Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Tako imenovani elektronski postopek za plačilni nalog (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) je mogoče začeti prek spleta. Prva faza tega postopka se izvede brez sodelovanja dolžnika. Dolžnik lahko odgovori šele, ko je bil izdan plačilni nalog in ko mu je bil ta tudi vročen.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Elektronski postopek za plačilni nalog se lahko začne v zadevah, ki se nanašajo na denarne zahtevke, in sicer ne glede na vrednost spornega predmeta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

V elektronskem postopku za plačilni nalog je mogoče tožbeni zahtevek pri elektronskem sodišču (e-sąd) vložiti kadar koli.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Posebna programska oprema, zasnovana za elektronsko sodišče, samodejno pretvori besedilno datoteko, ki vsebuje tožbeni zahtevek, v obliko zapisa in podatkovno strukturo, ki se zahteva pri elektronskem sodišču.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Podatki so zavarovani s številnimi naprednimi rešitvami informacijske tehnologije, vključno s sistemom CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart – popolnoma avtomatiziran javni Turingov test za razlikovanje računalnikov in ljudi). Sistem CAPTCHA je vrsta tehnologije, ki se uporablja kot varnostna funkcija spletišča in omogoča prenos le tistih podatkov, ki jih vnesejo ljudje. V tem primeru sistem CAPTCHA preprečuje, da bi stroji na spletnem portalu ustvarjali račune. To preverja tako, da mora uporabnik s slike prepisati besedilo. Besedilo na sliki je namenoma izkrivljeno, da ga ni mogoče prebrati s tehnologijo OCR (Optical Character Recognition – optično prepoznavanje znakov, tj. več tehnologij ali vrst programske opreme, ki se uporabljajo za prepoznavanje znakov in celotnega besedila v računalniški datoteki v obliki grafike ali rastra), ljudem pa je še vedno dovolj berljivo. Kodo s slike je treba prepisati v ustrezno polje z velikimi ali malimi črkami.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

V elektronskem postopku za plačilni nalog je treba tožbene zahtevke in vloge podpisati z elektronskim podpisom. Uporabijo se lahko naslednje vrste podpisov:

(a) navaden elektronski podpis, ki ga je mogoče brezplačno dobiti na spletišču EPU.
Pred tem je treba ustvariti račun. Ko je račun aktiviran, je treba zahtevati izdajo potrdila, ki ga izda središče EPU za izdajo potrdil, nato pa počakati na obvestilo, da je bilo potrdilo izdano (približno dve uri). Nato je treba potrdilo naložiti s spleta. Za pravilno namestitev potrdila v operacijski sistem je potrebno geslo potrdila. Geslo se pošlje po e-pošti. Če uporabnik potrdilo po naložitvi izgubi, mora predložiti novo vlogo za potrdilo. Navaden elektronski podpis je mogoče uporabljati le v elektronskih postopkih. Potrdilo za navaden elektronski podpis velja eno leto;

(b) kvalificirani elektronski podpis. Kvalificirani elektronski podpis lahko uporabniki po registraciji uporabniškega računa samodejno uporabljajo, vendar pa morajo sami prej pridobiti kvalificirani elektronski podpis.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodno takso je mogoče v elektronskem postopku za plačilni nalog plačati le elektronsko prek ponudnika plačilnih storitev. Taksa znaša eno četrtino takse, ki se plača v tradicionalnem postopku za plačilni nalog.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

V elektronskem postopku za plačilni nalog lahko tožnik umakne tožbeni zahtevek, dokler se postopek ni končal s končno odločbo. V ta namen je treba predložiti vlogo.
Vloga mora vsebovati tožnikovo izjavo o umiku zahtevka in številko njegovega bančnega računa. Tožnik lahko tožbeni zahtevek umakne v celoti – v tem primeru se odpove pravnemu varstvu vseh zahtevkov, navedenih v tožbenem zahtevku (v njihovem celotnem znesku). Tožbeni zahtevek je mogoče umakniti tudi le delno, kar se imenuje delni umik zahtevka. Ob umiku tožbenega zahtevka se lahko tožnik hkrati odpove navedenemu zahtevku. V vlogi za umik tožbenega zahtevka je treba navesti številko bančnega računa za vrnitev plačane sodne takse. Sodna taksa se vrne, če je tožbeni zahtevek umaknjen, še preden je izdan plačilni nalog.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

V elektronskem postopku za plačilni nalog toženec ne more odgovoriti prek spleta. Prvi dokument, ki ga je treba tožencu vročiti v elektronskem postopku za plačilni nalog, je plačilni nalog. Toženec se lahko zoper njega pritoži z vložitvijo ugovora (v tradicionalni ali elektronski obliki).

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

V elektronskem postopku za plačilni nalog toženec ne more odgovoriti na tožbeni zahtevek. Edina oblika pritožbe zoper plačilni nalog je vložitev ugovora pri sodišču (v tradicionalni ali elektronski obliki). V takem primeru plačilni nalog izgubi veljavo in nima pravnega učinka. Elektronsko sodišče zadevo posreduje sodišču, ki je krajevno pristojno glede na kraj toženčevega stalnega prebivališča, pri čemer se zadeva obravnava v drugem postopku.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog, postane pravnomočen dva tedna po vročitvi tožencu. Pravnomočen plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog in vnesen v sistem informacijske tehnologije, je izvršilni naslov. Sodišče razglasi plačilni nalog, izdan v elektronskem postopku za plačilni nalog, za izvršljiv z izdajo elektronske odločbe o izvršbi.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

V elektronskem postopku za plačilni nalog dokumentov ni mogoče priložiti elektronsko predloženi vlogi.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

V elektronskem postopku za plačilni nalog se sodna pisanja tožniku vročajo elektronsko. Tožniki ob začetku postopka z vložitvijo tožbenega zahtevka prek spletišča elektronskega sodišča pridobijo dostop do namenskega dela spletišča elektronskega sodišča, ki jim omogoča prejemanje sporočil sodišča. Sodna pisanja se tožniku vročajo prek sistema za prenos podatkov, ki podpira elektronski postopek za plačilni nalog (elektronsko vročanje sodnih pisanj). Sodna pisanja se tožencu elektronsko vročajo le, če se je toženec strinjal s to obliko vročanja sodnih pisanj.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

V elektronskem postopku za plačilni nalog so sodne odločbe elektronske.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, le v elektronskem postopku za plačilni nalog.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Če odločba o izvršbi zajema sodno odločbo, ki se izda v elektronskem postopku za plačilni nalog, se lahko vloga za začetek izvršilnega postopka vloži elektronsko.
Vložiti jo je treba prek sistema za prenos podatkov, ki podpira elektronski postopek za plačilni nalog.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Med elektronskim postopkom za plačilni nalog imajo stranke poln vpogled v spis postopka, ki se vodi v njihovi zadevi. Navedeni vpogled se zagotovi prek sistema za prenos podatkov, ki podpira navedeni postopek. Dokumente, v katere je omogočen vpogled, je mogoče tudi natisniti. To je mogoče le v elektronskem postopku za plačilni nalog, v vseh ostalih postopkih pa ne.

Zadnja posodobitev: 01/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.