Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, na Portugalskem je mogoče začeti sodni postopek prek interneta in v ta namen so bile vzpostavljene posebne aplikacije IT: Citius in platforma za vodenje inventurnih postopkov.

Citius

V civilnem postopku je načeloma mogoče vlogo in listine vložiti elektronsko prek platforme Citius na spletnem naslovu http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ v skladu s postopki in navodili, ki so tam navedeni.

Platforma Citius vsebuje posebne module za sodnike, tožilce in sodne uradnike, ki so v pomoč pri vodenju postopkov in vlaganju uradnih dokumentov, ter za pravne zastopnike glede vlaganja uradnih dokumentov in vpogleda v potek postopka (člen 3 ministrskega izvedbenega odloka (Portaria) št. 280/2013).

Odvetniki, odvetniški pripravniki in pravni svetovalci se morajo za dostop do sistema registrirati pri subjektu, ki je odgovoren za upravljanje dostopa do sistema. Dostop temelji na informacijah, ki jih predložijo zadevna poklicna združenja glede veljavnosti članstva.

Po registraciji se izdajo zaupne, osebne in neprenosljive informacije, ki omogočajo dostop do zaprtega dela platforme.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Kar zadeva zapuščinske zadeve, lahko zainteresirane strani od 2. septembra 2013 v pravdnih zadevah za delitev dediščine izberejo notarsko pisarno, kjer želijo začeti inventurni postopek, če obstaja ustrezna zveza z razdelitvijo premoženja glede na kraj, kjer je bil zapuščinski postopek začet, kraj večine posesti ali gospodarskih podjetij v dediščini ali kraj prebivališča večine neposrednih zainteresiranih strani v zadevni razdelitvi premoženja. V določenih fazah se postopek predloži sodišču, da lahko sodnik sprejme odločitev, vključno s potrditvijo razdelitve premoženja.

Če je mogoče, notarji inventure postopke vodijo elektronsko, in sicer v skladu z ministrskim izvedbenim odlokom št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013 (člen 2 zakona št. 117/2019).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Citius

Vsi pravni postopki, tj. postopki o glavni stvari, preventivni ukrepi, stranski postopki, posamezna sodna obvestila in vsi drugi postopki, pridruženi ali samostojni, vključno s pritožbenimi, se zdaj obravnavajo elektronsko na platformi Citius (člen 3 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013).

Glede postopkov, ki se predložijo sodišču, platforma Citius omogoča začetek in vodenje:

(a) civilnih ugotovitvenih postopkov, preventivnih ukrepov in izdajo posameznih sodnih obvestil, razen postopkov za varstvo mladoletnih oseb ter civilnopravnih odškodninskih zahtevkov ali civilnih izvršilnih postopkov, vloženih v zvezi s kazenskim postopkom;

(b) civilnih izvršilnih postopkov in vseh stranskih postopkov, pridruženih izvršbi (v tem primeru bi se morala izvršilni postopek ter tiskanje vseh bistvenih dokumentov opraviti šele, ko sodišče prejme vlogo ali informacije, na podlagi katerih mora ukrepati).

Enako velja za postopke v zvezi s plačilnim nalogom. Glej ustrezni informativni list.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

V primeru vložitve zahteve za inventuro pri notarju se morajo vsi ugovori in vsa nadaljnja dejanja, če je le mogoče, izvesti prek platforme za vodenje inventurnih postopkov (člen 6 zakona št. 23/2013).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Opisane storitve so praviloma na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Citius

Vloge se vložijo na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani, navedeni v odgovoru na vprašanje 1, tem pa se priložijo:

(a) datoteke z drugimi zakonsko zahtevanimi informacijami, vsebinski del vloge in druge informacije, ki so po mnenju pravnega zastopnika pomembne in jih ni mogoče navesti v nobenem drugem polju na obrazcu, ter

(b) listine, ki morajo biti priložene vlogi.

Tako predložene vloge in listine morajo biti digitalno podpisane na platformi Citius s potrdilom za elektronski podpis, ki trajno jamči poklicni status podpisnika.

Datoteke in listine morajo biti v obliki zapisa Portable Document Format (.pdf), priporoča se različica PDF/A, z omogočenim iskanjem po vsebini (člen 8 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013).

