Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Da, na Portugalskem je mogoče začeti sodni postopek prek spleta in v ta namen sta bili vzpostavljeni posebni aplikaciji IT: platforma Citius in platforma za vodenje postopkov popisa premoženja.

Citius

V civilnem postopku je načeloma mogoče vlogo in listine vložiti elektronsko prek platforme Citius na spletnem naslovu https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx v skladu s postopki in navodili, ki so tam navedeni.

Platforma Citius vsebuje posebne module za sodnike, tožilce in sodne uradnike glede vodenja postopkov in vlaganja uradnih dokumentov ter za pravne zastopnike glede vlaganja uradnih dokumentov in vpogleda v potek postopka (člen 3 ministrskega izvedbenega odloka (Portaria) št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Odvetniki, odvetniški pripravniki in pravni svetovalci se morajo za dostop do sistema registrirati pri subjektu, ki je odgovoren za upravljanje dostopa do sistema. Dostop temelji na informacijah, ki jih zadevna poklicna združenja predložijo glede veljavnosti članstva (člen 5(2) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Po registraciji se izdajo zaupne, osebne in neprenosljive informacije, ki omogočajo dostop do zaprtega dela platforme (člen 5(3) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013): https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx.

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

Kar zadeva zapuščinske zadeve, lahko zainteresirane strani od 2. septembra 2013 v pravdnih zadevah za delitev dediščine izberejo notarsko pisarno, pri kateri želijo začeti postopek popisa premoženja, če obstaja ustrezna povezava z delitvijo premoženja glede na kraj, v katerem je bil zapuščinski postopek začet, kraj lokacije večine premoženja ali poslovnih enot iz zapuščine ali kraj prebivališča večine neposrednih zainteresiranih strani v zadevni delitvi premoženja (člen 1(2) pravnega okvira za notarski popis premoženja, objavljenega v prilogi k zakonu št. 117/2019 z dne 13. septembra 2019). V določenih fazah se postopek predloži sodišču, da sodnik izda sklep, vključno s potrditvijo delitve premoženja (člen 5 pravnega okvira za notarski popis premoženja, objavljenega v prilogi k zakonu št. 117/2019 z dne 13. septembra 2019).

Opomba: Z zakonom št. 117/2019 z dne 13 septembra 2019 je bil izrecno razveljavljen zakon št. 23/2013 z dne 5. marca 2013 (zakon o odobritvi pravnega okvira za popis premoženja). Vendar se pravni okvir za postopke popisa premoženja, odobren v prilogi k zakonu št. 23/2013 z dne 5. marca 2013, še vedno uporablja za take postopke, ki so na datum začetka veljavnosti zakona št. 117/2009 z dne 13. septembra 2009 še potekali pred notarji in ki se izvajajo v skladu z navedenim okvirom (člen 11(2) in (3) zakona št. 117/2009 z dne 13. septembra 2009).

V skladu s členom 2(1) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013 notarji postopke popisa premoženja po možnosti vodijo elektronsko prek platforme na naslovu https://www.inventarios.pt/.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Citius

Vsi pravni postopki, tj. postopki o glavni stvari, ukrepi zavarovanja, stranski postopki, posamezna sodna obvestila in vsi drugi postopki, pridruženi ali samostojni, vključno s pritožbenimi, se zdaj praviloma obravnavajo elektronsko prek platforme Citius (člen 1 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Glede postopkov, ki se predložijo sodišču, platforma Citius omogoča začetek in vodenje:

(a) civilnih ugotovitvenih postopkov, ukrepov zavarovanja in izdajo posameznih sodnih obvestil, razen postopkov za varstvo mladoletnih oseb ter civilnopravnih odškodninskih zahtevkov ali civilnih izvršilnih postopkov, vloženih v zvezi s kazenskim postopkom;

(b) civilnih izvršilnih postopkov in vseh stranskih postopkov, pridruženih izvršbi (v tem primeru bi se morala izvršilni postopek ter tiskanje vseh bistvenih dokumentov opraviti šele, ko sodišče prejme vlogo ali informacije, na podlagi katerih mora ukrepati).

Enako velja za postopke v zvezi s plačilnim nalogom. Glej ustrezni informativni list.

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

V primeru vložitve zahteve za popis premoženja pri notarju se morajo vsi ugovori in vsa nadaljnja dejanja, če je le mogoče, izvesti prek platforme za vodenje postopkov popisa premoženja (člen 2(2) pravnega okvira za notarski popis premoženja, objavljenega v prilogi k zakonu št. 117/2019 z dne 13. septembra 2019).

