Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Od 1. septembra 2017 so elektronski postopki obvezni za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem (tožbe v vrednosti nad 25 000 EUR) pred prvostopenjskimi sodišči (rechtbanken) osrednje Nizozemske in province Gelderland (glej spletišče De Rechtspraak).

Od 1. oktobra 2019 novih zadev ni več mogoče vložiti elektronsko pred navedenimi sodišči in elektronski postopki so možni samo še v zadevah, ki so bile pred temi sodišči elektronsko vložene po 1. septembru 2017.

Skrbniki/prejemniki lahko računovodske izkaze in potrdila o izpolnitvi obveznosti elektronsko predložijo kantonski službi za digitalne storitve (Digitaal loket kanton). Letni računovodski izkazi in potrdila o izpolnitvi obveznosti (pregled vseh prihodkov, odhodkov, sredstev, terjatev in dolgov za predhodno leto) se lahko z uporabo elektronskega obrazca pošljejo kantonskemu sodišču, razen če slednje ne odredi drugače. Za predložitev obrazca je potrebna digitalna identifikacijska oznaka (prijavna koda DigID).

Od novembra 2017 so vsi poklicni skrbniki pozvani, naj v zvezi s skrbniškimi zadevami s prvostopenjskimi sodišči komunicirajo elektronsko. Ta elektronski pristop se uvaja postopoma za vsak urad skrbnika posebej (glej spletišče De Rechtspraak).

Pri vrhovnem sodišču (Hoge Raad) morajo biti kasacijske pritožbe civilnih strank vedno vložene elektronsko (glej spletišče Hoge Raad der Nederlanden).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Med 1. septembrom 2017 in 1. oktobrom 2019 so se postopki za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem pred prvostopenjskimi sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland vodili elektronsko. Na drugih sodiščih to ni mogoče. Zadeve, ki so bile v prej navedenem obdobju vložene pred prvostopenjskimi sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland, bodo praviloma zaključene elektronsko (glej tudi odgovore na vprašanja 3–16).

Nizozemsko sodstvo (rechtspraak) si prizadeva zagotoviti nov digitalni dostop za civilne zadeve. Poročila o napredku bodo na voljo na spletišču De Rechtspraak.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Za civilne tožbe z obveznim pravnim zastopanjem pred prvostopenjskimi sodišči osrednje Nizozemske in province Gelderland, ki so bile vložene v obdobju, navedenem pod vprašanjem 2, so elektronski postopki na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na službo za pomoč pri centru sodne službe (Rechtspraak Servicecentrum) se je mogoče obrniti po elektronski poti, med 8. in 20. uro pa tudi po telefonu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Da, tožba se začne z vložitvijo vloge za začetek postopka (procesinleiding) prek spletnega portala sodne službe.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za informacije glej tehnični predpis, ki je na voljo na spletišču De Rechtspraak.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Da, za predložitev dokumentov je potrebna elektronska identifikacija. Odvetniki v ta namen uporabljajo odvetniško izkaznico, državljani pa med drugim prijavno kodo DigID ali elektronsko identifikacijsko oznako (podjetja). Zakon določa, kateri načini identifikacije so dovoljeni.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse se plačajo v vseh postopkih. Odvetniki imajo v okviru pravosodnega sistema poseben tekoči račun. Pri elektronskih postopkih se sodne takse plačajo elektronsko. Brez plačila (nadaljnji) koraki v zvezi s sprožitvijo postopka niso mogoči.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, zakon in poslovnik pravosodnega sistema določata, kako umakniti zahtevek.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Da, če se uporablja zakonodaja o elektronskih postopkih, lahko toženec odgovori prek spleta. Če ima toženec odvetnika, je treba odgovoriti prek spleta. Če pa ima toženec pravico, da nastopa v svojem imenu, je dopusten tudi odgovor v papirni obliki.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Elektronski postopki v celoti potekajo prek spleta. Toženec po elektronski pošti prejme obvestilo o vsakem novem dokumentu, vloženem v elektronski spis zadeve. Toženci lahko dodajajo svoje dokumente in elektronsko vpogledajo v spis. Sodba sodišča se sporoči elektronsko.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če je bila zadeva drugi stranki pravilno vročena, se lahko zaradi njene nenavzočnosti na obravnavi v zadevi odloči z zamudno sodbo. Druga stranka je pisno obveščena o procesnih dejanjih.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na vprašanje 1. Sporočil in dokumentov ni dovoljeno predložiti po elektronski pošti, ker ni mogoče zagotoviti ustrezne varnosti.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne, sodni akti se ne morejo vročiti ali priglasiti prek interneta. Je pa veliko sodb objavljenih na spletišču De Rechtspraak in imajo dodeljeno številko ECLI, zato jih je mogoče enostavno poiskati. O tem, ali je treba sodbo objaviti na navedenem spletišču, običajno odloči predsedujoči sodnik. Vse sodbe niso objavljene na internetu, temveč so objavljene le izbrane sodbe, ki so pomembne za sodstvo ali za katere vlada precejšnje (medijsko) zanimanje.

Imena oseb v sodbi so zaradi varovanja zasebnosti anonimizirana. Podjetja in posamezniki, ki poklicno nastopajo pred sodiščem, niso anonimizirani.

Kadar so postopki lahko ali morajo biti elektronski, se sodba vloži v elektronski spis zadeve. Tako so stranke uradno obveščene o njej.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne, objava na internetu je na vrsti po uradnem obvestilu strankam in torej po datumu izreka sodbe. Glej tudi odgovor na vprašanje 13.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne, pritožbe pri sodnem organu višje stopnje ni mogoče vložiti elektronsko. Ugovor se lahko vloži elektronsko samo, če se je postopek, v katerem je bila sodna odločba izdana v nenavzočnosti toženca, vodil elektronsko.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne, v zadevah, v katerih so postopki elektronski, lahko samo odvetniki kadar koli vpogledajo v dokumente v zadevi.

Nekatere obrazce je mogoče prenesti s spletišča De Rechtspraak v formatu PDF, vendar je treba tudi te dokumente nato sodišču poslati po navadni pošti, da jih vključi v postopek. Med temi dokumenti so obrazci za delitev premoženja in starostne pokojnine, obrazci za spremembo starševske avtoritete, skrbništva za odraslo osebo, fiduciarnega upravljanja premoženja in mentorstva, prijavni obrazci za izvedence in tolmače, obrazci za postopke v primeru insolventnosti, obrazci za postopke za evropski plačilni nalog, obrazci za evropske postopke v sporih majhne vrednosti in pritožbeni obrazci v pritožbenih postopkih.

Informacije, ki so morda pomembne za sodni postopek, pa tudi informacije, ki zagotavljajo neodvisnost sodnikov, se evidentirajo v centralni zbirki, splošni javnosti pa so na voljo na spletišču De Rechtspraak. To zadeva osrednji register skrbništva za odrasle osebe (Centraal Curateleregister), osrednji register insolventnosti (Centraal Insolventieregister), register premoženjskih razmerij med zakoncema (huwelijksgoederenregister) in register dodatnih stališč sodstva (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), ki so vsi na voljo na vpogled na spletu.

Zadnja posodobitev: 09/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.