V postopku za izdajo naloga za plačilo se zahteva oblika zapisa Extensive Markup Language (.xml); specifikacije so na voljo na spletnem naslovu https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Vlogo za inventurni postopek lahko vloži:
a) zainteresirana stran ali pravni zastopnik, tako da izpolni elektronski obrazec za začetek inventurnega postopka, ki je na voljo na platformi, in priloži ustrezne dokumente, v skladu z opredeljenimi postopki in navodili;
b) zainteresirana stran v notarski pisarni, na fizičnem mediju, s predložitvijo predloge vloge za inventuro iz predhodnega člena in ustreznih dokumentov (člen 4 ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013).

Za dostop do zgoraj navedenega spletišča je potrebno elektronsko potrdilo:
a) državljani lahko uporabijo digitalno potrdilo iz svoje osebne izkaznice;
b) odvetniki in pravni svetovalci pa lahko uporabijo digitalno potrdilo, ki potrjuje njihov poklicni status.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Osebni podatki, ki jih sodišča zbirajo pri opravljanju pravnih nalog, se obdelujejo v informacijskih platformi Citius, ki jo je ustvaril in jo upravlja inštitut za finančno poslovodenje I.P., (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (‘IGFEJ, I.P.’), za katerega je odgovorno ministrstvo za pravosodje in ki nastopa kot podizvajalec najvišjega organa v pravnem sistemu (v skladu s členom 4(8) in členom 28  Splošne uredbe o varstvu podatkov), tj. vrhovnega sodnega sveta.

IGFEJ, I.P. skrbi, da se izvajajo vsi ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se zagotavljata obdelava podatkov v skladu z Uredbo in varovanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. V skladu s členom 37 Splošne uredbe o varstvu podatkov je ministrstvo za pravosodje imenovalo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov za organe pod njegovim nadzorom, vključno z IGFEJ, I.P.

O dostopu do osebnih podatkov v pravosodnih zadevah in prenosu takih podatkov odloča sodnik v zadevi. Sodnik v zadevi se glede tega odloči v skladu s procesnim pravom, ki se uporablja za specifično zadevo, in naslednjimi podrobnostmi, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov: obdelava osebnih podatkov na sodiščih omogoča omejitev uporabe Uredbe na posamezna dejanja in postopke, ki jih je treba upoštevati (člen 23(1)(d) in (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov); nadzorni organi lahko ne nadzirajo dejanj obdelovanja podatkov na sodiščih (omejitev iz člena 55(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov). Za pravne odločitve o zadevi se uporablja pritožbeni postopek, določen v nacionalnem procesnem pravu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Citius

Vloge in listine, ki jih predložijo pravni zastopniki, morajo biti digitalno podpisane s potrdilom za elektronski podpis, ki trajno jamči istovetnost in poklicni status podpisnika.

Platforma Citius zagotavlja:

(a) potrditev datuma in časa dostave;

(b) da je pošiljatelju zagotovljena kopija predložene vloge in listin z navedenim datumom in časom potrjenega prejema;

(c) če sprejem ni mogoč, se pošiljatelju pošlje obvestilo, da vloge ali listin ni bilo mogoče predložiti na platformi.

Sodniki in državni tožilci uradne listine vedno predložijo elektronsko prek sistema IT Citius s kvalificiranim ali naprednim elektronskim podpisom.

Če v posamezni zadevi pravno zastopanje ni obvezno in stranka nima odvetnika, se lahko vloge sodišču predložijo tudi na enega od naslednjih načinov (člen 144(7) zakonika o civilnem postopku):

(a) osebna dostava v sodno tajništvo, pri čemer se datum izročitve listin šteje za datum njihove vložitve;

(b) s priporočeno pošto, pri čemer se datum oddaje na pošti šteje za datum njihove vložitve;

(c) po telefaksu, pri čemer se datum pošiljanja listin šteje za datum njihove vložitve.

Če stranka ima pravnega zastopnika, vendar listin iz utemeljenih razlogov ni mogoče predložiti elektronsko, se lahko predložijo na enega od zgoraj navedenih načinov.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Ko je vloga ustrezno vložena, platforma ali notar vložniku izda potrdilo o predložitvi, na katerem so navedeni: 
a) datum in čas predložitve vloge;
b) šifra in navodila za dostop do spletišča https://www.inventarios.pt/ za vpogled v zadevo;

c) sklic Multibanco za plačilo prvega obroka notarske takse in ustrezen znesek;
d) referenčna številka, ki se bo dodelila zadevi po plačilu prvega obroka notarske takse.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Citius

Da, sodne takse je treba plačati.