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Opisane storitve so praviloma na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Citius

Vloge se vložijo na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani, navedeni v odgovoru na vprašanje 1, tem pa se priložijo:

(a) datoteke z drugimi zakonsko zahtevanimi informacijami, vsebinski del vloge in druge informacije, ki so po mnenju pravnega zastopnika pomembne in jih ni mogoče navesti v nobenem drugem polju na obrazcu (člen 6(1)(a) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013);

(b) posamezno, listine, ki morajo biti priložene vlogi (člen 6(1)(b) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Tako predložene vloge in listine morajo biti digitalno podpisane na platformi Citius s potrdilom za elektronski podpis, ki trajno jamči poklicni status podpisnika (člen 6(3) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Datoteke in listine morajo biti v obliki zapisa Portable Document Format (.pdf), priporoča se različica PDF/A, v primeru pisnih dokumentov z omogočenim iskanjem po vsebini (člen 8(a) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

V postopku za izdajo naloga za plačilo se zahteva oblika zapisa Extensive Markup Language (.xml), katere specifikacije so na voljo na spletnem naslovu: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

Vlogo za postopek popisa premoženja lahko vloži:

(a) zainteresirana stran ali pravni zastopnik, tako da izpolni elektronski obrazec za začetek postopka popisa premoženja, ki je na voljo na platformi, in priloži ustrezne dokumente, v skladu z opredeljenimi postopki in navodili (člen 5(1)(a) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013);

(b) zainteresirana stran v notarski pisarni, v tiskani obliki, s predložitvijo predloge vloge za popis premoženja iz predhodnega člena ter ustreznih dokumentov (člen 5(1)(b) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Za dostop do prej navedenega spletišča je potrebno elektronsko potrdilo:

(a) državljani lahko uporabijo digitalno potrdilo iz svoje osebne izkaznice (člen 2(4)(a) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013);
(b) odvetniki in pravni svetovalci pa lahko uporabijo digitalno potrdilo, ki potrjuje njihov poklicni status (člen 2(4)(b) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Opomba: Notarji so pristojni za vodenje postopkov popisa premoženja zaradi smrti ali delitve skupnega premoženja zakoncev v okviru funkcionalnega sistema pristojnosti skupaj s sodišči. Postopek se lahko začne pri sodišču ali notarskem uradu, kakor se odloči stranka, ki postopek začne, ali kakor se dogovorijo vse udeležene stranke (člen 1083(2) zakonika o civilnem postopku, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 117/2019 z dne 13. avgusta 2019). Če stranka nima pravne in poslovne sposobnosti, če je odrasla oseba s spremstvom ali odsotna ali kadar je popis odvisen od drugih pravnih postopkov, je postopek obvezno treba začeti pri sodišču. Pri notarskih popisih premoženja notarji izvajajo svojo pristojnost na podlagi funkcionalne delitve nalog s sodnikom ter so odgovorni za vodenje in upravljanje postopkov in odločanje o ugotovitvenih sporih in zatrjevanih dogodkih. Sodnik je odgovoren za sprejetje sklepa o potrditvi delitve premoženja, za odločanje o zadevah, ki jih sodišču predloži notar, in za obravnavo morebitnih tožb zoper sklepe notarja.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Osebni podatki, ki jih sodišča zbirajo pri izvajanju pravnih funkcij, se obdelujejo na informacijski platformi Citius, ki jo je vzpostavil in jo upravlja inštitut za finančno poslovodenje in infrastrukturo pravosodja, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) (v nadaljnjem besedilu: IGFEJ, I.P.), v pristojnosti ministrstva za pravosodje, ki deluje kot obdelovalec podatkov za najvišje telo v pravnem sistemu, tj. za vrhovni sodni svet (v skladu s členi 4, 8 in 28 splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)).

IGFEJ, I.P. skrbi, da se izvajajo vsi ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi se zagotavljata obdelava podatkov v skladu z Uredbo in varovanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kot je navedel vrhovni sodni svet, ki je imenoval sodnika kot pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Ministrstvo za pravosodje pa je v skladu s členom 37 splošne uredbe o varstvu podatkov imenovalo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov za organe v njegovi pristojnosti, vključno z IGFEJ, I.P. (glej zakonodajni odlok št. 5643/2018 z dne 7. junija 2018).

