Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Romunija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

V skladu s členom 199(1) zakonika o civilnem postopku se lahko tožba vloži osebno ali po zastopniku, po pošti, kurirju, telefaksu, lahko se skenira in pošlje po e-pošti ali vloži elektronsko.

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Tožbe v civilnih zadevah se lahko vložijo tako, da se skenirajo in pošljejo po e-pošti ali vložijo elektronsko. Noben postopek ni na voljo izključno prek spleta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Ta storitev je vedno na voljo.

V skladu s členom 199(1) zakonika o civilnem postopku se tožba (cererea de chemare în judecată), vložena osebno ali po zastopniku, po pošti, kurirju, telefaksu ali skenirana in poslana po e-pošti ali vložena kot elektronski dokument, evidentira in datira z žigosanjem z vstopnim žigom. Po evidentiranju se tožba in spremni dokumenti, kjer je ustrezno skupaj z dokazi, kako so bili posredovani sodišču, predajo predsedniku sodišča ali osebi, ki jo je ta določil, ta pa sprejme takojšnje ukrepe za naključno določitev sodnega senata v skladu z zakonom.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Zakonik o civilnem postopku ne določa uporabe standardnih obrazcev za pravne zahtevke. Splošna pravila o civilnem postopku določajo vsebino nekaterih civilnopravnih zahtevkov (npr. tožba, odgovor na tožbo, nasprotna tožba).

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Varen prenos podatkov in njihovo varno shranjevanje se zagotavlja z orodji informacijske tehnologije, ki so vgrajena v sistem e-pošte, kot so požarni zid, potrdila, protivirusni programi in nadzor dostopa glede na vlogo uporabnika, dopolnjuje pa jih uporaba dobre prakse z zadevnega področja.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

V skladu s členom 148(2) in (5) zakonika o civilnem postopku je mogoče vloge sodišču predložiti tudi elektronsko, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Vloga mora vključevati tudi podpis vložnika. Podpis je lahko dodan skeniranemu dokumentu, poslanemu po e-pošti. Pri elektronskem dokumentu, ki se pošilja po e-pošti, je podpis lahko elektronski.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Da, sodne takse je treba plačati v skladu z nujno odredbo vlade št. 80/2013 o kolkovinah, vendar se njihova višina ne razlikuje od drugih sodnih taks. Kolkovino plača zavezanec za plačilo v gotovini, z bančnim nakazilom ali prek spleta na ločen račun lokalnega proračuna za prejemke z naslovom „Kolkovine in druge takse“, ki je odprt v imenu zadevne upravne enote, kjer ima fizična oseba stalno ali dejansko prebivališče, ali če je ustrezno, kjer ima pravna oseba sedež. Če zavezanec za plačilo v Romuniji nima stalnega ali dejanskega prebivališča oziroma registriranega sedeža, se kolkovina plača v lokalni proračun zadevne upravne enote, v kateri je sodišče, pri katerem se vlaga tožba ali vloga.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Da, pod enakimi pogoji, kot lahko tožnik umakne tožbo. V skladu s členom 406 zakonika o civilnem postopku lahko tožnik kadar koli umakne tožbo, in sicer ustno na obravnavi ali s pisnim obvestilom.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Uporaba spleta za toženca ni obvezna.

V skladu s členom 149(4) ter členom 154(6) in (6)(1) zakonika o civilnem postopku sodne pozive in vsa procesna pisanja po uradni dolžnosti pošiljajo procesni zastopniki zadevnega sodišča ali kateri koli njegovi drugi uslužbenci ter zastopniki ali uslužbenci drugih sodišč v okrožju, kjer prebiva naslovnik pisanja, ki ga je treba vročiti. Sodni pozivi in druga procesna pisanja se lahko vročijo po sodnem uradniku in po telefaksu, elektronski pošti ali z drugimi sredstvi, ki zagotavljajo prenos vsebine pisanja in potrdilo o njegovem prejemu, če je zadevna stranka sodišču sporočila svoje kontaktne podatke za ta namen. Vročitev procesnih pisanj spremlja razširjeni elektronski podpis sodišča, ki nadomešča sodni žig in podpis uradnika za sodno obravnavo kot obveznih elementov poziva. Vsako sodišče ima en sam razširjeni elektronski podpis za sodne pozive in procesna pisanja. Ti se štejejo za vročene, če je bilo prek uporabljenega sistema prejeto sporočilo, da so prispeli do naslovnika, glede na informacije, ki jih je ta zagotovil.

Vročitev sodnih odločb se po uradni dolžnosti izvede po e-pošti, če je stranka sodišču dala zadevne podatke za ta namen neposredno ali na izrecno zahtevo sodišča med postopkom. Sporočilo bo opremljeno z razširjenim elektronskim podpisom sodišča, ki nadomešča sodni žig in podpis arhivskega uradnika. Sodbe se štejejo za vročene, če je bilo prek uporabljenega sistema prejeto sporočilo, da so prispele do naslovnika, glede na informacije, ki jih je ta zagotovil.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Odgovor na tožbo se sporoči na enak način, kot se vroči procesno pisanje. Glej odgovor na vprašanje 9.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

V skladu s členom 208 zakonika o civilnem postopku je kazen za nevložitev odgovora na tožbo v zakonsko določenem roku enaka, ne glede na način, na katerega ga je treba vložiti. Če toženec ne vloži odgovora na tožbo, izgubi pravico do vlaganja dokazov in do ugovorov, ki se ne nanašajo na javni red, razen če zakon ne določa drugače.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Glej odgovor na vprašanje 9.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Glej odgovor na vprašanje 9.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Glej odgovor na vprašanje 9.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Glej odgovore na vprašanji 1 in 9.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Za sodne listine, ki se izdajo v postopku izvršbe, veljajo ista pravila običajnega prava kot za vročanje procesnih pisanj. Glej odgovor na vprašanje 1.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Ni relevantno. Vendar pa so zadeve dostopne na portalu sodišč ali v informacijskih pisarnah pri nekaterih sodiščih v obliki povzetka ter razvrščene glede na opravilno številko, vsebino zadeve in imena strank. Za v prihodnje se načrtuje, da bo vpogled v sodne spise ob plačilu takse mogoč tudi od doma.

Zadnja posodobitev: 04/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.