Najprej se za plačilo izda enotni račun (Documento Único de Cobrança, DUC), ki je dostopen na spletni strani IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Enotni račun je mogoče plačati:

  • prek Multibanco ali Homebanking (z uporabo možnosti „Plačila državi“ – Pagamentos ao Estado);
  • s kartico Multibanco pri tajništvu sodišča;
  • v poslovalnici vaše banke.

Za več informacij glej:

Storitve – stroški postopka: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V postopkih, pri katerih uporaba elektronskih sredstev ni obvezna, se sodne takse zmanjšajo na 90 % vrednosti, če stranka vse vloge predloži elektronsko (člen 6 uredbe o stroških postopka).

V zvezi s plačilnimi nalogi glej ustrezni informativni list.

Na Portugalskem je plačilo sodne takse mogoče tudi z bančnim nakazilom iz tujine.

Pripomoček za izračun sodnih taks je na voljo na spletnem naslovu https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca..

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Stroški inventurnih postopkov vključujejo notarske takse in izdatke. Plačilo se opravi na podlagi sklica za elektronsko nakazilo Multibanco, ki se izda ob vložitvi vloge.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, postopek je mogoče ustaviti ali umakniti vlogo, in sicer pod pogoji iz nacionalnih postopkovnih pravil, ki se uporabljajo v posameznem primeru.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

V sodnih postopkih mora toženec vloge pri sodišču praviloma vlagati elektronsko, datum predložitve vloge pa se šteje za datum njene vložitve (člen 144 zakonika o civilnem postopku).

Če v posamezni zadevi pravno zastopanje ni obvezno in stranka nima odvetnika, se lahko vloge tajništvu sodišča predložijo tudi osebno ali pošljejo s priporočeno pošto oziroma po telefaksu.

Glede inventurnih postopkov glej odgovora na vprašanji 4 in 6.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Citius

Če toženec ugovarja, se zahtevek še vedno obravnava elektronsko, vendar se nekateri dokumenti natisnejo. Še vedno so potrebni tiskani dokumenti (npr. sodniki nimajo materialnih sredstev, da bi lahko zadevo proučili in pripravili odločitev na ločenih zaslonih ali da bi lahko med obravnavo pri sodišču imeli dostop do digitalnih vlog; v nekaterih primerih sodišče odloča o tem, ali je treba nekatere dokumente za namene proučitve natisniti).

Fizični spis mora vsebovati le vloge in procesne akte, ki so pomembni za vsebinsko odločitev, kot opredeli sodnik v obrazložitvi posamezne zadeve. Šteje se, da naslednji dokumenti v tem smislu niso pomembni (člen 28 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013):

(a) zahteva za spremembo datuma obravnave;

(b) upravna sporočila in obvestila o izvršbi, ki se nanašajo le na organizacijo postopka, ter odgovori, kot so:

(i) obvestila, s katerimi se odreja izdaja poziva osebi ali vročanje listin;

(ii) obvestila o datumih obravnav;

(iii) obvestila o predaji zadeve državnemu tožilcu;

(iv) obvestila, da preiskavo vodijo različni organi, na primer kriminalistična policija, registri osebnih stanj, portugalski nacionalni inštitut za forenzično medicino in forenzično znanost (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), direktorat za izvajanje zaporne kazni in socialne rehabilitacije (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ali generalni direktorat za socialno varnost (Direcção-Geral da Segurança Social);

(v) potrditve državnega tožilca in sodnika;

(c) sprejem v imenovanje za izvršitelja v zvezi z vročitvijo poziva;

(d) notranje komuniciranje;

(e) negativna potrdila na podlagi iskanj v podatkovnih zbirkah organov javne uprave;

(f) posamezna dejanja, sporočila ali obvestila izvršitelja.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Notar mora na platformi evidentirati vse korake v postopku, zato da se lahko vsak korak identificira ter poišče kopija zadevnega dokumenta in morebitnih spremnih dokumentov.

Notar mora vsako neelektronsko vloženo uradno vlogo katere koli osebe, ki je vključena v postopek, optično prebrati in jo vnesti v spis zadevnega inventurnega postopka.