O dostopu do osebnih podatkov v sodnih postopkih in prenosu takih podatkov odloča sodnik v zadevi. Sodnik v zadevi o tem odloči v skladu s procesnim pravom, ki se uporablja za specifično zadevo, in splošno uredbo o varstvu podatkov, in sicer: pri obdelavi osebnih podatkov na sodiščih se lahko uporaba Uredbe omeji na posamezna dejanja in postopke, ki jih je treba upoštevati (člen 23(1)(d) in (f) splošne uredbe o varstvu podatkov), nadzorni organ pa lahko ne nadzira dejanj obdelave podatkov na sodiščih (omejitev iz člena 55(3) splošne uredbe o varstvu podatkov). Za pravne odločitve o zadevi se uporablja pritožbeni postopek, določen v nacionalnem procesnem pravu.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

Citius

Vloge in listine, ki jih predložijo pravni zastopniki, morajo biti digitalno podpisane s potrdilom za elektronski podpis, ki trajno jamči istovetnost in poklicni status podpisnika (člen 6(3) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Platforma Citius zagotavlja:

(a) potrditev datuma in časa dostave (člen 13(a) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013);

(b) da se pošiljatelju zagotovi kopija predložene vloge in listin z navedenim datumom in časom potrjenega prejema (člen 13(b) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013);

(c) da se, če prejem ni mogoč, pošiljatelju pošlje obvestilo, da vloge ali listin ni bilo mogoče predložiti prek platforme (člen 13(c) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Sodniki in državni tožilci uradne listine vedno predložijo elektronsko prek informacijskega sistema Citius s kvalificiranim ali naprednim elektronskim podpisom (člen 19 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Če v posamezni zadevi pravno zastopanje ni obvezno in stranka nima odvetnika, se lahko vloge sodišču predložijo tudi na enega od naslednjih načinov (člen 144(7) zakonika o civilnem postopku):

(a) osebna izročitev sodnemu tajniku, pri čemer datum izročitve velja kot datum, na katerega so vloge vložene (člen 144(7)(a) zakonika o civilnem postopku);

(b) s priporočeno pošto, pri čemer datum oddaje na pošto velja kot datum vložitve vlog (člen 144(7)(b) zakonika o civilnem postopku);

(c) po telefaksu, pri čemer se datum pošiljanja listin šteje za datum njihove vložitve (člen 144(7)(c) zakonika o civilnem postopku).

Če stranka ima pravnega zastopnika, vendar listin iz utemeljenih razlogov ni mogoče predložiti elektronsko, se lahko predložijo na enega od zgoraj navedenih načinov (člen 144(8) zakonika o civilnem postopku).

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

Ko je vloga ustrezno vložena, platforma ali notar vložniku izda potrdilo o predložitvi, na katerem so navedeni:

(a) datum in čas predložitve vloge (člen 5(2)(a) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013);
(b) šifra in navodila za dostop do spletišča https://www.inventarios.pt/ za vpogled v zadevo (člen 5(2)(b) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013);

(c) sklic Multibanco za plačilo prvega obroka notarske takse in ustrezen znesek (člen 5(2)(c) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013);
(d) referenčna številka, ki bo zadevi dodeljena po plačilu prvega obroka notarske takse (člen 5(2)(d) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Citius

Da, sodne takse je treba plačati.

Najprej se za plačilo izda enotni račun (Documento Único de Cobrança, DUC), ki je dostopen na spletni strani IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca.

Enotni račun je mogoče plačati:

  • prek bankomata Multibanco ali spletne banke (pod „Plačila državi“ (Pagamentos ao Estado)),
  • s kartico Multibanco pri tajništvu sodišča,
  • v poslovalnici vaše banke

(člen 17 ministrskega izvedbenega odloka št. 419-A/2009 z dne 17. aprila 2009).

Za več informacij glej:

Storitve – stroški postopka: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

V postopkih, pri katerih uporaba elektronskih sredstev ni obvezna, se sodne takse zmanjšajo na 90 % vrednosti, če stranka vse vloge predloži elektronsko (člen 6(3) uredbe o stroških postopka, objavljene v prilogi k Zakonskemu odloku št. 34/2008 z dne 26. februarja 2008).

V zvezi s plačilnimi nalogi glej ustrezni informativni list.

Na Portugalskem je plačilo sodne takse mogoče tudi z bančnim nakazilom iz tujine.

