložitvi zahtevka/vloge.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, stroški, povezani z vložitvijo vloge na spletu, se poravnajo na spletu. Znesek teh stroškov je enak kot pri neelektronski vložitvi vloge.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Tega ni mogoče storiti prek spleta. Za umik zadeve se je treba osebno obrniti na sodno tajništvo.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Pri postopkih pred sodiščem za spore majhne vrednosti, sodiščem za upravni spor, magistratnim sodiščem (Malta) in magistratnim sodiščem (Gozo) v okviru njegove nižje pristojnosti je spletna storitev na voljo samo za začetek sodnega postopka. Na tovrstne postopke se še ni mogoče odzvati prek spleta.

Pri postopkih pred sodiščem za spore majhne vrednosti, pa tudi pri vložitvi tožbe, je mogoče prek spleta vložiti tudi odgovor, odgovor na nasprotno tožbo in pritožbo.

Vendar respondent ni obvezan odgovoriti prek spleta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Obravnava zadeve se določi ne glede na to, ali je bil prejet odgovor v zvezi z zahtevkom.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Obravnava zadeve se po preteku roka za predložitev odgovora določi ne glede na to, ali je bil prejet odgovor v zvezi z zahtevkom.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Dokumente je mogoče vložiti elektronsko le skupaj z izvirnim zahtevkom, ki se prav tako vloži elektronsko.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V skladu z malteškim pravom vročitev sodb ni obvezna.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Vse predhodne ali končne sodbe se razglasijo na javni obravnavi, njihova kopija pa se izroči strankam ali odvetnikom, prisotnim na obravnavi. Mogoče je pridobiti tudi elektronsko kopijo sodbe, kot je pojasnjeno spodaj.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Prek spleta se je mogoče pritožiti samo v primeru pritožbe zoper odločitev sodišča za spore majhne vrednosti, vendar brez možnosti uradnega obvestila o sodbi prek spleta.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

To ni mogoče.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Spletno mesto Justice Services je spletna storitev, ki zajema odločitve sodišča, do katerih lahko brezplačno dostopajo odvetniki in splošna javnost.

Poleg tega spletnega mesta se lahko odvetniki s svojo elektronsko identifikacijo prijavijo v storitev eCourts na spletnem mestu https://ecourts.gov.mt/onlineservices/, kjer lahko dostopajo do sodnih zadev, aktov in nalogov.

Zadnja posodobitev: 06/03/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.