Če zgoraj navedeno optično branje listin ni mogoče zaradi narave vloge ali katere koli druge listine, ki jo predloži zainteresirana stran, mora notar dejanje evidentirati na platformi za inventurne postopke in navesti, da je vpogled v zadevni dokument mogoč v notarski pisarni.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec ne odzove, se za zahtevek uporabi ustrezni postopek, zadeva pa se digitalno obravnava do sprejetja končne odločbe. Nekateri dokumenti se natisnejo, kot je bilo pojasnjeno v odgovoru na predhodno vprašanje.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovora na vprašanji 2 in 4.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Citius

Primeri, v katerih zakon omogoča vročanje prek interneta, so navedeni v informativnem listu „Vročanje pisanj – Portugalska“, zlasti v odgovorih na vprašanji 5 in 6.

Če je dovoljeno elektronsko vročanje, se to opravi prek platforme Citius, ki samodejno zagotavlja dostopnost dokumentov in vpogled vanje na spletnem naslovu http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Notarji vročajo pisanja pravnim zastopnikom strank, ki so že vključene v postopek, prek platforme za inventurne postopke na zaprtem delu platforme, ki je v sistemu namenjen pravnemu zastopniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena tretji dan po tem, ko je dokument na voljo v zaprtem delu sistema, namenjenem pravnemu zastopniku, ali naslednji delovni dan, če tak dan ni delovni dan.

Ko je dokument na voljo v zaprtem delu platforme, namenjenem pravnemu zastopniku, se na e-naslov, ki ga je zastopnik predhodno navedel, samodejno pošlje elektronsko sporočilo, v katerem je zastopnik obveščen, da je dokument na voljo na platformi.

Če se pisanje strankam vroča neposredno, se vroča v papirni obliki v skladu s pogoji iz zakonika o civilnem postopku in evidentira na platformi za inventurne postopke ter opremi se z elektronskim podpisom zadevnega uradnika.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Primeri, v katerih zakon omogoča vročanje sodnih odločb prek interneta, so navedeni v informativnem listu „Vročanje pisanj – Portugalska“, zlasti v odgovorih na vprašanji 5 in 6.

Vročanje sodnih odločb se opravi prek sistema Citius-Magistrados Judiciais, odločbe pa so na voljo na platformi Citius.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, naslednje se lahko predloži elektronsko: vloga za dovoljenje za vložitev pritožbe, navedbe pritožbenih razlogov in odzivi ter pritožbe zoper zavrnitev pritožbe ali zoper predajo pritožbe drugemu organu.

V zvezi z vročanjem odločb v pritožbenih postopkih glej odgovor na vprašanje 13.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, postopek izvršbe je mogoče začeti prek interneta.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Citius

V vseh drugih sodnih postopkih, razen v izvršilnih postopkih, v katere imajo tudi stranke same vpogled, velja, da imajo vpogled prek interneta le pravni zastopniki (odvetniki in pravni svetovalci), izvršitelji in upravitelji v postopku zaradi insolventnosti.

V izvršilnih postopkih ima vpogled upnik ali dolžnik, in sicer na spletnem naslovu https://processoexecutivo.justica.gov.pt na podlagi predhodne avtentikacije z uporabo digitalnega avtentikacijskega potrdila, vgrajenega v osebne izkaznice, ali prek mobilnega digitalnega ključa. Vpogled je možen v skladu s postopki in navodili, navedenimi na spletišču.

Platforma za vodenje inventurnih postopkov

Stranke in njihovi pravni zastopniki imajo vpogled v inventurne postopke na platformi za inventurne postopke.

Stranke lahko dostopajo do sistema izključno zaradi vpogleda, in sicer s kodo, ki jim jo zagotovi notar ob prvi vročitvi pisanj zadevni stranki.

Zakonodaja, ki se uporablja

Zakon št. 41/2013 z dne 26. junija 2013 – zakonik o civilnem postopku

Ministrski izvedbeni odlok št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013 – elektronsko vodenje pravosodnih zadev

Zakon št. 117/2019 z dne 13. septembra 2019 – pravna ureditev glede inventurnih postopkov

Ministrski izvedbeni odlok št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013 – o obdelavi dokumentov in pogojih inventurnih postopkov

Koristne povezave:

Portal Citius

Pravosodni portal

Generalni direktorat za pravosodje

Generalni direktorat za pravosodno politiko

Inštitut za finančno poslovodenje in infrastrukturo pri ministrstvu za pravosodje

Opomba:

Informacije, ki jih vsebuje ta informativni list, za kontaktno točko Evropske pravosodne mreže, sodišča ali druge subjekte in organe niso zavezujoče. Preveriti je treba tudi veljavna pravna besedila. Ta se redno posodabljajo, njihova razlaga pa se s sodno prakso razvija.

Zadnja posodobitev: 15/04/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.