Pripomoček za izračun sodnih taks je na voljo na spletnem naslovu:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

Stroški postopkov popisa premoženja vključujejo notarske takse in izdatke (člen 15 ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013). Plačilo se opravi na podlagi sklica za elektronsko nakazilo Multibanco, ki se izda ob vložitvi vloge (člen 20 ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, postopek je mogoče ustaviti ali umakniti vlogo, in sicer pod pogoji iz nacionalnih postopkovnih pravil, ki se uporabljajo v posamezni zadevi.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

V sodnih postopkih mora toženec vloge pri sodišču praviloma vložiti elektronsko, pri čemer datum predložitve listin velja kot datum vložitve vloge (člen 144(1) zakonika o civilnem postopku).

Če v posamezni zadevi pravno zastopanje ni obvezno in stranka nima odvetnika, se lahko vloge izročijo tudi osebno tajniku sodišča ali pošljejo s priporočeno pošto oziroma po telefaksu (člen 144(7) zakonika o civilnem postopku).

Glede postopkov popisa premoženja glej odgovora na vprašanji 4 in 6.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Citius

Če toženec ugovarja, se zahtevek še vedno obravnava elektronsko, vendar se nekateri dokumenti natisnejo. Še vedno so potrebni tiskani dokumenti (npr. sodniki nimajo materialnih sredstev, da bi lahko zadevo proučili in pripravili sklep na ločenih zaslonih ali da bi lahko med obravnavo pri sodišču imeli dostop do digitalnih vlog; v nekaterih primerih sodišče odloča o tem, ali je treba nekatere dokumente za namene proučitve natisniti).

Fizični spis mora vsebovati le vloge in procesne akte, ki so pomembni za vsebinsko odločitev, kot sodnik navede v obrazložitvi posamezne zadeve. Šteje se, da naslednji dokumenti v tem smislu niso pomembni (člen 28(1) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013):

(a) zahteve za spremembo datuma obravnave;

(b) upravna sporočila in obvestila o izvršbi, ki se nanašajo le na organizacijo postopka, ter odgovori, kot so:

(i) obvestila, s katerimi se odreja izdaja poziva osebi ali vročanje listin;

(ii) obvestila o datumih obravnav;

(iii) obvestila o predaji zadeve državnemu tožilcu;

(iv) obvestila, da preiskavo vodijo različni organi, na primer kriminalistična policija, matični uradi, portugalski nacionalni inštitut za forenzično medicino in forenzično znanost (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), direktorat za izvajanje zaporne kazni in socialne rehabilitacije (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) ali generalni direktorat za socialno varnost (Direcção-Geral da Segurança Social);

(v) potrditve državnega tožilca in sodnika;

(c) sprejem v imenovanje za izvršitelja v zvezi z vročitvijo poziva;

(d) notranje komuniciranje;

(e) negativna potrdila na podlagi iskanj v podatkovnih zbirkah organov javne uprave;

(f) posamezna dejanja, sporočila ali obvestila izvršitelja.

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

Notar mora na platformi evidentirati vse korake v postopku, da se lahko vsak korak identificira ter poišče kopija zadevnega dokumenta in morebitnih spremnih dokumentov (člen 12(1) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Notar mora vsako neelektronsko vloženo uradno vlogo katere koli osebe, ki je vključena v postopek, optično prebrati in jo vnesti v spis zadevnega postopka popisa premoženja (člen 12(2) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Če zgoraj navedeno optično branje listin ni mogoče zaradi narave vloge ali katere koli druge listine, ki jo predloži zainteresirana stran, mora notar dejanje evidentirati na platformi za postopke popisa premoženja in navesti, da je vpogled v zadevni dokument mogoč v notarski pisarni (člen 12(3) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če se toženec ne odzove, se za zahtevek uporabi ustrezni postopek, zadeva pa se digitalno obravnava do sprejetja končne odločbe. Nekateri dokumenti se natisnejo, kot je bilo pojasnjeno v odgovoru na prejšnje vprašanje.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovora na vprašanji 2 in 4.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Citius

Primeri, v katerih zakon omogoča vročanje prek interneta, so navedeni v informativnem listu „Vročanje pisanj – Portugalska“, zlasti v odgovorih na vprašanji 5 in 6.

