Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Severna Irska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, civilne sodne postopke je mogoče začeti prek interneta, in sicer prek spletne aplikacije za spore majhne vrednosti Small Claims Online (SCOL), ki je dostopna na povezavi: https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Aplikacija Small Claims On Line (SCOL) se lahko uporablja za denarne zahtevke do 3 000 GBP (izključene so sodne takse), ki niso povezani s poslabšanjem zdravja ljudi, nesrečami v cestnem prometu, razžalitvijo ali obrekovanjem, vpisom v zemljiško knjigo, zapuščino ali rento ali kakršno koli lastnino zakoncev.

Oseba ali osebe (nasprotna stranka ali stranke), ki so tožene, lahko prebivajo v Združenem kraljestvu, morajo pa predložiti veljavno poštno številko, da se lahko opredeli ustrezen naslov za vročanje. Če ima nasprotna stranka naslov v Angliji, na Škotskem ali v Walesu, mora vložnik potrditi, da podlaga za tožbo, ki jo vlaga, ni predmet zadeve, ki je bila predložena kakemu drugemu sodišču. Če pa ima nasprotna stranka naslov zunaj Združenega kraljestva, se aplikacija SCOL ne more uporabiti.

Za uporabo aplikacije SCOL morajo biti upniki stari najmanj 18 let, ne smejo imeti zmanjšane intelektualne sposobnosti, ne smejo prejemati pravne pomoči v smislu zakona o pravni pomoči iz leta 1988 in ne smejo biti kverulanti (tj. osebe, ki jim je sodnik višjega sodišča prepovedal začeti postopek na katerem koli od grofijskih sodišč v Severni Irski brez dovoljenja). Zahtevkov ni mogoče vlagati zoper vlado ali monarhijo.

Spor majhne vrednosti se lahko sproži le v sodni pisarni ali prek spleta z uporabo postopka SCOL.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

SCOL je dostopen 24 ur na dan, sedem dni na teden.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

V zvezi z aplikacijo SCOL bo vložnik pozvan, naj izpolni sklop zaslonskih obrazcev. Vsak zaslonski obrazec se nanaša na posebno potrebno informacijo – na primer, polno ime in naslov vložnika, ime in naslov nasprotne stranke ali strank, denarni znesek, ki se zahteva, ter podrobnosti o zahtevku.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Varnost je bistvenega pomena. Ker so lahko nekatere informacije, ki jih predloži vložnik, občutljive, se varnost zagotavlja z edinstvenim uporabniškim imenom in gesli. Spletišče je varnostno zaščiteno in šifrira podatke, ki se pošiljajo prek interneta.

Preden lahko uporabniki na spletišču vložijo vlogo za spor majhne vrednosti, se morajo registrirati. Med postopkom registracije morajo izbrati uporabniško ime in geslo. Geslo mora vsebovati najmanj 7 znakov in mora biti kombinacija velikih in malih črk ter številk.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Elektronski podpisi niso potrebni. Vložnik mora izpolniti izjavo o resnici.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Ni razlike med sodnimi taksami za postopke, ki se začnejo prek interneta, in za neelektronske postopke. Sodne takse se lahko plačajo s kreditno ali debetno kartico ali s predplačniškim računom. Kdor ima pravico zahtevati oprostitev plačila taks, ne more uporabljati aplikacije SCOL.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Vložnik lahko vloži obvestilo o umiku zahtevka; to lahko stori prek spleta ali v uradu, zadeva pa bo tako dobila status „zaključeno“.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Če je bil zahtevek vložen prek aplikacije SCOL, lahko nasprotna stranka v postopku odgovori po elektronski poti s prijavnim geslom, določenim na prvi strani tožbenega obrazca, ali pa odgovori ustrezni sodni pisarni. Odgovor prek interneta ni obvezen.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Toženec se lahko na zahtevek, vložen prek aplikacije SCOL, odzove prek spleta na tri načine. Izpolni lahko:

– obrazec za sprejetje odgovornosti – če prizna zahtevek in ga želi poravnati.

Če toženec prizna, da je dolžan navedeni znesek in ga namerava plačati, mora izpolniti in vložiti ta dokument. Navesti mora, ali potrebuje dodaten čas, in sicer tako, da izjavi, da bo plačal določen znesek na teden/mesec ali da bo plačal celoten znesek do določenega datuma;

– obrazec za uradno obvestilo o sporu – če toženec želi izpodbijati zahtevek.

Če se ne strinja z zahtevkom, mora izpolniti in predložiti obvestilo o sporu in navesti razlog za izpodbijanje. Ko je dokument preverjen, se zadeva z namenom uvrstitve na seznam in obravnave preda sodni pisarni, navedeni na izvorni vlogi (običajno lokalna sodna pisarna). Toženec mora pri ustrezni sodni pisarni vsaj deset dni pred obravnavo vložiti kopije kakršnih koli dokumentov, na podlagi katerih izpodbija zahtevek;

– obrazec za uradno obvestilo o sporu in nasprotni tožbi – če tožnik želi izpodbijati zahtevek, hkrati pa vložiti nasprotno tožbo proti vložniku. Za ta dokument se zaračuna sodna taksa, ki pa je odvisna od zneska, ki ga toženec želi zahtevati. Znesek je treba poravnati s kreditno ali debetno kartico prek spleta. Če oseba nima kreditne ali debetne kartice, mora ta dokument predložiti središču Civil Processing Centre in znesek plačati v gotovini, s poštnim nakazilom ali čekom. Ček mora biti namenjen sodni službi Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Ko je dokument preverjen v središču Civil Processing Centre, se preda sodni pisarni, navedeni na izvorni vlogi (običajno lokalna sodna pisarna), za uvrstitev na seznam in obravnavo. Toženec mora pri ustrezni sodni pisarni vsaj deset dni pred obravnavo vložiti kopije kakršnih koli dokumentov, na podlagi katerih izpodbija zahtevek.

Če toženec vloži ugovor, se zadeva posreduje okrajnemu sodišču tožnika. Če je vložen nasprotni zahtevek, se zadeva posreduje ustreznemu sodišču. V obeh primerih se bo zadeva nadaljevala, kot če bi bila vložena v neelektronski obliki.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se rok za odgovor izteče, ne da bi se toženec odzval, lahko vložnik zaprosi za likvidirani ali nelikvidirani zamudni odlok. Vloga za zamudni odlok se lahko izpolni in predloži prek spleta.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Splošna spletna aplikacija, ki bi omogočala elektronsko predložitev dokumentov sodišču, vendar lahko sodišče po svoji presoji v določenih okoliščinah navede, da bo določen dokument sprejelo v elektronski obliki. Dokumenti se sprejmejo, če so preneseni med računi za varno elektronsko pošto kazenskega pravosodja (Criminal Justice Secure eMail, CJSM), tj. z enega elektronskega naslova CJSM na drugega. Pogoji izmenjave dogovorjene dokumentacije so določeni v protokolu za elektronsko izmenjavo informacij med sodno službo Severne Irske in drugimi organizacijami v postopkih v skladu z odredbo o otrocih (Severna Irska) iz leta 1995.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Ne.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Ne.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Ne.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ne.

Sorodne povezave

Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Zadnja posodobitev: 19/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.