Če je dovoljeno elektronsko vročanje, se to opravi prek platforme Citius, ki samodejno zagotavlja dostopnost dokumentov in vpogled vanje na spletnem naslovu:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(člen 25(1) ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

Notarji vročajo pisanja pravnim zastopnikom strank, ki so že vključene v postopek, prek platforme za postopke popisa premoženja na zaprtem delu platforme, ki je v sistemu namenjen pravnemu zastopniku. Šteje se, da je bila vročitev opravljena tretji dan po tem, ko je dokument na voljo v zaprtem delu sistema, namenjenem pravnemu zastopniku, ali naslednji delovni dan, če navedeni dan ni delovni dan (člen 9(1) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Ko je dokument na voljo v zaprtem delu platforme, namenjenem pravnemu zastopniku, se na e-naslov, ki ga je zastopnik predhodno navedel, samodejno pošlje elektronsko sporočilo, v katerem je zastopnik obveščen, da je dokument na voljo na platformi (člen 9(2) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Če se pisanje strankam vroča neposredno, se vroča v papirni obliki v skladu s pogoji iz zakonika o civilnem postopku (člen 9(3) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013) in evidentira na platformi za postopke popisa premoženja ter se opremi z elektronskim podpisom zadevnega uradnika (člen 9(4) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Primeri, v katerih zakon omogoča vročanje sodnih odločb prek interneta, so navedeni v informativnem listu „Vročanje pisanj – Portugalska“, zlasti v odgovorih na vprašanji 5 in 6.

Vročanje sodnih odločb se opravi prek sistema Citius-Magistrados Judiciais, odločbe pa so na voljo na platformi Citius.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Da, elektronsko se lahko predložijo vloga za dovoljenje za vložitev pritožbe, navedbe pritožbenih razlogov in odzivi ter pritožbe zoper zavrnitev pritožbe ali zoper predložitev pritožbe drugemu organu (člen 15 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

V zvezi z vročanjem odločb v pritožbenih postopkih glej odgovor na vprašanje 13.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Da, postopek izvršbe je mogoče začeti prek spleta.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Citius

V vseh drugih sodnih postopkih, razen v izvršilnih postopkih, v katere imajo vpogled tudi stranke same, velja, da imajo spletni vpogled le pravni zastopniki (odvetniki in pravni svetovalci), izvršitelji in upravitelji v postopku zaradi insolventnosti (člen 27 ministrskega izvedbenega odloka št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013).

V izvršilnih postopkih ima vpogled upnik ali dolžnik, in sicer na spletnem naslovu https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo, na podlagi predhodne avtentikacije z uporabo digitalnega avtentikacijskega potrdila, vgrajenega v osebne izkaznice, ali prek mobilnega digitalnega ključa. Vpogled je možen v skladu s postopki in navodili, navedenimi na spletišču.

Platforma za vodenje postopkov popisa premoženja

Stranke in njihovi pravni zastopniki imajo vpogled v postopke popisa premoženja na platformi za postopke popisa premoženja (člen 13(1) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Stranke lahko dostopajo do sistema izključno zaradi vpogleda, in sicer s kodo, ki jim jo zagotovi notar ob prvi vročitvi pisanj zadevni stranki (člen 13(2) ministrskega izvedbenega odloka št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013).

Zakonodaja, ki se uporablja

Zakon št. 41/2013 z dne 26. junija 2013 – zakonik o civilnem postopku

Ministrski izvedbeni odlok št. 280/2013 z dne 26. avgusta 2013 – elektronsko vodenje pravosodnih zadev

Zakon št. 117/2019 z dne 13. septembra 2019 – pravna ureditev glede postopkov popisa premoženja

Ministrski izvedbeni odlok št. 278/2013 z dne 26. avgusta 2013 – o obdelavi dokumentov in pogojih postopkov popisa premoženja

Uredba (EU) št. 679/2016 z dne 27. aprila 2016 – splošna uredba EU o varstvu podatkov

Ministrski izvedbeni odlok št. 419-A/2009 z dne 17. aprila 2009 – o stroških postopka, globah in drugih kaznih

Zakonski odlok št. 34/2008 z dne 26. julija 2008 – uredba o stroških postopka

Sorodne povezave

Portal Citius

Pravosodni portal

Generalni direktorat za pravosodje

Generalni direktorat za pravosodno politiko

Inštitut za finančno poslovodenje in infrastrukturo pravosodja

 

Opomba:

Informacije, ki jih vsebuje ta informativni list, za kontaktno točko Evropske pravosodne mreže, sodišča ali druge subjekte in organe niso zavezujoče. Preveriti je treba tudi veljavna pravna besedila. Ta se redno posodabljajo, njihova razlaga pa se s sodno prakso razvija.

Zadnja posodobitev: 22/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.